JAVNI RAZPIS za kandidatke in kandidate za mlade raziskovalke in mlade raziskovalce pri izbranih mentoricah in mentorjih v letu 2024

 Št.: 36. 2024 

Datum: 20. 5. 2024 

Pedagoški inštitut na podlagi Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/2021), Splošnega akta o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 87/2022 in 103/2022), internega Pravilnika o izboru in financiranju mladih raziskovalk in raziskovalcev z dne 13. 9. 2022 in Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013 s spremembami in dopolnitvami) objavlja 

 

JAVNI RAZPIS 

za kandidatke in kandidate za mlade raziskovalke in mlade raziskovalce pri izbranih mentoricah in mentorjih v letu 2024 

 

1. Predmet javnega razpisa 

Predmet javnega razpisa je izbira mladih raziskovalk oziroma mladih raziskovalcev (doktorandk oziroma doktorandov), ki bodo v letu 2024 začeli usposabljanje za pridobitev doktorata znanosti pri izbranih mentoricah in mentorjih. Seznam mentoric oziroma mentorjev z navedbo področij in raziskovalnih programov je v Prilogi 1. Kandidatka oziroma kandidat za mlado raziskovalko oziroma mladega raziskovalca se prijavi na razpisano mesto pri izbrani mentorici oziroma izbranem mentorju. 

 

2. Pogoji za kandidatke oziroma kandidate za mlade raziskovalke oziroma mlade raziskovalce 

Pogoji za izbor kandidata ali kandidatke za mladega raziskovalca ali mlado raziskovalko: 

 • še nima zaključenega doktorata znanosti oziroma pridobljenega znanstvenega naslova doktorice ali doktorja znanosti; 
 • še ni bil(a) zaposlen(a) kot mladi raziskovalec ali mlada raziskovalka; 
 • od leta zaključka študijskega programa druge stopnje oziroma študijskega programa, s katerim se izpolnjujejo pogoji za vpis v doktorski študijski program, niso minila več kot štiri leta; če je kandidat ali kandidatka za mladega raziskovalca ali mlado raziskovalko izkoristil(a) starševski dopust v trajanju najmanj šestih mesecev za posameznega otroka, v času od zaključka študijskega programa druge stopnje oziroma študijskega programa, s katerim se izpolnjujejo pogoji za vpis v doktorski študijski program, se ta čas ustrezno podaljša, in sicer za eno leto; enako velja tudi v primeru odsotnosti zaradi daljše bolezni v trajanju skupno najmanj šestih mesecev. 

Dodatni prednostni pogoji so opredeljeni v Prilogi 1, ki vključuje seznam mentorjev in raziskovalnih področij. 

 

3. Merila za ocenjevanje in izbor kandidatke ali kandidata za mlado raziskovalko ali mladega raziskovalca 

Merila za ocenjevanje in izbor kandidatke ali kandidata za mlado raziskovalko ali mladega raziskovalca: 

 • povprečna ocena vseh izpitov in vaj (brez diplome) na univerzitetnem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. 6. 2004, ali na študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje, mora biti najmanj osem (8); 
 • že zaključen magisterij in vpis v študijski program tretje stopnje do 30. 9. tekočega leta; 
 • prejete nagrade ali priznanja; 
 • objavljeni članki; 
 • sodelovanje pri raziskovalnem delu; 
 • ocena razgovora s kandidatko ali kandidatom za mlado raziskovalko ali mladega raziskovalca. 

 

4. Prijava 

Prijava na javni razpis mora vsebovati: 

a. Prijavni obrazec MR2024: Prijavni obrazec mora biti v celoti izpolnjen in podpisan. Varen elektronski podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom, je enakovreden lastnoročnemu podpisu. 

b. Dokazilo o izobrazbi: 

 • dokazilo o opravljeni diplomi, doseženi po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, ali dokazilo o opravljenem študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje, in 
 • prilogo k diplomi oziroma prilogi k diplomama, če se kandidat za mladega raziskovalca vpisuje v prvi letnik študijskega programa tretje stopnje, oziroma potrdilo o opravljenih izpitih in vajah, če mlademu raziskovalcu diploma še ni bila podeljena. Če je kandidatka oziroma kandidat že vpisan na podiplomski študij 3. stopnje, priloži potrdilo o vpisu in dokazilo o opravljenih obveznostih na podiplomskem študiju;
 • dokazilo o povprečni oceni dodiplomskega študija (tj. dodatek k diplomi oz. uradno potrjen seznam vseh opravljenih izpitov in vaj, iz katerega je razvidna povprečna študijska ocena, izračunana na 2 decimalki natančno). Opravljenih mora biti najmanj 80 % vseh izpitov in vaj.

