Objava letaka Varovalni dejavniki za preprečevanje medvrstniškega nasilja

Pedagoški inštitut je v sodelovanju z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje izdal letak z naslovom Varovalni dejavniki za preprečevanje medvrstniškega nasilja.

Vsebina letaka izhaja iz ugotovitev raziskovalne naloge LDN Bullying (Varovalni dejavniki medvrstniškega nasilja: Slovenija v kontekstu izbranih evropskih držav), ki jo je na Pedagoškem inštitutu izvedel asistent Igor Peras (Center za evalvacijske študije). V okviru te naloge so bili iz sistematičnega pregleda literature in s pomočjo sekundarne analize podatkov več mednarodnih raziskav (PISA, TIMSS, PIRLS, ICCS) izluščeni varovalni dejavniki za preprečevanje medvrstniškega nasilja ter oblikovana priporočila, ki so pomembna za šole in zaposlene na šolah.

mvi medvrstnisko nasilje objava

Medvrstniško nasilje je ena od vse bolj aktualnih tem v sodobni družbi. V okviru mednarodnih raziskav, v katere je vključena Slovenija, poleg podatkov o učnih dosežkih učenk in učencev pogosto pridobivamo tudi informacije o drugih dejavnikih, ki so z dosežki na različne načine povezani. Med njimi so tudi podatki o družinskih ozadjih, odnosih doma in v šolah, oddelčni in šolski klimi, počutju učencev in dijakov, pojavnosti ter oblikah medvrstniškega nasilja. Tudi zato je sodelovanje slovenskih šol v različnih mednarodnih raziskavah izjemnega pomena. Na tem mestu se Pedagoški inštitut ter Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje šolam, ravnateljem, učiteljem, učencem, dijakom in staršem za sodelovanje še enkrat posebej zahvaljujeta.

Letak povzema raziskovalne izsledke o varovalnih dejavnikih za preprečevanje medvrstniškega nasilja in ga je Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje izdalo z namenom približati raziskovalne ugotovitve strokovnjakom, učiteljem in vodstvom šol, ki so v rednem stiku z učenci. Prejeli so ga vsi razredniki v osnovnih šolah po Sloveniji.

Letak je z željo, da bo kot uporabno gradivo služil kot opomnik o pomenu negovanja medosebnih odnosov, za razmislek in za krepitev preventivnega delovanja nastal na Uradu za razvoj in kakovost izobraževanja, Sektorju za kakovost in analize na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, v okviru projekta Analitsko središče, ki se financira z evropskimi sredstvi za okrevanje in odpornost. Končna verzija letaka je bila oblikovana na podlagi sodelovanja med MVI in Pedagoškim inštitutom.

Dostopnost