DECAP-HE: Oblikovanje za povečano kompetentnost skozi aktivno participacijo v visokem šolstvu

Designing for Enhanced Competence through Active Participation in Higher Education

 

 

 

 


Vodja projekta na PI: dr. Janja Žmavc

Sodelujoči centri:

 

Časovno obdobje trajanja projekta: 1. 6. 2022 – 30. 4. 2024

Spletna stran projekta: https://decap-he.si
FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100086741064087
Twitter: https://twitter.com/he_decap


Namen projekta:

Poglavitni namen projekta DECAP-HE je z vključevanjem različnih deležnikov, ki sodelujejo v procesu visokošolskega izobraževanja izboljšati kakovost in učinkovitost poučevanja in učenja s pomočjo mednarodne izmenjave dobrih praks, njihove analize ter nadgradnje obstoječih in razvoja novih modelov pedagoškega usposabljanja. Tematsko projekt v ospredje postavlja aktivno učenje in razvijanje globalnih kompetenc.


Glavni cilji projekta so:

  • razvoj konceptualno-metodološkega okvirja za preučevanje značilnosti pedagoških praks, ki so skladne z načeli aktivnega učenja za razvijanje ključnih kompetenc za 21. stoletje v visokošolskem izobraževanju;
  • razvoj in diseminacija visokošolskih pedagoških praks, ki so zasnovane na načelih aktivnega učenja za 21. stoletje, in vzpostavljanje trajnih aktivnih učnih okolij izobraževanju v Sloveniji za njihovo uresničevanje;
  • zasnova mreže interaktivnih učnih okolij za inovativno poučevanje in oblikovanje skupnosti prakse v pedagogiki aktivnega učenja na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja v visokem šolstvu.

 

Pedagoški inštitut, kot osrednja raziskovalna institucija na področju vzgoje in izobraževanja, v projektu sodeluje pri zasnovi konceptualno metodološkega okvirja ter prispeva svoje znanje in izkušnje z vidika poznavanja in konceptualizacije pa tudi prenosa globalnih kompetenc, aktivnega državljanstva ter jezikovne rabe v vzgoji in izobraževanju. Za projekt smo razvili tudi Instrument za opazovanje in reflektivni razgovor, s pomočjo katerega lahko visokošolski učitelji oz. visokošolske učiteljice skupaj z opazovalci in opazovalkami reflektirajo in na ta način razvijajo lastno prakso.


Gradiva:


Izvajalci_ke projekta na Pedagoškem inštitutu:


Sodelujoče partnerske organizacije: Alma mater Europea – ECM (vodja konzorcija), Gospodarska zbornica Slovenije, Študentska organizacija Slovenije, Kristiania University College (Norveška)

Financer: Projekt financira Norveški finančni mehanizem in Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

 

 

Dostopnost