Povzetek predavanj dr. Renata Salecl: Vzgoja za nevednost v času na znanju temelječe ekonomije


Vzgoja za nevednost v času na znanju temelječe ekonomije


Današnji čas naj bi temeljil na znanju. Toda vprašanje je, ali razvoj novih tehnologij dejansko vzpodbuja željo po novih znanjih in ali ima res vse širši krog ljudi dostop do novih znanstvenih spoznanj? Predavanje bo najprej obravnavalo vprašanje vednosti in nevednosti v času na znanju temelječe ekonomije, nato pa se bo dotaknilo odnosa do novih tehnologij. Ob tem bo še posebej izpostavilo problem nevednosti, vezane na nove oblike psiholoških manipulacij in družbenega nadzorovanja v času velikega podatkovja.Education for ignorance in a knowledge-based economy


Today’s time is based on knowledge. But the question is whether the development of new technologies actually stimulates the desire for new skills and does the wider circle of people really have access to new scientific knowledge? The lecture will first address the issue of knowledge and ignorance in a knowledge-based economy, and then touch the relationship to new technologies. In doing so, it will particularly highlight the problem of ignorance, linked to new forms of psychological manipulation and social surveillance at the time of large data.

Dostopnost