Skupaj za bolj učinkovito podporno okolje v evropskih projektih

Na Kmetijskem inštitut Slovenije smo v aprilu pričeli z izvajanjem novega projekta »Sodelovanje za krepitev uspešnosti projektnih pisarn – SKUPP«, ki je financiran v okviru mehanizma Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) in sofinanciran s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Projekt izvajamo v konzorciju skupaj s partnerji iz projektnih pisarn oziroma enot iz Geološkega zavoda, Gozdarskega inštituta in Pedagoškega inštituta.

Znanstvenoraziskovalno področje postaja vse bolj zahtevno in terja uporabo inovativnih pristopov k delu, učinkovito premeščanje resursov in strateške razmisleke. V ta namen bomo člani konzorcija SKUPP v okviru projekta usposobili administrativno in raziskovalno osebje za te bodoče izzive, hkrati pa povečali uspešnost inštitutov na centraliziranih programih EU od faze prijavljanja do izvedbe in poročanja. V konzorciju se nadejamo, da bo boljša usposobljenost kadrov v projektnih pisarnah in izvedba projektov pripomogla k širšemu ugledu in prepoznavnosti članov projekta SKUPP, na dolgi rok pa omogočila večji ugled v domačem in mednarodnem okolju.

Člani konzorcija SKUPP smo javni raziskovalni zavodi, ki smo komplementarni s svojimi aktivnostmi, ki se nanašajo na projektne pisarne. Vsi partnerji konzorcija že imamo bogate izkušnje s prijavami na centralizirane in druge evropske in nacionalne razpise, vključeni smo v aplikativne in bazične raziskave ter sodelujemo pri podpori države z izvajanjem javnih služb in strokovnih nalog.

V okviru projekta bomo z novimi zaposlitvami v projektnih pisarnah in enotah, organizacijo vsaj 35 dogodkov, delavnic in mreženj med partnerji, zunanjimi deležniki ter skupaj z drugimi konzorciji v okviru NOO krepili podporno okolje raziskovalno razvojnih projektov. Med načrtovanimi dogodki so različna usposabljanja z nacionalnimi in mednarodnimi predavatelji (od boljšega pisanja in komuniciranja v znanosti do finančnega menedžmenta projektov), svetovanja (npr. intelektualna lastnina, prenos praks) do različnih mednarodnih informativnih dogodkov ter mreženj z nacionalnimi kontaktnimi točkami in drugimi konzorciji.

Krepitev podpornega okolja bomo izvedli na treh nivojih: (a) z internimi prenosi znanja in idej znotraj partnerjev na zaposlene, (b) z medsebojnim povezovanjem in s skupnimi usposabljanji znotraj konzorcija za vodje, projektne vodje, koordinatorje, administratorje z namenom vsebinske in organizacijske krepitve kompetenc, (c) ter z informiranjem in povezovanjem z drugimi konzorciji na dogodkih za širšo zainteresirano javnost. Z javno dostopnim repozitorijem bomo širili in prenašali pridobljena znanja.

Vsi partnerji bomo spoznali nove načine za krepitev kompetenc in usposobljenosti zaposlenih ter optimizacijo njihovih nalog. Večja vključenost tako administrativnih delavcev kot raziskovalcev v mednarodno okolje nenazadnje pomaga raziskovalni instituciji in sektorju kot celotni regiji, saj uspešne institucije z novim znanjem omogočajo prepotreben razvoj družbe. Manjkajoča znanja za uspešnejše prijave in posledično dvig Slovenije na evropskem inovacijskem indeksu bomo pridobili tako od usposobljenih strokovnjakov iz domačega okolja kot tudi iz tujine.

 

Datum: 22. 5. 2023
Kontakt: dr. Andreja Žibrat Gašparič, Andreja.Zibrat-Gasparic@kis.si

 

 

Umetniško-znanstveni eksperiment Žival-človek-stroj. Vprašanje prihodnosti šole, ki je nastal v sodelovanju med Pedagoškim inštitutom in Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo, UL, in ki se je odvijal v petek, 21. aprila 2023, v Veliki gledališki dvorani Akademije za gledališče, radio, film in televizijo na Aškerčevi 5 v Ljubljani, je za ogled dostope tule: https://video.arnes.si/watch/r00kqywvbxpc.