c. Izjave 

 • IZJAVA št. 1: Izjava, da bo kandidatka oziroma kandidat diplomirala oziroma diplomiral ali magistrirala oziroma magistriral do vključno 14. 9. 2024 in dostavila oziroma dostavil potrdilo o opravljeni diplomi oziroma o opravljenem zagovoru magisterija do istega dne (če je kandidatka oziroma kandidat že vpisan na podiplomski študij). 
 • IZJAVA št. 2: Izjava kandidatke oziroma kandidata o varovanju osebnih podatkov. 
 • IZJAVA št. 3: Izjava kandidatke oziroma kandidata o državljanstvu. 

d. motivacijsko pismo s predstavitvijo teme, ki bi jo želeli raziskovati in obravnavati v vaši disertaciji 

 

Prijavi so lahko priložene še naslednje priloge: 

 • dokazilo o prejetih nagradah in priznanjih, seznam objavljenih znanstvenih člankov in dokazilo o sodelovanju pri raziskovalnem delu; 
 • dokazilo o morebitnem porodniškem oziroma starševskem dopustu ali daljši bolezenski odsotnosti. 

 

5. Tujke in tujci oziroma kandidatke in kandidati za mlade raziskovalke oziroma mlade raziskovalce, ki so diplomirali v tujini 

Tujke oziroma tujci ali kandidatke oziroma kandidati za mlado raziskovalko oziroma mladega raziskovalca, ki bodo kandidirali na tem razpisu, morajo imeti urejeno vso potrebno dokumentacijo za zaposlitev v Republiki Sloveniji do 14. 9. 2024 (IZJAVA št. 1). 

Če kandidatka oziroma kandidat za mlado raziskovalko oziroma mladega raziskovalca ni opravil študijskega programa prve stopnje oziroma študijskega programa druge stopnje oziroma magistrskega študija v Republiki Sloveniji, mora Pedagoškemu inštitutu pred podpisom pogodbe poslati še: 

 • odločbo visokošolskega zavoda o priznavanju tujega izobraževanja za namen izobraževanja v Republiki Sloveniji; in 
 • pretvorbo povprečne ocene vseh izpitov in vaj študijskega programa prve stopnje oziroma študijskega programa druge stopnje glede na sistem ocenjevanja, ki se izvaja na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji, ki jo pripravi zavod, kjer se izvaja usposabljanje, upoštevaje sistem ocenjevanja v tujini opravljenega izobraževanja. 

 

6. Sklenitve delovnega razmerja 

Pedagoški inštitut z izbrano kandidatko oz. kandidatom za mlado raziskovalko oz. mladega raziskovalca sklene pogodbo o zaposlitvi in dogovor o izvajanju usposabljanja in izobraževanja. 

 

7. Prijave na javni razpis 

Kandidatke oziroma kandidati za mlade raziskovalce prijavo z vsemi zahtevanimi prilogami oddajo po elektronski pošti na naslov tajnistvo@pei.si ali pa priporočeno po pošti na naslov Pedagoški inštitut, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana (pripis Razpis MR). Razpisna dokumentacija je v času javnega razpisa dosegljiva na spletni strani Pedagoškega inštituta. 

Zadnji rok za oddajo popolnih prijav na javni razpis je 10. junij 2024. 

V postopku izbora bodo obravnavane le popolne prijave, ki bodo prispele na naslov Pedagoškega inštituta v razpisnem roku. Prijave dospele pred datumom objave javnega razpisa oziroma po roku, določenem v objavljenem javnem razpisu, ne bodo upoštevane. Izbor kandidatov za mlade raziskovalke oziroma mlade raziskovalce bo opravil Pedagoški inštitut v soglasju z izbranimi mentoricami oziroma mentorji. Kandidatke oziroma kandidati za mlade raziskovalke oziroma raziskovalce bodo o izboru pisno obveščeni.

V prijavi (Prijavni obrazec MR2024) za mladega raziskovalca mora kandidat oziroma kandidatka jasno navesti izbrano temo usposabljanja in predlaganega mentorja ali mentorico (Priloga 1). Kandidat oziroma kandidatka za mladega raziskovalka oziroma mlado raziskovalko mora v prijavi (prijavni obrazec MR2024) opredeliti izpolnjevanje prednostih pogojev za temo usposabljanja. 

 

8. Zagotavljanje enakih možnosti 

Zagotavlja se enakost med spoloma in preprečuje vsakršna diskriminacija med osebami, ki kandidirajo za mlade raziskovalke oziroma raziskovalce. 

 

9. Opozorila in dodatne informacije 

Izbrane kandidatke oziroma kandidati za mlade raziskovalke oziroma mlade raziskovalce se morajo ločeno prijaviti na razpis za vpis v podiplomske študijske programe v študijskem letu 2024/2025 na izbrani fakulteti podiplomskega študija. Kandidati za mladega raziskovalca, ki se ne bodo vpisali v podiplomski študij do vpisnih rokov, ne bodo mogli skleniti pogodbe o zaposlitvi. 

