TIMSS

Mednarodne raziskave trendov v znanju matematike in naravoslovja (Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS)

Mednarodne raziskave trendov v znanju matematike in naravoslovja (Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS)  so projekti Mednarodne organizacije za merjenje učinkov izobraževanja, IEA – International Association for the Evaluation of Educational Achievement. V IEA so včlanjene institucije iz več kot 60 držav sveta, ki v sodelovanju izvajajo skupne mednarodne raziskave s področja izobraževanja.

Raziskave TIMSS merijo trende v dosežkih učencev pri matematiki in naravoslovju tako, da primerjajo dosežke na enotnih preizkusih znanja približno enako starih otrok, ki imajo za sabo enako število let šolanja. Dosežke pojasnjujejo z dejavniki pridobivanja znanja v šoli in izven nje, ki jih merijo s pomočjo vprašalnikov za učence, učitelje in vodstva šol.

Namen raziskave TIMSS je na mednarodni ravni omogočiti državam, da z enakimi preizkusi znanja v enakih pogojih ugotovijo raven znanja svojih šolarjev iz vsebin, ki se jih imajo priložnost naučiti v šoli. Naloge v preizkusih znanja zajemajo snov, ki je zajeta v učnih načrtih vseh sodelujočih držav. V sodelujočih državah istočasno in na enak način izmerijo tudi stališča učencev, učiteljev in ravnateljev šol do poučevanja in znanja, pa tudi druge dejavnike, ki vplivajo na pridobivanje znanja. V mednarodnih primerjavah ugotavljajo ugodne in neugodne dejavnike svojih šolskih sistemov ter jih izboljšujejo.

Na nacionalni ravni vsaka država opazuje dogajanje v izobraževanju v državi skozi leta, opazuje učinke prenov in sistemskih sprememb ter raziskuje razlike med posameznimi skupinami učencev (različnih jezikovnih skupin, učencev v zasebnih ali javnih šolah, dečkov in deklic, v različnih regijah države..). V ta namen lahko države dodajo k mednarodnemu zbiranju podatkov še manjše nacionalne projekte.

Zajemi:

Dostopnost