Vabljeni k ogledu.

 

Na novinarski konferenci, v torek 16. maja 2023, ob 10. uri, v medijskem središču Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, na Masarykovi 16 v Ljubljani smo predstavili rezultate bralne pismenosti četrtošolcev PIRLS 2021, hkrati z mednarodno objavo prvih rezultatov te mednarodne raziskave.

Prve rezultate je predstavila predstavnica Pedagoškega inštituta dr. Eva Klemenčič Mirazchiyski, nacionalna koordinatorka raziskave PIRLS v Sloveniji. Ob prvih rezultatih raziskave je stališča predstavil tudi državni sekretar na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje dr. Boris Černilec.

Novinarski konferenci ob 11. uri, v prostorih velike dvorane Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, sledi poglobljena predstavitev in razprava ministrskih strokovnih partnerjev o rezultatih omenjene raziskave. V panelni razpravi o prvih rezultatih bodo sodelovali:

 • dr. Boris Černilec, državni sekretar, MVI
 • dr. Sonja Pečjak, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • dr. Vinko Logaj, direktor Zavoda RS za šolstvo in
 • dr. Igor Ž. Žagar, direktor Pedagoška inštituta.

Mednarodna raziskava PIRLS pod okriljem Mednarodnega združenja za vrednotenje izobraževalnih dosežkov  IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) že 20 let prinaša primerjalne podatke o bralni pismenosti učenk in učencev v zgodnjem obdobju razvoja pismenosti.

Zajem podatkov za raziskavo PIRLS se je odvijal spomladi 2021.

Novinarsko konferenco bomo prenašali tudi v živo, na spletni strani Slovenske tiskovne agencije (STA), ne bo pa v hibridni obliki – vprašanja bodo predstavniki medijev tako lahko zastavljali le v živo.

V mesecu aprilu je bil v spletni reviji Alternator: Misliti znanost. objavljen članek dr. Mitje Sardoča, raziskovalca na Pedagoškem inštitutu, Talenti, (ne)enakosti in družbene priložnosti

»Osnovni problem na zaslugah utemeljenega pojmovanja enakih možnosti je namreč, kako zagotoviti, da bo tekma za selektivne družbene položaje pravična, neenakost, ki je rezultat procesa tekmovalnosti, pa legitimna. Ideja enakih možnosti in družbena neenakost namreč nista medsebojno izključujoči. Tudi zato predlagani odgovori, ki naj bi problematiko družbene neenakosti razrešili, postanejo (vse prepogosto) del problema in ne rešitve. Na zaslugah utemeljeno pojmovanje enakih možnosti namreč spregleda razsežnost poštenosti.«

 

 Ostali objavljeni prispevki v mesecu aprilu 2023:

 

Če želite prejemati tedenske novice o novih prispevkih, se lahko prijavite na e-novice ali nas spremljajte na spletu:

Obveščamo vas, da smo podaljšli rok za prijavo povzetkov na 8. znanstveno konferenco Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Izobraževanje učiteljic in učiteljev za raziskovalno učenje in poučevanje na 15. maj 2023.

Tudi letos Pedagoški inštitut (PI), Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije (SLODRE), Center Republike Slovenije za mobilnosti in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) ter Pedagoška fakulteta Univerze v Kopru organizirajo 8. znanstveno konferenco »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Izobraževanje učiteljic in učiteljev za raziskovalno učenje in poučevanje«.

Konferenca bo potekala dva dni, in sicer v sredo, 20. 9., in četrtek, 21. 9. 2023, v prostorih Pedagoške fakultete Univerze v Kopru (Cankarjeva 5, 6000 Koper).

