Upravni odbor

Upravni odbor obravnava in sprejema statut in druge splošne akte, program razvoja, letne programe dela, obravnava pobude znanstvenega sveta in o njih sklepa, imenuje ter razrešuje direktorja ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Upravni odbor Inštituta ima pet članov, od katerih:

  • dva člana imenuje ustanovitelj, in sicer enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost, in enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za izobraževanje;
  • dva člana imenuje znanstveni svet Inštituta iz vrst uporabnikov Inštituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju raziskovalnih dejavnosti Inštituta, oziroma zainteresirane javnosti. Imenovana člana s strani uporabnikov ne smeta prihajati iz iste institucije;
  • enega člana izvolijo zaposleni delavci Inštituta izmed sebe.

 

Mandat Upravnega odbora traja štiri leta. Predsednika Upravnega odbora izvolijo člani Upravnega odbora in ga predlagajo v imenovanje ministru, pristojnemu za znanost.

Upravni odbor ima naslednjo sestavo:

  • dr. Damijan Štefanc, predsednik
  • mag. Suzana Geržina, članica
  • dr. Stojan Sorčan, član
  • dr. Veronika Tašner, članica
  • Tanja Taštanoska, članica
Dostopnost