26. september – Evropski dan jezikov

V okviru aktivnosti ob Evropskem dnevu jezikov je pretekli teden potekala okrogla miza Prihodnost jezikovnega izobraževanja, ki so jo organizirali Generalni direktorat za prevajanje pri Evropski Komisji v sodelovanju z Ministrstvom RS za izobraževanje, znanost in šport, Zavodom za šolstvo in CMEPIUS-om in sta se je udeležili tudi Janja Žmavc in Sabina Autor. Na okrogli mizi sta v kontekstu večjezičnosti in inkluzivnega šolskega okolja predstavili glavne poudarke projektov, v katerih sodeluje Pedagoški inštitut, Ješt – Jeziki štejejo in Sirius – Policy Network on Migrant Education (https://www.pei.si/raziskovalna-dejavnost/projekti/sirius/).

 

 

Pri založbi Routledge  je v okviru programa ‘Special-Issues-as-Books’ izšla tematska številka Talents and Distributive Justice (revija Educational Philosophy and Theory (letnik 53, št. 8)). Poleg člankov, ki so bili objavljeni v tej tematski številki, zbornik Talents and Distributive Justice prinaša še dva dodatna prispevka. Avtorji prispevkov so Mitja Sardoč in Tomaž Deželan, Jaime Ahlberg, Johannes Giesinger, Kirsten Meyer, Johathan J.B. Mijs, Mark C. Vopat, Winston C. Thompson, Weili Zhao ter Hillel Steiner (intervju). Gostujoči urednik zbornika je dr. Mitja Sardoč.

Dodatne informacije o zborniku Talents and Distributive Justice so na voljo na spletni strani: https://www.routledge.com/Talents-and-Distributive-Justice/Sardoc/p/book/9781032342627

Pri reviji Theory and Research in Education (letnik 20, št. 2) je izšla tematska številka o knjigi The Tyranny of Merit, enega najbolj znanih sodobnih političnih filozofov, Prof. Michaela Sandela (Harvard University, ZDA). V njej Prof. Sandel problematizira t.i. ‘meritokratično racionalnost’ ter s tem povezano pojmovanje enakih možnosti, vlogo in pomen javnega šolanja v sodobnih družbah itn. Avtorji prispevkov so Mitja Sardoč, Harry Brighouse, Victor Chen in Timothy Beryl Bland, Jonathan J.B. Mijs, Veronika Tašner in Slavko Gaber ter Michael Sandel. Slednji v svojem prispevku odgovori na različne implikacije njegovih pomislekov okoli t.i. ‘etike uspešnosti’, kot ključnega motivacijskega impulza ‘razvoja’ sodobnih družb. Gostujoči urednik tematske številke je dr. Mitja Sardoč. Kazalo tematske številke: https://journals.sagepub.com/toc/treb/20/2

Komisija za priznanja in nagrade Pedagoškega inštituta, v sodelovanju s Slovenskim društvom raziskovalcev na področju edukacije (SLODRE), tudi za leto 2022 razpisuje:

 • Priznanje za najboljše doktorsko delo na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja (razpisprijavni obrazec)
 • Priznanje za izjemne dosežke na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja (razpisprijavni obrazec)
 • Priznanje za življenjsko delo na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja (razpisprijavni obrazec)

 

Priznanja bodo podeljena na 7. znanstveni konferenci »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Digitalizacija vzgoje in izobraževanja – priložnosti in pasti«, ki poteka med 21. in 22. septembrom 2022.

Tudi letošnje leto se od nagrajenca_ke, ki bo prejel_a priznanje za najboljše doktorsko delo na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja, pričakuje še, da bo na znanstveni konferenci svoje doktorsko delo tudi predstavil_a.

Razpis in seznam razpisne dokumentacije morate oddati najkasneje do 22. avgusta 2022.

Več informacij: https://www.pei.si/konferenca-2022/priznanja-2022/

Tudi letos Pedagoški inštitut (PI), Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije (SLODRE), Center Republike Slovenije za mobilnosti in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) ter Oddelek za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani organizirajo 7. znanstveno konferenco »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Digitalizacija vzgoje in izobraževanja – priložnosti in pasti«. Konferenca bo potekala dva dni, in sicer v sredo, 21. 9., in četrtek, 22. 9. 2022, na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana).