Vpis na doktorski študij mora biti izveden prek univerzitetnega spletnega portala. 

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko interesenti dobijo prek elektronske pošte tajnistvo@pei.si vsak delavnik med 12. in 14. uro do zaključka javnega razpisa. 

Za dodatne informacije ali pojasnila glede vsebin tem usposabljanja, opredeljenih v Prilogi 1, se lahko obrnete na naslednja dva mentorja: 

 • prof. dr. Igor Žagar Žnidaršič, elektronski naslov: igor.zzagar@gmail.com; in 
 • dr. Urška Štremfel, elektronski naslov: urska.stremfel@pei.si 

Oba mentorja sta na voljo za vsa dodatna pojasnila ali informacije, ki bi vam lahko pomagale pri razumevanju ali nadaljnjem raziskovanju obravnavane tematike. 

 

Ljubljana, 20. 5. 2024 

prof. dr. Igor Žagar Žnidaršič 

direktor PI 

 

Razpisna dokumentacija: 

 

Uradno besedilo razpisa je v prilogi.

Pedagoški inštitut je v sodelovanju z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje izdal letak z naslovom Varovalni dejavniki za preprečevanje medvrstniškega nasilja.

Vsebina letaka izhaja iz ugotovitev raziskovalne naloge LDN Bullying (Varovalni dejavniki medvrstniškega nasilja: Slovenija v kontekstu izbranih evropskih držav), ki jo je na Pedagoškem inštitutu izvedel asistent Igor Peras (Center za evalvacijske študije). V okviru te naloge so bili iz sistematičnega pregleda literature in s pomočjo sekundarne analize podatkov več mednarodnih raziskav (PISA, TIMSS, PIRLS, ICCS) izluščeni varovalni dejavniki za preprečevanje medvrstniškega nasilja ter oblikovana priporočila, ki so pomembna za šole in zaposlene na šolah.

mvi medvrstnisko nasilje objava

Medvrstniško nasilje je ena od vse bolj aktualnih tem v sodobni družbi. V okviru mednarodnih raziskav, v katere je vključena Slovenija, poleg podatkov o učnih dosežkih učenk in učencev pogosto pridobivamo tudi informacije o drugih dejavnikih, ki so z dosežki na različne načine povezani. Med njimi so tudi podatki o družinskih ozadjih, odnosih doma in v šolah, oddelčni in šolski klimi, počutju učencev in dijakov, pojavnosti ter oblikah medvrstniškega nasilja. Tudi zato je sodelovanje slovenskih šol v različnih mednarodnih raziskavah izjemnega pomena. Na tem mestu se Pedagoški inštitut ter Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje šolam, ravnateljem, učiteljem, učencem, dijakom in staršem za sodelovanje še enkrat posebej zahvaljujeta.

Letak povzema raziskovalne izsledke o varovalnih dejavnikih za preprečevanje medvrstniškega nasilja in ga je Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje izdalo z namenom približati raziskovalne ugotovitve strokovnjakom, učiteljem in vodstvom šol, ki so v rednem stiku z učenci. Prejeli so ga vsi razredniki v osnovnih šolah po Sloveniji.

Letak je z željo, da bo kot uporabno gradivo služil kot opomnik o pomenu negovanja medosebnih odnosov, za razmislek in za krepitev preventivnega delovanja nastal na Uradu za razvoj in kakovost izobraževanja, Sektorju za kakovost in analize na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, v okviru projekta Analitsko središče, ki se financira z evropskimi sredstvi za okrevanje in odpornost. Končna verzija letaka je bila oblikovana na podlagi sodelovanja med MVI in Pedagoškim inštitutom.

NAZIV DELOVNEGA MESTA:
Samostojni strokovni delavec VII/2 (I) s pripisom za PR
ORGANIZACIJSKA ENOTA: UPRAVA, Administrativno tehnična služba
ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: J017102
TARIFNI RAZRED: VII/2
DELEŽ ZAPOSLITVE: 20 ur/teden
POSKUSNO DELO: 4 mesece
TRAJANJE ZAPOSLITVE: določen čas 12 mesecev

 

Opis del in nalog:

 • načrtovanje in izvajanje strategij odnosov z javnostmi;
 • priprava in distribucija tiskovnih sporočil;
 • komuniciranje z mediji in krizno komuniciranje;
 • organizacija dogodkov (srečanja, konference, seminarji itd.);
 • spremljanje medijskega poročanja in priprava povzetkov za zaposlene na inštitutu;
 • upravljanje družbenih medijev;
 • oblikovanje, lektoriranje in urejanje vsebin,
 • merjenje uspešnosti PR kampanj in poročanje vodstvu inštituta;
 • priprava poljudnih prispevkov s področja dela inštituta;
 • sodelovanje z ostalimi OE inštituta;
 • opravljanje drugih del in nalog po navodilih delodajalca.

