SKUM

Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno umetnostno vzgojo

Projekt Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno umetnostno vzgojo sofinancirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

vodja projekta: dr. Alenka Gril (2017-2020), dr. Igor Bijuklič (2021-2022)

center: Center za proučevanje kognicije učenja

spletna stran projekta: https://www.skum.si/

časovno obdobje trajanja projekta: 2017 – 2022


V okviru projekta se bo izvajala operacija »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc – razvoj sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo.« Namen projekta je nadalje razvijati povezave med VIZ in KU v smeri širitve inovativnih in odprtih učnih okolij, podprtih z novimi pristopi in oblikami poučevanja, v smeri dviga ravni sporazumevalnih zmožnosti in kompetentnosti. Posebna pozornost bo namenjena razvoju teh vsebin v kulturno manj spodbudnih okoljih in afirmaciji področij umetnosti, ki so manj prisotne v šolskem okolju (uprizoritvene umetnosti, ples ter vizualne in intermedijske umetnosti ter kreativno zlitje znanosti in umetnosti).
Rezultati se bodo kazali v oblikovanih strokovnih podlagah za nadaljnji razvoj področja vzgoje s pomočjo umetniške izkušnje ter vključevanja KUV v celotno vertikalo izobraževanja. Preizkušeni bodo didaktični pristopi ter oblikovana priporočila za dvig sporazumevalnih zmožnosti s KUV. Vzpostavljene bodo trajne povezave med VIZ ter umetniki in KU. Oblikovani bodo podporno okolje za VIZ ter mehanizmi izmenjave izkušenj in dobrih praks. Izoblikovane bodo smernice za nadaljnji razvoj šolskih kurikulov.


sodelujoče partnerske organizacije: UP PeF, UL PeF, UL  FF, PI; VIZ (vrtci, OŠ, SŠ), kulturne ustanove, umetniki; skupaj 35 konzorcijskih partnerjev

vir/financer: ESS IUO, MIZŠ

Dostopnost