Založništvo

Nacionalni imaginariji, literarni imaginariji.


Avtor(ji): Marcello Potocco


Vrsta gradiva: znanstvena monografija


Leto izdaje: 2012


Obseg: 286 strani


ISBN-13 (PDF): 978-961-270-132-1


ISBN-13 (HTML): 978-961-270-133-8


Povezava: PDF HTML


Način citiranja:


APA:
Potocco, M. (2012). Nacionalni imaginariji, literarni imaginariji. Ljubljana: Pedagoški inštitut.
https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-132-1

MLA:
Potocco, Marcello. Nacionalni imaginariji, literarni imaginariji. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2012.
<https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-132-1>


Avtor študijo o imaginarnem, nacionalni ideološkosti in njeni vlogi v literaturi oziroma v literarnih sistemih v Sloveniji in Kanadi oblikuje kot niz v sebi razmeroma samostojnih poglavij, ki skušajo zajeti literarne in še bolj družbeno-historične in sociološke vidike obravnavanega problema.
Knjiga kot poseben problem izpostavlja kanadsko večkulturnost, zlasti v okviru literarnega sistema. Upoštevajoč nekaj tipičnih zastavkov, zlasti teorijo Charlesa Taylorja, naslanjajoč se na njeno filozofsko podlago v Gadamerjevi ideji stapljanja horizontov in v Bahtinovih poznih študijah, skuša avtor prikazati pomisleke ob kanadski večkulturni teoriji in praksi. Kljub nesprejemljivosti ameriškega »monološkega« modela t. i. talilnega lonca pa kanadski model soobstajanja v prostoru prinaša nevarnost prevelike razmejitve horizontov in zato nevarnost, da zamre aktivna, dialoška komunikacija med posamičnimi etničnimi skupnostmi in literaturami, kar vodi v stereotipno razumevanje in v samo-getoizacijo. Ta nevarnost je inherentna kanadski družbi vsaj zato, ker izhaja iz kolektivnega imaginarija, zaznavnega v kanadski literaturi, npr. v poeziji E. J. Pratta, ki ga je formuliral literarni teoretik N. Frye in definiral kot »garnizijsko mentaliteto«. Frye garnizijsko mentaliteto namreč definira kot mentaliteto izolirane skupnosti, zaprte same vase, brez aktivne komunikacije z zunanjim svetom. Izkaže se, da kanadska večkulturnost v sebi nosi sled tovrstne mentalitete izolacije, predvsem pa, da teoretično poudarjanje različnosti sodeluje pri maskiranju družbenega in ekonomskega podrejanja (nekaterih) v družbi prisotnih etničnih skupin.

Dostopnost