SITES M3 – SITES 2006

SITES 2006 je mednarodna raziskava, ki ugotavlja uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) pri poučevanju in učenju v višjih razredih osnovnih šol po svetu. Raziskava poteka pod okriljem mednarodne organizacije IEA (Mednarodna zveza za evalvacijo izobraževalnih dosežkov). V Sloveniji raziskavo financirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ter Ministrstvo za šolstvo in šport.

Projekt SITES 2006 je bil zasnovan kot raziskava med učitelji in šolami, s katero ugotavljamo pedagoške prakse ter kako je IKT implementiran v te pedagoške pristope v različnih državah in izobraževalnih sistemih. Z raziskavo ugotavljamo, kako učitelji in šole različnih šolskih sistemov uporabljajo IKT pri poučevanju in učenju. Zbrali smo podatke o organizaciji izobraževanja, razpoložljivi IKT opremi, njeni uporabi in težavah pri uporabi v izobraževanju.

Trajanje razsikave: 2005 – 2008

Koordinatorica raziskave: Barbara Neža Brečko

 

Rezultati

SITES 2006 skuša odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja:

  • Katere pedagoške prakse se izvajajo v šolah in kako je v te prakse umeščena IKT?
  • Katere IKT in kako je IKT uporabljana v specifičnih situacijah (znotraj pedagoške prakse)?
  • Kateri dejavniki so povezani z različnimi pedagoškimi pristopi in uporabo IKT (na ravni učitelja, šole, sistema) in ali lahko identificiramo uspešen model?

Populacija vključena v raziskavo: ravnatelji, strokovni sodelavci, učitelji matematike, učitelji razrednega pouka

Študija vključuje tri različne vprašalnike (za učitelje matematike in naravoslovja v 8. razredu OŠ, za ravnatelje in za strokovne sodelavce – osebe odgovorne za IKT), v vzorec pa je zajetih 400 osnovnih šol. V Sloveniji vzorec predstavlja skorajda celotno populacijo, zato smo se odločili, da v raziskavo vključimo prav vse osnovne šole (v predraziskavo je bilo vključenih 25, v glavno raziskavo 421 šol).

Študija se je na mednarodni ravni pričela v letu 2004. Oktobra 2005 je bila izvedena predraziskava, glavni zajem podatkov pa se je pričel aprila 2006.

Študija je na ta vprašanja skušala odgovoriti s tremi različnimi inštrumenti:

  • vprašalnik za ravnatelje
  • vprašalnik za učitelje matematike in naravoslovja 8. razredov
  • vprašalnik za strokovne sodelavce – osebe odgovorne za IKT v šoli

 

V vzorec učiteljev je bilo vključenih okoli 1600 učiteljev – na vsaki šoli smo vzorčili najmanj dva učitelja matematike in dva učitelja naravoslovja.

 

Kaj nam je raziskava dala:

  • indikatorje o tem, kako uspešno se uporablja IKT v izobraževanju in tudi splošno, kako narediti izobraževanje še bolj relevantno za današnjo tako imenovano informacijsko družbo tako na ravni šol kot učiteljev,
  • informacije o tem, koliko so šole in učitelji pripravljeni na pedagoške reforme in uporabo IKT,
  • mednarodno primerjavo z relevantnimi »drugimi« državami,
  • nacionalno primerjavo uporabe IKT v poučevanju in učenju.

 

SITES 2006 na mednarodni ravni uvaja novost – zbiranje podatkov preko interneta. Na nacionalni ravni imamo v Sloveniji z zbiranjem podatkov preko interneta precej izkušenj, na mednarodni ravni pa je to precejšnja inovacija.

Sodelujoče države: Kanada – Alberta, Kanada – Ontario, Kitajski Taipei, Danska, Estonija, Francija, Izrael, Italija, Litva,Norveška, Rusija, Singapur, Slovaška, Slovenija, Španija – Katalonija, Južna Afrika, Tajska

Uradna spletna stran projekta: https://www.iea.nl/sites-2006

Dostopnost