Na konferenco lahko prijavite: strokovni prispevek, znanstveni prispevek, panelno razpravo, če ste študent_ka na doktorskem študiju, pa lahko prijavite predstavitev svoje doktorske naloge v delu v obliki posterjev. Kotizacija za udeležbo na konferenci, ki vključuje kosilo, kavo in prigrizke med odmori ter knjižico povzetkov, znaša:

 • 50 EUR za enodnevno udeležbo (cena s popustom za študente, upokojence in brezposelne je 40 EUR) in
 • 80 EUR za dvodnevno udeležbo (cena s popustom za študente, upokojence in brezposelne je 60 EUR).

 

Več informacij najdete na spletni strani konference: https://www.pei.si/konferenca-2023/

Vljudno vabljeni k prijavi!

 

NAZIV DELOVNEGA MESTA: Samostojni strokovni delavec VII/2 (I)

 • ORGANIZACIJSKA ENOTA: UPRAVA, Administrativno tehnična služba
 • ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: J017102
 • TARIFNI RAZRED: VII/2
 • POSKUSNO DELO: 4 mesece
 • TRAJANJE ZAPOSLITVE: določen čas do 30. 6. 2026

 

Zaposlitev je v okviru projekta SKUPP  Sodelovanje za krepitev uspešnosti projektnih pisarn, ki je bil izbran na Javnem razpisu »Aktivnosti krepitve projektnih pisarn javnih raziskovalnih organizacij« v okviru NOO (Načrt za okrevanje in odpornost).


Opis del in nalog:

 • spremljanje mednarodnih razpisov s poudarkom na evropskih centraliziranih programih;
 • pomoč raziskovalcem pri evidentiranju ustreznih razpisov zanje;
 • podpora pri pripravi prijav in pisanju projektov;
 • povezovanje s strateškimi partnerji in mrežami v nove skupne projektne prijave in skrb za organizacijo dogodkov za mreženje in iskanje partnerjev;
 • samostojno vodenje in koordiniranje projektov;
 • upravljanje z evidencami in pomoč pri pripravah projektnih poročil;
 • finančno spremljanje, priprava analiz in finančnih poročil za posamezne projekte, sodelovanje pri izdelavi finančnih kalkulacij projektov;
 • skrb za organizacijo delavnic in dogodkov za raziskovalce in strokovne delavce v raziskovalnih pisarnah za krepitev usposobljenosti s poudarkom na prijavah na evropske centralizirane programe;
 • skrb za aktivnosti prenosa znanj in izkušenj za pripravo in vodenje projektov tudi s pomočjo zunanjih ekspertov ali prek obiskov tujih institucij;
 • druge naloge, povezane s prijavami, administriranjem in poročanjem na mednarodnih projektih, s poudarkom na evropskih centraliziranih programih;
 • opravljanje drugih del in nalog po navodilih delodajalca.

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba oziroma magistrska izobrazba ekonomske, druge  družboslovne ali druge ustrezne smeri;
 • poznavanje dela na projektih in vodenja projektov;
 • 3 leta delovnih izkušenj na enakem ali sorodnem področju;
 • poznavanje finančnega poslovanja;
 • aktivno znanje angleškega jezika in temeljito poznavanje dela z računalnikom (word, excel);
 • organizacijske sposobnosti.

 

Druge posebnosti delovnega mesta:

 • možnost občasnega dela na domu – po dogovoru z direktorjem

Več informacij je dostopnih na spletni strani Zavoda za zaposlovanje.

Kandidate_ke, ki ustrezate razpisnim pogojem, vabimo, da nam svoje prijave pošljete do vključno 4. 5. 2023 po e-pošti na mail:

tajnistvo@pei.si

Kontakt za kandidata_ko:
NEVENKA ZEMLJIČ DRNOVŠEK, telefon: +386 1 420 12 42, e-naslov: nevenka.zemljic-drnovsek@pei.si
Naslov: Gerbičeva ulica 62, 1000 LJUBLJANA