Osnovni cilj nacionalne znanstvene konference je diseminacija rezultatov raziskav ter izmenjava izkušenj, identifikacija ključnih problemov, izzivov in ovir na področju digitalizacije v vzgoji in izobraževanju ter spodbujanje in razvoj raziskovanja na področju učenja in poučevanja v dobi digitalizacije, ostaja pa kljub vsemu odprta tudi za vse druge pristope in usmeritve.

Na konferenci bosta kot vabljena predavatelja sodelovala dr. Alenka Kepic Mohar (Mladinska knjiga) ter dr. Marko Radovan (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta).

Na konferenco se lahko prijavite preko spletnega obrazca, ki je dostopen TUKAJ.

Več informacij o konferenci: https://www.pei.si/konferenca-2022/

šifra DM: H019001

Trajanje zaposlitve za določen čas: 5 mesecev.

Opis del in nalog:

 • sodelovanje pri znanstveno raziskovalnih nalogah, programih, projektih in v strokovnih skupinah in/ali vodenje manjših znanstveno-raziskovalnih projektov;
 • samostojno raziskovalno in strokovno delo in sodelovanje pri opravljanju zahtevnih nalog;
 • sodelovanje pri izvajanju drugih nacionalnih in mednarodnih projektov;
 • objavljanje znanstveno raziskovalnih in strokovnih del v domači in tuji strokovni literaturi;
 • opravljanje drugih del in nalog po navodilih delodajalca.

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta

 • doktorat s področja psihologije,
 • objavljena dela s področja dejavnosti (objavljena dokumentirana znanstveno raziskovalna dela, aktivna udeležba na mednarodnih strokovnih srečanjih),
 • uspešno raziskovalno delo, ki kaže na sposobnost kandidata za samostojno vodenje projektov,
 • organizacijske sposobnosti,
 • komunikacijske veščine,
 • sposobnost timskega dela,
 • sposobnost analitičnega razmišljanja,
 • tekoče spremljanje razvoja – osvajanje tekočih novosti stroke;
 • zahtevano znanje jezikov ter zahtevana računalniška znanja sta podrobneje opredeljena v razpisu.

 

Specifični pogoji (merila za izbor kandidatov):

 • objave v visoko impaktiranih revijah in mednarodna odmevnost (citiranost),
 • izkušnje s prijavami projektov,
 • pedagoške izkušnje,
 • uredniško in recenzentsko delo,
 • odlično poznavanje R in Mplus,
 • izkušnje s pripravo krajših prispevkov za različne javnosti.

 

Več informacij je dostopnih na spletni strani Zavoda za zaposlovanje.

Kandidate_ke, ki ustrezate razpisnim pogojem, vabimo, da nam svoje prijave pošljete do vključno 18. 07. 2022 po e-pošti na mail: eva.klemencic@pei.si ter po pošti (velja poštni žig) na naslov:

Pedagoški inštitut
Gerbičeva 62
1000 Ljubljana.

Kontakt za kandidata_ko: Eva Klemenčič Mirazchiyski, telefon: 031 290 507, e-naslov: eva.klemencic@pei.si.

Predmet javnega razpisa je izbor kandidatov ali kandidatk za mladega/-o raziskovalca/-ko, ki se bo usposabljal/a v okviru raziskovalnega programa P5-0106 EDUKACIJSKE RAZISKAVE, na Pedagoškem inštitutu, za pridobitev doktorata znanosti.

Ime in priimek mentorja: dr. Plamen V. Mirazchiyski.

ARRS klasifikaciji delovanja mentorja:

5.01.00  Družboslovje (področje: vzgoja in izobraževanje);

7.02.00  Interdisciplinarne raziskave.

Kandidati/-ke morajo svoje vloge oddati do vključno 14. 7. 2022 na elektronski naslov tajnistvo@pei.si in po pošti. Kot pravočasno se štejejo tudi prijave oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do vključno 14. 7. 2022 (velja poštni žig). Nepravočasne prijave ne bodo upoštevane.