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • visokošolska univerzitetna izobrazba oziroma magistrska izobrazba družboslovne smeri (univerzitetni diplomirani novinar/magister novinarskih študij; univerzitetni diplomirani komunikolog/magister odnosov z javnostmi/magister komunikologije) oziroma drug poklic ustrezne smeri s področja humanistike, ki ustreza ravni izobrazbe VII/2;
 • poznavanje področja dela Pedagoškega inštituta;
 • 3 leta delovnih izkušenj;
 • poznavanje komunikacijsko informacijskih tehnologij;
 • znanje slovenskega jezika na visoki ravni;
 • aktivno znanje angleškega jezika in temeljito poznavanje dela z računalnikom (word, excel);
 • organizacijske sposobnosti.

 

Druge posebnosti delovnega mesta

 • možnost občasnega dela na domu – po dogovoru z direktorjem

 


Več informacij je dostopnih na spletni strani Zavoda za zaposlovanje.

Kandidate_ke, ki ustrezate razpisnim pogojem, vabimo, da nam svoje prijave pošljete do vključno 17. 5. 2024 po e-pošti na mail:

tajnistvo@pei.si

Kontakt za kandidata_ko:
NEVENKA ZEMLJIČ DRNOVŠEK, telefon: +386 1 420 12 42, e-naslov: nevenka.zemljic-drnovsek@pei.si
Naslov: Gerbičeva ulica 62, 1000 LJUBLJANA

Vljudno vas vabimo na 6. posvet v okviru projekta EMPATH – Empowering youth to engage in coMbating gender stereotyPes by Addressing Toxic masculinity patterns and beHaviour, ki bo potekal 9. maja 2024 ob 11. uri preko spletne aplikacije ZOOM.

Povezava: https://us02web.zoom.us/j/86887715810

Tematika zadnjega posveta bo predstavitev Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2023–2030 in njena implementacija na področju vzgoje in izobraževanja

Namen projekta EMPATH je zmanjšati diskriminacijo na podlagi spola v izobraževalnem sistemu in uvesti perspektivo enakosti spolov v vse oblike izobraževalnih praks. Projekt bo prispeval k odpravljanju toksičnih vzorcev vedenja med srednješolci in senzibiliziranju pedagoških delavcev in delavk za prepoznavanje spolnih stereotipov in delovanju proti njim.

Na posvetu sodelujejo kot govorci_ke (po abecednem vrstnem redu):

 • Jasna Jeram (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti)
 • Aleš Ojsteršek (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport)

 

Moderiral bo:

 • Igor Bijuklič (Pedagoški inštitut)

 

Prijave na posvet zbiramo na: https://forms.gle/HGCGWnaPDAaR2HVS6

Veseli_e bomo vaše udeležbe. Vabljeni_e!

Spoštovani_e,

vljudno vas vabimo na 5. posvet v okviru projekta EMPATH – Empowering youth to engage in coMbating gender stereotyPes by Addressing Toxic masculinity patterns and beHaviour (https://empath-project.eu/), ki bo potekal 3. 4. 2024 od 10h dalje na Pedagoškem inštitutu (Gerbičeva 62, Ljubljana).

Namen projekta EMPATH je zmanjšati diskriminacijo na podlagi spola v izobraževalnem sistemu in uvesti perspektivo enakosti spolov v vse oblike izobraževalnih praks. Projekt bo prispeval k odpravljanju toksičnih vzorcev vedenja med srednješolci in srednješolkami ter senzibiliziranju pedagoškega osebja za prepoznavanje spolnih stereotipov in delovanju proti njim. Hkrati bo projekt ozaveščal ciljne skupine in slovensko javnost o spolnih stereotipih in t. i. toksični moškosti.

Osredotočili_e se bomo na rezultate Mednarodne raziskave državljanske vzgoje in izobraževanja (ICCS, International Civic and Citizenship Education Study), ki jo v Sloveniji koordinira Pedagoški inštitut. Med drugim se zbirajo tudi podatki o stališčih in prepričanjih učencev in učenk 8. razreda. Podatki kažejo, da odnosu do enakosti spolov kaže slabo, še več, izrazito slab(ši) odnos imajo predvsem fantje. Da se ženske ne bi smele ukvarjati s politiko, je leta 2016 (prejšnja izvedba) menilo 15 odstotkov fantov (in 3 odstotki deklet), leta 2022 pa kar 32 odstotkov fantov (in 9 odstotkov deklet).