Pedagoški inštitut in Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani

vabita na

 umetniško-znanstveni eksperiment 

ŽIVAL-ČLOVEK-STROJ 

Vprašanje prihodnosti šole


V petek, 21. aprila 2023, ob 18. uri vas vabimo v Veliko gledališko dvorano Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Aškerčeva 5, Ljubljana, na umetniško-znanstveni eksperiment ŽIVAL-ČLOVEK-STROJ, v katerem se bosta na nepredvidljiv način srečali znanost in umetnost. V običajno razpravo raziskovalk in raziskovalcev o vprašanjih sodobnega izobraževanja in človekove razpetosti med živali in stroje bodo neposredno vstopile umetniške intervencije in interpretacije ter odprle dilemo: Čigavi vse sta lahko misel in vednost ter na katere omejitve trčimo, kadar ostajamo v okviru zgolj ene ali druge?

Zdi se, da je za razumevanje razmerij med človekom, živaljo in strojem ter vlogo človekove formacije relevanten prav pogled, ki preči znanstvene in umetniške prakse, saj širi prostor njihovih možnih artikulacij. V vsakdanjem življenju nas morda bolj kot druga živa bitja obkrožajo aparati in stroji. In medtem ko lahko slednje v nedogled izumljamo in izpopolnjujemo, ostajajo naša telesa ista. Ideje transhumanizma, ki pravijo, da je človeka mogoče izpopolnjevati s tehničnimi in znanstvenimi sredstvi onkraj omejitev, ki jih začrtuje njegovo živalsko poreklo, utelešajo ta pogled in nakazujejo prelomne spremembe. Človek se ne definira več (le) v razliki do živali, temveč vse bolj v razliki do strojev in njihovih skorajda nezamejenih zmožnosti.

Tokratni umetniško-znanstveni eksperiment bo skušal te premestitve in spremembe misliti in artikulirati tako z govorjeno besedo, ki je ena izmed običajnih manifestacij znanstvene vednosti, kot tudi z izpostavitvijo fizične prezence govora kot glasu in giba v prostoru, ki sta značilna za umetniško prakso.

Hkrati pa ta eksperiment odpira prostor za razumevanje ter izkušnjo vednosti in umetnosti kot enako pomembnih dimenzij pri formaciji človeka, značilni za neohumanistično tradicijo, ki je v nasprotju z danes prevladujočo utilitaristično opredelitvijo izobraževanja. Ta vidi umetniško oziroma estetsko komponento vednosti kot manj uporabno in pogosto odvečno pri uresničevanju ciljev izobraževanja, podrejenega predvsem ekonomskim interesom.

 

 

Nastopajoči

 • Igor Bijuklič, Pedagoški inštitut
 • Mojca Kumerdej, pisateljica in publicistka
 • Damijan Štefanc, Filozofska fakulteta, UL
 • Primož Turk, Fakulteta za humanistične študije, UP
 • Valerija Vendramin, Pedagoški inštitut

 

Študenti in študentke 1. letnika AGRFT: 

 • Julija Urban
 • Katka Franja Slosa
 • Anina Božiček
 • Urban Brenčič
 • Neža Dvorščak
 • Aleksandar Jovanovski
 • Nace Korošec
 • Nejc Kravos
 • Peter Podgoršek
 • Jakob Podjavoršek
 • Marko Rafolt
 • Jure Šimonka
 • Filip Žunić

 

Snemanje, montaža in vstavljanje napisov: Rok Nagode

Tehnično vodenje, oblikovanje luči, priprava mikrofonov in avdio vodenje dogodka: Domen Lušin

 

* Vstop na dogodek je prost


Dogodek je nastal v sodelovanju Pedagoškega inštituta in Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani v okviru projekta Evropska noč raziskovalcev. Humanistika, to si ti! : Človek, žival 22/23.

