Retorika, govorno sporazumevanje in izobraževalna politika: ali so vsi na isti strani?

Profesorica Holmes-Henderson bo v predavanju opredelila in analizirala politične okvire, ki podpirajo učenje in poučevanje retorike v šolah. Izpostavila bo primere podpore politik Škotske in Walesa, ki retoriko prikazujejo kot medpredmetno kritično spretnost, v nasprotju z angleškim pristopom politik, kjer je retorika prikazana kot podskupina v kontekstu znanja angleškega jezika. “Govorno sporazumevanje” je izraz, ki se vse bolj uveljavlja v izobraževanju v Združenem kraljestvu, profesorica Holmes-Henderson pa bo v tem predavanju pojasnila odnos med retoriko in govornim sporazumevanjem. Kot strokovna svetovalka parlamentarne skupine za govorno sporazumevanje je sodelovala s poslanci in oblikovalci politik v Angliji in na Škotskem, in sicer na področju oblikovanja raziskovalnih podlag in kako lahko le-te prispevajo k izboljšavam učnih načrtov in okvirov ocenjevanja. Na koncu bo predstavila nekaj nedavnih pozitivnih sprememb na področju izobraževalnih politik in odprla nekaj dilem o prihodnosti retorike in govornega sporazumevanja v Združenem kraljestvu.

Rhetoric, oracy and educational policy: on the same page?

In this talk, Professor Holmes-Henderson will identify and analyse policy frameworks which have proved supportive of the learning and teaching of rhetoric in schools. Drawn largely from the United Kingdom, she will highlight examples of policy support from Scotland and Wales which depict rhetoric as a cross-curricular critical skill, in contrast to England’s policy approach where rhetoric is portrayed as a knowledge-subset of the English language. ‘Oracy’ is a term which is gaining traction in UK education and, in this talk, Professor Holmes-Henderson will explain the relationship between rhetoric and oracy. As an expert advisor to the Oracy All-Party Parliamentary Group, Arlene has collaborated with parliamentarians and policymakers in England and Scotland on how research can inform curriculum and assessment frameworks. To conclude, Professor Holmes-Henderson will identify some recent positive policy developments and will conjecture about what might be next for rhetoric and oracy in the UK.

Dostopnost