Z nacionalno koordinatorico, dr. Evo Klemenčič Mirazchiyski, se bom pogovarjala spodaj podpisana. Pogovor bomo snemali.

Vaše udeležbe bomo veseli_e. Prosimo, potrdite jo na e-naslov: rebeka.decman@lu-celje.si.

Lep pozdrav,

dr. Valerija Vendramin
Pedagoški inštitut

Št.: 18. 2024

Datum: 15. 3. 2024

Pedagoški inštitut na podlagi Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/2021), Splošnega akta o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 87/2022 in 103/2022), internega Pravilnika o izboru in financiranju mladih raziskovalk in raziskovalcev z dne 13. 9. 2022 in Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013 s spremembami in dopolnitvami) objavlja

JAVNI RAZPIS za kandidatke in kandidate za mlade raziskovalke in mlade raziskovalce pri izbranih mentoricah in mentorjih v letu 2024

 

1. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je izbira mladih raziskovalk oziroma mladih raziskovalcev (doktorandk oziroma doktorandov), ki bodo v letu 2024 začeli usposabljanje za pridobitev doktorata znanosti pri izbranih mentoricah in mentorjih. Seznam mentoric oziroma mentorjev z navedbo področij in raziskovalnih programov je v Prilogi 1. Kandidatka oziroma kandidat za mlado raziskovalko oziroma mladega raziskovalca se prijavi na razpisano mesto pri izbrani mentorici oziroma izbranem mentorju.

 

2. Pogoji za kandidatke oziroma kandidate za mlade raziskovalke oziroma mlade raziskovalce

Pogoji za izbor kandidata ali kandidatke za mladega raziskovalca ali mlado raziskovalko:

 • še nima zaključenega doktorata znanosti oziroma pridobljenega znanstvenega naslova doktorice ali doktorja znanosti;
 • še ni bil(a) zaposlen(a) kot mladi raziskovalec ali mlada raziskovalka;
 • od leta zaključka študijskega programa druge stopnje oziroma študijskega programa, s katerim se izpolnjujejo pogoji za vpis v doktorski študijski program, niso minila več kot štiri leta; če je kandidat ali kandidatka za mladega raziskovalca ali mlado raziskovalko izkoristil(a) starševski dopust v trajanju najmanj šestih mesecev za posameznega otroka, v času od zaključka študijskega programa druge stopnje oziroma študijskega programa, s katerim se izpolnjujejo pogoji za vpis v doktorski študijski program, se ta čas ustrezno podaljša, in sicer za eno leto; enako velja tudi v primeru odsotnosti zaradi daljše bolezni v trajanju skupno najmanj šestih mesecev.

 

Dodatni prednostni pogoji so opredeljeni v Prilogi 1, ki vključuje seznam mentorjev in raziskovalnih področij.

 

3. Merila za ocenjevanje in izbor kandidatke ali kandidata za mlado raziskovalko ali mladega raziskovalca

Merila za ocenjevanje in izbor kandidatke ali kandidata za mlado raziskovalko ali mladega raziskovalca:

 • povprečna ocena vseh izpitov in vaj (brez diplome) na univerzitetnem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. 6. 2004, ali na študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje, mora biti najmanj osem (8);
 • že zaključen magisterij in vpis v študijski program tretje stopnje do 30. 9. tekočega leta;
 • prejete nagrade ali priznanja;
 • objavljeni članki;
 • sodelovanje pri raziskovalnem delu;
 • ocena razgovora s kandidatko ali kandidatom za mlado raziskovalko ali mladega raziskovalca.

 

4. Prijava

Prijava na javni razpis mora vsebovati:

 1. Prijavni obrazec MR2024: Prijavni obrazec mora biti v celoti izpolnjen in podpisan. Varen elektronski podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom, je enakovreden lastnoročnemu podpisu.
 2. Dokazilo o izobrazbi:
  • dokazilo o opravljeni diplomi, doseženi po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, ali dokazilo o opravljenem študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje, in
  • prilogo k diplomi oziroma prilogi k diplomama, če se kandidat za mladega raziskovalca vpisuje v prvi letnik študijskega programa tretje stopnje, oziroma potrdilo o opravljenih izpitih in vajah, če mlademu raziskovalcu diploma še ni bila podeljena. Če je kandidatka oziroma kandidat že vpisan na podiplomski študij 3. stopnje, priloži potrdilo o vpisu in dokazilo o opravljenih obveznostih na podiplomskem študiju;
  • dokazilo o povprečni oceni dodiplomskega študija (tj. dodatek k diplomi oz. uradno potrjen seznam vseh opravljenih izpitov in vaj, iz katerega je razvidna povprečna študijska ocena, izračunana na 2 decimalki natančno). Opravljenih mora biti najmanj 80 % vseh izpitov in vaj.
 3. Izjave:
  • IZJAVA št. 1: Izjava, da bo kandidatka oziroma kandidat diplomirala oziroma diplomiral ali magistrirala oziroma magistriral do vključno 14. 9. 2024 in dostavila oziroma dostavil potrdilo o opravljeni diplomi oziroma o opravljenem zagovoru magisterija do istega dne (če je kandidatka oziroma kandidat že
   vpisan na podiplomski študij).
  • IZJAVA št. 2: Izjava kandidatke oziroma kandidata o varovanju osebnih podatkov.
  • IZJAVA št. 3: Izjava kandidatke oziroma kandidata o državljanstvu.