Zasnova dogodka

 • PI:
  • Sabina Autor
  • Igor Bijuklič
  • Valerija Vendramin
  • Janja Žmavc
 • AGRFT:
  • Tomaž Gubenšek
  • Nina Žavbi

Predstavitev projekta “Izobraževanje na mejah človeškega: izziv novih tehnologij” (EDUCAT(H)UM)

 11. 4. 2023, MKL – Mestna knjižnica Otona Župančiča, Ljubljana

 

Osrednji cilj projekta je interdisciplinarno raziskovanje človekovega položaja v sodobni digitalizirani družbi in prevpraševanje vloge digitalnih tehnologij v sodobni vzgoji in izobraževanju. S projektom želimo razširiti polje raziskovanja digitalizacije kot kompleksnega družbeno-tehničnega fenomena ter opozoriti na pomembno vlogo, ki jo imata pri konceptualizaciji in kritičnem prevpraševanju humanistika in družboslovje. Hkrati to pomeni odziv na aktualnost hitrega tehnološkega razvoja in trenutno potekajoče šolske reforme v Sloveniji. Vključitev poljsko-slovenske perspektive prinaša vpogled v dve različni družbeno-kulturni okolji, ki ju uokvirjajo posebnosti šolskih sistemov in izobraževalnih politik ter pogledi učiteljev na digitalne tehnologije.

Vsebinsko projekt skozi preseke različnih humanističnih in družboslovnih ved, filozofije, sociologije, jezikoslovja, antropologije, pedagogike in zgodovine, raziskuje procese družbenih sprememb, ki so posledica intenzivnega razvoja tehnologije in digitalizacije vse od 20. stoletja naprej. Področje vzgoje in izobraževanja je v tem oziru eno najpomembnejših mest, kjer se odvija digitalna preobrazba družbe in pojmovanja človeka in človeškosti. Gre namreč za področje, kjer poteka človekova formacija oz. socializacija in pričakovanja družbe so v današnjem času drugačna od tistih izpred stoletja ali dveh. Hkrati je razmah digitalnih tehnologij v  izobraževanju pospešila tudi pandemija COVID-19, zaradi katere je v trenutni potrebi po ohranjanju temeljnih oblik izobraževalna politika pogosto iskala hitre rešitve brez temeljite in strateške refleksije. Zato smo raziskovanje vloge digitalizacije v sodobni vzgoji in izobraževanju zastavili ob vprašanjih, ki se nanašajo zlasti na metode in smotre izobraževanja, njegovo družbeno vlogo ter definiranje človeka v dobi digitalnih tehnologij in v razmerju do umetne inteligence.

Odgovore na zastavljena vprašanja bomo oblikovali s teoretično in empirično analizo trenutnega stanja tako v mednarodnem evropskem kontekstu kot v primerjalni poljsko-slovenski perspektivi. Z interdisciplinarnim pristopom, ki ob teoretičnem raziskovanju različnih vidikov vloge digitalnih tehnologij v vzgoji in izobraževanju pomembno mesto namenja tudi analizi diskurzov o njej, bomo pokazali, da ključni izobraževalno-politični dokumenti ne vplivajo le na oblikovanje (nacionalnih) politik, temveč tudi na naše vsakdanje razumevanje digitalnih tehnologij in s tem posledično tudi vloge in ciljev izobraževanja. Ob tem bomo pripravili tudi izhodišča za njihovo kritično refleksijo ter tako prispevali k ustreznejši umestitvi vzgoje in izobraževanja v trenutni zgodovinski trenutek, ki ga uokvirjata digitalizacija in diskurz t. i. digitalne preobrazbe.

Kot uvodno predstavitev nekaterih preliminarnih rezultatov projekta smo v nadaljevanju dogodka izvedli okroglo mizo z naslovom Zakaj moramo misliti digitalizacijo?, na kateri smo odprli trenutno najbolj aktualna vprašanja, ki zadevajo rabo digitalnih tehnologij v vzgoji in izobraževanju in njihov vpliv na družbo v današnjem trenutku.

V triletnem bilateralnem projektu Izobraževanje na mejah človeškega: izziv novih tehnologij (EDUCAT(H)UM) sodelujeta projektni skupini Pedagoškega inštituta in Fakultete “Artes Liberales” z Univerze v Varšavi. Projekt poteka  v okviru sheme Weave, ki jo financirata dve nacionalni agenciji za znanost: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in poljska Narodowe Centrum Nauki (NCN).