Prijava na javni razpis mora vsebovati izpolnjen in lastnoročno podpisan prijavni obrazec ter priloge:

 • dokazilo o izobrazbi,
 • potrdilo o povprečni študijski oceni vseh izpitov in vaj,
 • potrdilo o vpisu na podiplomski študij tretje stopnje (lahko se priloži naknadno),
 • kratek življenjepis z navedbo prejetih nagrad oz. priznanj,
 • bibliografijo objavljenih člankov in opis dosedanjega sodelovanja pri raziskovalnem delu,
 • motivacijsko pismo (kaj in zakaj želi kandidat/ka raziskovati, področja) – v slovenskem in angleškem jeziku,
 • izjavo (priloga temu razpisu) glede tega, da kandidat/ka še ni bil/a financiran/a za usposabljanje MR ter glede uporabe osebnih podatkov;
 • fotokopijo dokazila o morebitnem starševskem dopustu ali daljši več kot šestmesečni, dokumentirani bolniški odsotnosti;
 • druge dokumente, ki kažejo na njihovo kvalificiranost za raziskovalno delo (priporočilna pisma ipd.).

 

Če kandidat/ka za mladega/-o raziskovalca/-ko ni opravil/a dodiplomskega ali podiplomskega študija 2. stopnje oziroma magistrskega študija v Republiki Sloveniji, mora priložiti še:

 • odločbo visokošolskega zavoda o priznavanju tujega izobraževanja za namen izobraževanja v Republiki Sloveniji in
 • pretvorbo povprečne ocene dodiplomskega študija glede na sistem ocenjevanja, ki se izvaja na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji, ki jo pripravi izvajalec usposabljanja, upoštevaje sistem ocenjevanja v tujini opravljenega izobraževanja, ali
 • drugi del pisne izjave (priloga k razpisu), da bo predložil/a odločbo visokošolskega zavoda o priznavanju tujega izobraževanja skupaj s pretvorbo povprečne ocene dodiplomskega študija.

 

Vsi pogoji za kandidiranje na delovno mesto, tudi kriteriji oz. merila izbora, so navedeni v dokumentu Javni razpis.

Ostale informacije in prilogi:

 

Vprašanja o razpisu, vsebini in področjih raziskovanja naj kandidati/-ke naslovijo neposredno na predvidenega mentorja dr. Plamna V. Mirazchiyskega na elektronski naslov plamen.mirazchiyski@pei.si.

Razpis je objavljen tudi na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje.

 

Ažurirano dne 30. 06. 2022 ob 17.25

Računovodja VII/2

(na javnem zavodu z do 200 zaposlenimi)

(šifra: J017093)


 • tarifni razred: VII/2
 • poskusno delo: 4 mesece

Opis del in nalog:

 • organiziranje in izvajanje dela v računovodstvu;
 • vodenje poslovnih knjig, usklajevanje analitične in sintetične evidence;
 • računovodenje Erasmus in drugih mednarodnih projektov;
 • izdelava projektnih navodil, poročil in priporočil;
 • priprava, oblikovanje in oddaja projektnih poročil;
 • vodenje projektne dokumentacije;
 • sodelovanje s projektnimi skupinami, če so oblikovane;
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za izvedbo projektov;
 • pripravljanje letnih poročil in priprava podatkov za zaključni račun proračuna ter premoženjsko bianco;
 • načrtovanje, spremljanje virov financiranja, likvidnosti in stroškov;
 • izdelovanje kalkulacij, poročil, periodičnih in zaključnih računov in finančnih  načrtov;
 • druge naloge po nalogu nadrejenih.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba oziroma magistrska izobrazba družboslovne ali druge ustrezne smeri;
 • poznavanje dela na projektih in vodenja projektov;
 • 3 leta delovnih izkušenj na enakem ali sorodnem področju;
 • poznavanje računovodstva javnega sektorja;
 • znanje angleškega jezika in temeljito poznavanje dela z računalnikom (word, excel);
 • organizacijske sposobnosti;
 • in temeljito poznavanje dela z računalnikom (word, excel);

Druge posebnosti delovnega mesta:

 • možnost občasnega dela na domu – po dogovoru z direktorjem.

Več informacij je dostopnih na spletni strani Zavoda za zaposlovanje.