 

Prijavi so lahko priložene še naslednje priloge:

 • dokazilo o prejetih nagradah in priznanjih, seznam objavljenih znanstvenih člankov in dokazilo o sodelovanju pri raziskovalnem delu;
 • dokazilo o morebitnem porodniškem oziroma starševskem dopustu ali daljši bolezenski odsotnosti.

 

5. Tujke in tujci oziroma kandidatke in kandidati za mlade raziskovalke oziroma mlade raziskovalce, ki so diplomirali v tujini

Tujke oziroma tujci ali kandidatke oziroma kandidati za mlado raziskovalko oziroma mladega raziskovalca, ki bodo kandidirali na tem razpisu, morajo imeti urejeno vso potrebno dokumentacijo za zaposlitev v Republiki Sloveniji do 14. 9. 2024 (IZJAVA št. 1).

Če kandidatka oziroma kandidat za mlado raziskovalko oziroma mladega raziskovalca ni opravil študijskega programa prve stopnje oziroma študijskega programa druge stopnje oziroma magistrskega študija v Republiki Sloveniji, mora Pedagoškemu inštitutu pred podpisom pogodbe poslati še:

 • odločbo visokošolskega zavoda o priznavanju tujega izobraževanja za namen izobraževanja v Republiki Sloveniji; in
 • pretvorbo povprečne ocene vseh izpitov in vaj študijskega programa prve stopnje oziroma študijskega programa druge stopnje glede na sistem ocenjevanja, ki se izvaja na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji, ki jo pripravi zavod, kjer se izvaja usposabljanje, upoštevaje sistem ocenjevanja v tujini opravljenega izobraževanja.

 

6. Sklenitve delovnega razmerja

Pedagoški inštitut z izbrano kandidatko oz. kandidatom za mlado raziskovalko oz. mladega raziskovalca sklene pogodbo o zaposlitvi in dogovor o izvajanju usposabljanja in izobraževanja.

 

7. Prijave na javni razpis

Kandidatke oziroma kandidati za mlade raziskovalce prijavo z vsemi zahtevanimi prilogami oddajo po elektronski pošti na naslov tajnistvo@pei.si ali priporočeno po pošti na naslov Pedagoški inštitut, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana (pripis Razpis MR). Razpisna dokumentacija je v času javnega razpisa dosegljiva na spletni strani Pedagoškega inštituta.

Zadnji rok za oddajo popolnih prijav na javni razpis je 15. april 2024. V postopku izbora bodo obravnavane le popolne prijave, ki bodo prispele na naslov Pedagoškega inštituta v razpisnem roku. Prijave dospele pred datumom objave javnega razpisa oziroma po roku, določenem v objavljenem javnem razpisu, ne bodo upoštevane. Izbor kandidatov za mlade raziskovalke oziroma mlade raziskovalce bo opravil Pedagoški inštitut v soglasju z izbranimi mentoricami oziroma mentorji. Kandidatke oziroma kandidati za mlade raziskovalke oziroma raziskovalce bodo o izboru pisno obveščeni.

V prijavi (Prijavni obrazec MR2024) za mladega raziskovalca mora kandidat oziroma kandidatka jasno navesti izbrano temo usposabljanja in predlaganega mentorja ali mentorico (Priloga 1). Kandidat oziroma kandidatka za mladega raziskovalka oziroma mlado raziskovalko mora v prijavi (prijavni obrazec MR2024) opredeliti izpolnjevanje prednostih pogojev za temo usposabljanja.

 

8. Zagotavljanje enakih možnosti

Zagotavlja se enakost med spoloma in preprečuje vsakršna diskriminacija med osebami, ki kandidirajo za mlade raziskovalke oziroma raziskovalce.

 

9. Opozorila in dodatne informacije

Izbrane kandidatke oziroma kandidati za mlade raziskovalke oziroma mlade raziskovalce se morajo ločeno prijaviti na razpis za vpis v podiplomske študijske programe v študijskem letu 2024/2025 na izbrani fakulteti podiplomskega študija. Kandidati za mladega raziskovalca, ki se ne bodo vpisali v podiplomski študij do vpisnih rokov, ne bodo mogli skleniti pogodbe o zaposlitvi.