 

Kontakt za dodatna pojasnila:
vodja slovenskega dela projekta dr. Janja Žmavc (janja.zmavc@pei.si)

Več informacij:
https://www.pei.si/raziskovalna-dejavnost/projekti/educathum/
Spletna stran projekta Educat(H)um: https://educathum.al.uw.edu.pl/

V spletni reviji Alternator: Misliti znanost. je mesec april odtvoril  članek Marka Robnika-Šikonje (Fakulteta za računalništvo in informatiko), ki osvetljuje velike jezikovne modele, kot je ChatGPT, ki trenutno poplavlja medijsko krajino.

»Razvoj velikih jezikovnih modelov se premika v smer vključevanja dodatnega zanesljivega znanja vanje. V velike, že naučene modele, se vključuje npr. faktografsko znanje iz Wikipedije in DBpedije, jezikovno znanje, znanje o logičnem in zdravorazumskem sklepanju, poskuša pa se tudi iz modelov odstraniti pristranskosti, npr. spolne in rasne.«

Prispevki v mesecu marcu 2023:

 

Če želite prejemati tedenske novice o novih prispevkih, se lahko prijavite na e-novice ali nas spremljajte na spletu:

Zakaj moramo misliti digitalizacijo?

Predstavitev projekta Izobraževanje na mejah človeškega: izziv novih tehnologij (EDUCAT(H)UM)


Vabimo vas na uvodno predstavitev ob začetku mednarodnega raziskovalnega projekta Izobraževanje na mejah človeškega: izziv novih tehnologij (EDUCAT(H)UM), v katerem sodelujeta projektni skupini Pedagoškega inštituta in Fakultete “Artes Liberales” z Univerze v Varšavi. Triletni projekt  v okviru sheme Weave financirata dve nacionalni agenciji za znanost: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in poljska Narodowe Centrum Nauki (NCN).

Glavni cilj projekta je interdisciplinarno raziskovanje človekovega položaja v sodobni digitalizirani družbi in prevpraševanje vloge digitalnih tehnologij v sodobni vzgoji in izobraževanju. S projektom želimo razširiti polje raziskovanja digitalizacije kot kompleksnega družbeno-tehničnega fenomena ter opozoriti na pomembno vlogo, ki jo imata pri njegovi konceptualizaciji in kritičnem prevpraševanju humanistika in družboslovje.

Na konferenci bomo predstavili projekt in osvetlili njegovo aktualnost v trenutnih razmerah, ki jih narekujeta na eni strani hiter tehnološki razvoj in na drugi strani potekajoča reforma šolstva v Sloveniji.

Kot uvodno predstavitev nekaterih preliminarnih rezultatov projekta bomo v nadaljevanju izvedli okroglo mizo, na kateri bomo odprli trenutno najbolj aktualna vprašanja, ki zadevajo rabo digitalnih tehnologij v vzgoji in izobraževanju.

Dogodek bo potekal 11. 4. 2023 od 11h dalje, v MKL – Mestni knjižnici Otona Župančiča, Kersnikova ulica 2,  (vhod skozi pasažo s Slovenske in Gosposvetske ulice), 1000 Ljubljana.

Program:

PREDSTAVITEV PROJEKTA EDUCAT(H)UM

 • dr. Janja Žmavc, Pedagoški inštitut, vodja projekta slovenskega partnerja
 • dr. Krzysztof Skonieczny, vodja projekta poljskega partnerja (predstavitev bo v angleščini)

 

OKROGLA MIZA: Zakaj moramo misliti digitalizacijo?

Sodelujejo:

 • dr. Igor Bijuklič, Pedagoški inštitut
 • dr. Zdenko Kodelja, Pedagoški inštitut
 • dr. Damijan Štefanc, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

 

Moderira: dr. Valerija Vendramin, Pedagoški inštitut


Projekt Izobraževanje na mejah človeškega: izziv novih tehnologij (EDUCAT(H)UM), št. N5-0272, financira ARRS kot del sheme Weave: NCN Poljska – ARRS Slovenija, z NCN v vlogi vodilne agencije.

Dostopnost