ESLC 2011

Glavni cilj Evropske raziskave o jezikovnih kompetencah (ang. European Survey on Language Competences – ESLC) je raziskati stopnjo znanja učencev v tujih jezikih ob koncu obveznega šolanja v državah oziroma posameznih regijah, ki so pri raziskavi sodelovale. V raziskavi je sodelovalo 16 držav oziroma posameznih regij, vzorčenih je bilo približno 53.000 učencev. S pomočjo rezultatov raziskave je Evropska komisija oblikovala Evropski indikator jezikovnih kompetenc, ki bo omogočal spremljanje napredka v znanju glede na zakljucke Evropskega sveta z zasedanja iz Barcelone leta 2002.

Učenci iz vseh držav/regij so bili testirani na področju dveh tujih jezikov, ki se jih v posamezni sodelujoči državi/regiji uči največ učencev. Države so lahko izbirale med petimi evropskimi jeziki: angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina in španščina. V Sloveniji sta bili izbrani angleščina kot prvi in nemščina kot drugi najpogosteje poučevan tuj jezik. V vsaki državi sta bila izbrana dva ločena vzorca učencev, eden za vsak testiran jezik. Vsak vzorčeni učenec je bil testiran le za en tuj jezik.

Rezultati raziskave ESLC služijo kot ocena uspešnosti učencev pri učinkoviti uporabi tujega jezika predvsem pri razumevanju govorjenih in pisnih besedilih ter pri pisnem izražanju. Znanje učencev je opisano s pomočjo skupnih referenčnih ravni, zajetih v Skupnem evropskem jezikovnem okviru – SEJO1 (Svet Evrope 2001), ki omogoča primerjavo med sodelujočimi državami/regijami. Za lažjo in produktivnejšo primerjavo jezikovnih politik in metod učenja tujih jezikov so učenci reševali tudi vprašalnik o okolju, v katerem živijo in se šolajo, poleg tega pa so na podoben vprašalnik odgovarjali tudi učitelji tujih jezikov ter ravnatelji šol.

 

Trajanje raziskave: 2009 – 2013

Dostopnost