Postopek oddaje publikacij

Pravila o založniški dejavnosti Pedagoškega inštituta in navodila za oddajo besedil pri Založbi Pedagoškega inštituta    

 1. Založba PI objavlja pomembnejše znanstvene in strokovne dosežke s področja edukacijskih ved, ki so rezultat empiričnih in teoretskih raziskav, ki jih izvajajo sodelavci in sodelavke Pedagoškega inštituta.
 2. Za izvirna znanstvena dela se štejejo tista dela, ki so nastala kot rezultat lastnega raziskovalnega dela ob uporabi preverjenega znanstvenega instrumentarija (razvidne hipoteze, cilji, namen raziskovanja, kritična analiza vrednotenja rezultatov, ustrezno število virov, citiranje ipd.)
  1. V primeru objave slovenske publikacije, ki prikazuje rezultate mednarodnih raziskav in/ali vsebuje velik prevodni del, je slovenskemu poročilu treba priložiti mednarodno poročilo oziroma ustrezen izvirnik. Uredniški odbor presodi, ali gre za zadosten avtorski vložek.
  2. Uredniški odbor lahko v primeru nestrinjanja za mnenje zaprosi zunanje recenzente/-tke.
 3. Monografije, izdane v elektronski obliki, se kategorizirajo enako kot tiskane.
 4. Avtorju/-ici pripadata 2 izvoda tiskane publikacije.
 5. Morebitni avtorski honorar se avtorju/-ici lahko izplača šele po oddaji zadnje verzije gradiva.
 6. Gradiva znotraj istega projekta se tiskajo pod istim javnim naročilom.
 7. Za objavo na Svarogu poskrbi knjižnica PI, za obvezne izvode, ki jih je treba dostaviti v NUK, pa skrbnica za tisk.
 8. Ta navodila so skupaj s pripadajočimi dokumenti (vzorec kolofona, izjava o lastništvu in prenosu avtorskih pravic …) dostopna na spletni strani PI.
 9. Navodila začnejo veljati dne 6. 12. 2012 po sprejetju na seji Znanstvenega sveta Pedagoškega inštituta.

 

Postopek oddaj publikacije pri Založbi Pedagoškega inštituta

Najava publikacije: avtor/-ica, ki želi objaviti znanstveno oz. strokovno publikacijo pri založbi PI, mora svojo namero vsaj dva meseca prej najaviti uredniškemu odboru. Če je izid publikacije predviden za poletne mesece, je treba publikacijo napovedati najkasneje aprila, sicer bo uredniški postopek lahko končan šele septembra. Najava mora vsebovati vsebinsko predstavitev publikacije (vsebina, obseg, pomen), predstavitev avtorja/-ice in časovni načrt. Obseg najave naj bo omejen na 10.000 znakov. Hkrati avtor/-ica tudi sporoči, ali bo šlo za tiskano ali elektronsko različico.

Ustrezno pripravljeno (tj. lektorsko, tehnično in vsebinsko) končno besedilo je treba pred predvidenim odhodom v tisk najmanj 14 dni prej posredovati uredniškemu odboru.

Celotno besedilo naj pri citiranju in navajanju virov dosledno sledi enemu od veljavnih sistemov (npr. APA, MLA, ‘Author Date System’ ). Če besedilo ni ustrezno pripravljeno, se zavrne.

 1. Besedilu mora nujno biti priložena izjava avtorja/-ice o lastništvu in prenosu avtorskih pravic. Te izjave se zbirajo pri skrbnici za tisk na PI. Če publikacija vsebuje avtorske dele (npr. pesmi, fotografije) je treba priložiti še izjavo, da je bilo za zaščito avtorskih pravic oz. ustrezna dovoljenja (na primer staršev o objavi fotografij otrok) primerno poskrbljeno.
 2. Po odobritvi uredniškega odbora, da gre za znanstveno oz. strokovno publikacijo, se v knjižnici PI preveri ustreznost glede na bibliografska merila. Besedilo mora vsebovati elemente, kot so:
  1. Literatura,
  2. Kazalo vsebine,
  3. Biografija avtorjev/-ic,
  4. Povzetek v slovenskem in angleškem jeziku s ključnimi besedami (avtor/-ica sam/-a poskrbi za ustrezen prevod),
  5. Imensko in stvarno kazalo (lahko skupaj ali ločeno).
 3. Hkrati je treba ogledni natisnjen izvod dati v knjižnico kot publikacijo tik pred objavo, knjižnica pa vsem zaposlenim na PI pošlje o tem obvestilo. Ogledni izvod je namenjen informiranju sodelavk in sodelavcev PI in tudi komentiranju (morebitne pripombe v pisni obliki je v dogovorjenem roku treba posredovati uredniškemu odboru).
  1. Ta točka ne velja za publikacije, ki so pod mednarodnim embargom, te publikacije pregleda in potrdi samo uredniški odbor.
 4. Za monografije je praviloma treba predhodno pridobiti najmanj dve recenzentski mnenji in jih posredovati uredniškemu odboru. Oseba, ki napiše recenzentsko mnenje, mora imeti doktorat znanosti (razen izjemoma, ko gre npr. za nerazvito področje) in se ukvarjati s področjem, ki ga publikacija pokriva. Oba recenzenta/-tki bosta navedena v kolofonu monografije.
 5. Prošnjo za pridobitev CIP-a je treba posredovati v knjižnico PI (kar pomeni, da je avtorji/-ice ne pridobivajo sami). Še pred tem morajo avtorji/-ice preveriti  svoje obveznosti do financerja in jih ustrezno predstaviti (zahvale, logotipi ipd.) v predlogu kolofona. Za pridobitev CIP-a so potrebni:
  1. notranja naslovna stran;
  2. ostale prednje strani (tj. do začetka vsebinskega dela);
  3. kazalo vsebine;
  4. ustrezen kolofon (po vzorcu kolofona, ki spremlja ta navodila) ali
  5. zadnji korekturni izvod.
 6. Izgotovljeno elektronsko publikacijo (ki ni na elektronskem mediju, npr. online verzija) je treba v treh izvodih na cd-ju ali dvd-ju dostaviti v knjižnico (gre za arhivsko kopijo, ki naj bo ustrezno označena). Po tri izvode je treba oddati v knjižnico tudi, če gre za tiskane publikacije.
 7. Zborniki povzetkov z znanstvenih konferenc ali posvetov ne gredo skozi uredniški postopek – zanje prevzema odgovornost izključno programski odbor vsakokratne konference oz. posveta. Kljub temu je treba v knjižnico PI posredovati prošnjo za pregled kolofona in prošnjo za pridobitev CIP, skrbnici za tisk pa ustrezen zahtevek.

 

V primeru kakršnihkoli nejasnosti naj se avtor/-ica posvetuje z uredniškim odborom.

Dostopnost