Kandidate_ke, ki ustrezate razpisnim pogojem, vabimo, da nam svoje prijave pošljete do vključno 30. 06. 2022 po e-pošti na mail:

pedagoski.institut@pei.si

Kontakt za kandidata_ko:
NEVENKA ZEMLJIČ DRNOVŠEK, telefon: +386 1 420 12 42, e-naslov: nevenka.zemljic-drnovsek@pei.si
Naslov: Gerbičeva ulica 62, 1000 LJUBLJANA

Računovodja VII/1

(na javnem zavodu z do 200 zaposlenimi)

(šifra: J017090)


 • tarifni razred: VII/1
 • poskusno delo: 4 mesece

Opis del in nalog:

 • vodenje glavne knjige in pomožnih knjig po Zakonu o računovodstvu za proračun;
 • zbiranje in urejanje podatkov za knjiženje ter izvajanje računovodske kontrole;
 • usklajevanje analitične in sintetične evidence;
 • pripravljanje letnih poročil in priprava podatkov za zaključni račun proračuna ter    premoženjsko bilanco;
 • izdelava računovodskih analiz, finančnih načrtov in poročil;
 • vodenje evidence osnovnih sredstev;
 • opravljanje elektronskega plačilnega prometa;
 • spremljanje predpisov s področja ekonomije, financ, računovodstva in davčne zakonodaje;
 • samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših nalog z delovnega področja;
 • druge naloge po nalogu nadrejenih.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba, visokošolska univerzitetna izobrazba;
 • 3 leta delovnih izkušenj na enakem ali sorodnem področju;
 • poznavanje računovodstva javnega sektorja;
 • znanje angleškega jezika in temeljito poznavanje dela z računalnikom (word, excel);
 • organizacijske sposobnosti;

 

Druge posebnosti delovnega mesta:

 • možnost občasnega dela na domu – po dogovoru z direktorjem.

 


Več informacij je dostopnih na spletni strani Zavoda za zaposlovanje.

Kandidate_ke, ki ustrezate razpisnim pogojem, vabimo, da nam svoje prijave pošljete do vključno 30. 06. 2022 po e-pošti na mail:

pedagoski.institut@pei.si

Kontakt za kandidata_ko:
NEVENKA ZEMLJIČ DRNOVŠEK, telefon: +386 1 420 12 42, e-naslov: nevenka.zemljic-drnovsek@pei.si
Naslov: Gerbičeva ulica 62, 1000 LJUBLJANA

Pomočnik/Pomočnica direktorja

(šifra: B017400)


 • tarifni razred: VII/2
 • poskusno delo: 4 mesece

Opis del in nalog:

 • priprava letnega poročila;
 • priprava letnega programa dela;
 • priprava rebalansov (v sodelovanju z računovodstvom);
 • priprava letnega “razreza” plač in/oz. odstotkov zaposlitve;
 • spremljanje in organizacija vodenja projektov;
 • sledenje spremembam raziskovalne zakonodaje in priprava implementacije teh sprememb;
 • sodelovanje s pravno in računovodsko službo;
 • nadomeščanje direktorja in izvajanje nalog skladno z danim pooblastilom direktorja;
 • skrb za zakonitost poslovanja na zaupanih področjih dela;
 • druge naloge po navodilu direktorja.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba oziroma magistrska izobrazba pravne, upravne ali ekonomske smeri;
 • 5 let delovnih izkušenj na enakem ali sorodnem področju;
 • poznavanje dejavnosti s področja dela zavoda;
 • znanje angleškega jezika na višji ravni in temeljito poznavanje dela z računalnikom (MS Office, internet …);
 • organizacijske sposobnosti;
 • izpolnjevanje drugih pogojev, ki jih določa zakon ali ustrezen predpis.

Druge posebnosti delovnega mesta:

 • možnost občasnega dela na domu – po dogovoru z direktorjem.

Več informacij je dostopnih na spletni strani Zavoda za zaposlovanje.

Kandidate_ke, ki ustrezate razpisnim pogojem, vabimo, da nam svoje prijave pošljete do vključno 30. 06. 2022 po e-pošti na mail:

nevenka.zemljic-drnovsek@pei.si

Kontakt za kandidata_ko:
NEVENKA ZEMLJIČ DRNOVŠEK, telefon: +386 1 420 12 42, e-naslov: nevenka.zemljic-drnovsek@pei.si
Naslov: Gerbičeva ulica 62, 1000 LJUBLJANA