Vpis na doktorski študij mora biti izveden prek univerzitetnega spletnega portala.

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko interesenti dobijo prek elektronske pošte tajnistvo@pei.si vsak delavnik med 12. in 14. uro do zaključka javnega razpisa.

Zaradi zagotavljanja čim boljše informiranosti bo Pedagoški inštitut v petek, 29. marca, od 11. do 13. ure organiziral dan odprtih vrat za bodoče mlade raziskovalce in mlade raziskovalke, v okviru katerega bo predstavljena organizacija in delo Pedagoškega inštituta, po predstavitvi pa se bodo kandidatke in kandidati za mlade raziskovalke in mlade raziskovalce lahko pogovorili z bodočo mentorico oz. bodočima mentorjema.


Kandidatke in kandidati, ki želijo podrobnejše informacije, se lahko po e-pošti obrnejo na mentorico in mentorja, in sicer:
 • če vas zanima raziskovanje razlik pri branju/učenju s papirja in z zaslonov, na prof. dr. Igorja Ž. Žagarja (e-naslov: igor.zagar@guest.arnes.si);
 • če vas zanima raziskovanje odprtih vprašanj edukcijskih znanosti o evropeizaciji vsebin in procesov oblikovanja, izvajanja in evalvacije nacionalnih izobraževalnih politik, na dr. Urško Štremfel (e-naslov: urska.stremfel@pei.si); in
 • če vas zanima raziskovanje enakih možnosti kot temeljnega načela distribucije selektivnih družbenih položajev ter enega od temeljnih načel javnega šolanja v sodobnih družbah, na Mitja Sardoča (PhD) (e-naslov: mitja.sardoc@pei.si).

 

Ljubljana, 15. 3. 2024

prof. dr. Igor Žagar Žnidaršič
direktor PI

Razpisna dokumentacija:

 

Uradno besedilo razpisa je v prilogi.

Se tudi na vaši šoli soočate s pomanjkanjem učiteljic in učiteljev ter njihovo preobremenjenostjo?

Se ravni stresa pri učiteljicah in učiteljih večajo tudi na vaši šoli?

Menite, da potrebujemo sistemske spremembe, ki bodo podprle učiteljice in učitelje?

 

Pedagoški inštitut v sodelovanju s Pedagoško fakulteto in Filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru vabi k sodelovanju v raziskavi: Model pozitivnega razvoja učiteljic in učiteljev – preplet notranjih (motivacijskih, čustvenih in kognitivnih) in zunanjih (šolskih in sistemskih) virov med šolskim letom. Raziskava je odgovor na trenutne izzive učiteljskega poklica v Sloveniji. Da bo raziskava zajela realno stanje učiteljic in učiteljev v Sloveniji, je sodelovanje učiteljic in učiteljev na vaši šoli izjemno pomembno in dragoceno.  Raziskava bo potekala v šolskem letu 2024-2025. Več informacij o ciljih in poteku raziskave najdete v slikah spodaj.

Prijava je mogoča do 26. 4. na povezavi: https://1ka.arnes.si/mprusola

Vabljeni k prijavi.

Kot običajno je prav, da se kaj napiše o mednarodnem dnevu žensk in enakosti med spoli. Kot kaže, ne gre na bolje, četudi nenehno poslušamo o doseženi ali celo »preseženi« enakosti spolov. Slednje pomeni, da so moški sedaj tisti, ki imajo manj pravic, so ogroženi, saj jim ne pustimo več biti »pravi« moški (za več o tem: vir). Imamo krizo moškosti, za katero naj bi bil med drugim odgovoren feminizem.

Ob letošnjem prazniku bi se osredotočile na mednarodno raziskavo o pouku državljanske vzgoje (ICCS oziroma International Civic and Citizenship Education Study), ki jo v Sloveniji koordinira Pedagoški inštitut. Med drugim se zbirajo tudi podatki o stališčih in prepričanjih učencev in učenk 8. razreda, s posebnim osredotočenjem na področje državljanske vzgoje (vir). To je ciklična raziskava; stvar, o kateri želim govoriti, pa se nanaša na zadnjo izvedbo iz leta 2022 (objava prvih rezultatov pa je bila leta 2023; za več o tem: vir). Odnosu do enakosti spolov kaže slabo, še več, izrazito slab(ši) odnos imajo predvsem fantje. Da se ženske ne bi smele ukvarjati s politiko, je leta 2016 (prejšnja izvedba) menilo 15 odstotkov fantov (in 3 odstotki deklet), leta 2022 pa kar 32 odstotkov fantov (in 9 odstotkov deklet) (vir).

