Šterman Ivančič Klaudija

dr. Klaudija Šterman Ivančič, znanstvena sodelavka


email: klaudija.sterman@pei.si


telefon: +386 1 420 12 57


COBISS


Klaudija Šterman Ivančič je zaposlena kot raziskovalka na Pedagoškem inštitutu, v Centru za uporabno epistemologijo.

Doktorirala je na Oddelku za psihologijo, Univerze v Ljubljani, z naslovom »Model pojasnjevanja učnega vedenja in uspešnosti z vidika kakovosti medosebnih odnosov«.

Raziskovalno se ukvarja s področjem bralne, matematične, naravoslovne in finančne pismenosti v okviru mednarodnih primerjalnih raziskav ter s preučevanjem osebnostnih, motivacijskih in socialno-čustvenih dejavnikov učnega vedenja in dosežkov mladostnikov tako v Sloveniji kot v mednarodnem prostoru. Od leta 2017 je tudi nacionalna koordinatorica mednarodne raziskave PISA, vseskozi pa sodeluje v različnih nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih.

 

 


Trenutni projekti


PISA – Program mednarodne primerjave dosežkov učencev 2022 in 2025


Strokovno-razvojna naloga – Sekundarna študija PISA 2018: Globalne kompetence kot temelj uspešnega (so)delovanja v sodobnem šolskem, lokalnem in globalnem okolju (2021-2022)


ROKA v ROKI: opolnomočenje učiteljic in učiteljev v Evropi za spoprijemanje s kariernimi izzivi preko podpore socialnim in čustvenim kompetencam ter sprejemanju različnosti


Arhiv projektov


Strokovno-razvojna naloga – Občutek pripadnosti šoli kot dejavnik blagostanja in učne uspešnosti učencev in učenk (2020-2021)


PISA – Program mednarodne primerjave dosežkov učencev 2009 – 2018


Evropski projekt RAOLLLA – Približajmo priložnosti vseživljenjskega učenja vsem


Evropski projekt TITA – Team Cooperation to fight early school leaving


Evalvacijska študija - Motivacijski dejavniki v izobraževanju mladine in odraslih


Projekt ESS - Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v izobraževanju in usposabljanju - Evalvacija vzgoje in izobraževanja na podlagi mednarodno priznanih metodologij


ESS16/20 - Evalvacija in spremljanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema s pomočjo mednarodnih raziskav in študij


ARRS RAZPON - Raziskovalni pouk sodobnih znanstvenih vsebin in prepoznavanje nadarjenih učencev


ARRS CRP - Spodbudno učno okolje za motivirano učenje in kakovostno znanje


SAZOR - Spremljanja uporabe gradiv, ki se reproducirajo iz avtorsko zaščitenih gradiv za namen obogatitve učnega procesa v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Dostopnost