Kje se nam je zalomilo? Kakšni bodo sistemski ukrepi (če sploh bodo) in kaj bodo na to rekli odgovorni za področje vzgoje in izobraževanja, da ne bomo ostali samo pri deklarativnem zavzemanju za enakost spolov?

Očitno je seveda, da (ne)enakost spolov ni pojav, ki bi ga spremljali le v polju vzgoje in izobraževanja. Povezana je z dogajanji v različnih segmentih družbe, a rezultati raziskave ICCS nedvomno kažejo, da ne le, da ne gremo naprej, ampak da gremo odločno nazaj. Današnje osmošolke in osmošolci so jutrišnje (aktivne?) državljanke in državljani.

dr. Valerija Vendramin

Pedagoški inštitut bo v skladu z veljavnimi predpisi in internimi akti razpisal nove priložnosti za mlade raziskovalce oziroma mlade raziskovalke v letu 2024. Na podlagi Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/2021), Splošnega akta o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 87/2022 in 103/2022), internega Pravilnika o izboru in financiranju mladih raziskovalk in raziskovalcev z dne 13. septembra 2022 ter Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013 s spremembami in dopolnitvami) bo Pedagoški inštitut dne 15. marca 2024 objavil javni razpis. Pedagoški inštitut bo v razpisnem obdobju organiziral informativni dan, ki bo kandidatom in kandidatkam omogočil boljše razumevanje priložnosti in zahtev razpisa.

V okviru tega razpisa bodo izpostavljene naslednje tematske usmeritve za usposabljanje in raziskovanje:

 1. Raziskovanje enakih možnosti kot osnovnega načela pri distribuciji selektivnih družbenih položajev in kot enega od temeljnih načel javnega šolanja v sodobnih družbah.
 2. Raziskovanje odprtih vprašanj edukacijskih znanosti v kontekstu evropeizacije in procesov oblikovanja, izvajanja in evalvacije nacionalnih izobraževalnih politik.
 3. Raziskovanje razlik pri branju in učenju s papirja v primerjavi z zasloni.

 

Razpis predstavlja odlično priložnost za mlade raziskovalke in raziskovalce, ki želijo razširiti svoje znanje in prispevati k razvoju znanstvenih dognanj v pedagoški sferi.

Pred nami je javna objava prvih rezultatov Evropskega regionalnega modula ICCS 2022.

Evropski regionalni modul ICCS 2022 je bil razvit z namenom, da se »izmerijo« vidiki državljanske vzgoje in izobraževanja, ki so (bili) opredeljeni kot pomembni za evropski kontekst, in sicer ob upoštevanju številnih družbenih in političnih vprašanj, relevantnih za Evropo. Politična participacija, podnebne spremembe, trajnostna gospodarska rast, migracije, terorizem, konflikti, družbene neenakosti in porast populizma, vpliv pandemije covida-19 na demokracijo in sodelovanje na evropski ravni ter gospodarski sistemi evropskih držav so bili izpostavljeni med najključnejšimi vprašanji, s katerimi se evropske države soočajo v zadnjih nekaj letih. V Evropskem regionalnem modulu ICCS (vprašalniku za osmošolce) so bile zbrane informacije o stališčih in vedenju učencev (osmošolcev) v zvezi s temi zahtevnimi vprašanji pa tudi o stališčih, vključenih v prejšnje cikle raziskave (kot je npr. občutek evropske identitete učencev), da bi izpostavili trende. V Evropskem regionalnem modulu ICCS 2022 je sodelovalo 18 držav (med njimi tudi Slovenija) in 2 regiji.

Prva razprava o rezultatih raziskave bo potekala v sredo, 6. 3. 2024, od 10.00 do predvidoma 11.30, v sejni sobi Pedagoškega inštituta, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana.

V panelni razpravi o prvih rezultatih bodo sodelovali:

 • red prof. dr. Igor Žagar Žnidaršič, direktor Pedagoškega inštituta (uvodni nagovor)
 • izr. prof. dr. Eva Klemenčič Mirazchiyski, nacionalna raziskovalna koordinatorica raziskave ICCS, Pedagoški inštitut
 • red. prof. dr. Tomaž Deželan, Fakulteta za družbene vede UL
 • Urška Šraj, Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS)

 

Razprava je namenjena novinarjem ter zainteresirani strokovni in splošni javnosti. Vljudno vabljeni, da se nam pridružite, veseli bomo tudi vašega sodelovanja z vprašanji in s prvimi komentarji!

Če se dogodka ne morete udeležiti v živo, vas vabimo, da razpravo spremljate na povezavi: https://us02web.zoom.us/j/84220546540

Vljudno vabljeni!

Dostopnost