Klemenčič Mirazchiyski Eva

dr. Eva M. Klemenčič, znanstvena svetnica


email: eva.klemencic@pei.si


telefon: + 386 1 420 12 64


COBISS


Po končani gimnaziji je leta 2003 diplomirala na Filozofski fakulteti (sociologija- pedagoška smer) in na Fakulteti za družbene vede (politologija- smer analiza politik in javna uprava).

Leta 2005 se je kot mlada raziskovalka zaposlila na Pedagoškem inštitutu, v Centru za uporabno epistemologijo. Istega leta se je vpisala tudi na enovit doktorski študij na Fakulteto za podiplomski humanistični študij v Ljubljani, smer Lingvistika govora in teorija družbene komunikacije (individualni študijski program, pod mentorstvom dr. Janeza Justina). Leta 2011 je zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Mednarodne raziskave znanja, kurikularne politike in globalno/lokalno znanje«.

Od leta 2007 je članica združenja CIES (Comparative and International Education Society; SIG Globalization and Education), od leta 2009 pa tudi združenja ESA (European Sociological Association; RN Sociology of Education). Poleg naštetega se je leta 2012 pridružila združenju EIPPEE (Evidence Informed Policy and Practice in Education in Europe). Prav tako je ena od ustanovnih članic CIES SIG for Large-Scale Cross National Studies in Education (2013). Na področju mednarodnih raziskav znanja se je v letu 2013 (februar – avgust) dodatno usposabljala in gostovala v mednarodni organizaciji IERI / IEA DPC (IEA Data Processing and Research Center, Hamburg, Nemčija).

Je nacionalna raziskovalna koordinatorica Mednarodne raziskave o državljanski vzgoji in izobraževanju (ICCS) in Mednarodne raziskave računalniške in informacijske pismenosti (ICILS). Je tudi mednarodna koordinatorica raziskovalne mreže WERA IRN (World Educational Research Association – International Research Network): Theory and Practice of Using International Large-scale Students Assessments Datasets for National Evidence-based Policymaking (ILSA-PM).

Njeno bibliografijo sestavljajo številna dela iz področja državljanske vzgoje, teorij znanja, sociologije izobraževanja/znanja in mednarodnih raziskav znanja, pa tudi metodike/specialne didaktike družboslovja. Je članica uredniških odborov znanstvenih revij Sage open, Šolsko polje in revije Specialna in rehabilitacijska pedagogika.

Na Pedagoškem inštitutu je vodja Centra za uporabno epistemologijo. Predstavnica Slovenije v Generalni skupščini IEA. V letu 2017 je bila za obdobje treh let izvoljena v IEA Standing Committee.

 


Trenutni projekti


Mednarodni projekt IEA ICCS 2016 (International Civic and Citizenship Education Study) (NRC- nacionalna raziskovalna koordinatorka) (od leta 2013 naprej)


Mednarodni projekt: Erasmus+ KA2 (decentralizirana akcija- Italija): E-story (MEDIA AND HISTORY. From cinema to the web. Studying, representing and teaching European History in the digital era) (koordinacija partnerja Pedagoški inštitut, 2015-2018).


Mednarodni projekt: EACEA- Erasmus+ KA3: ATS2020 (Assessment of Transversal Skills 2020) (koordinacija partnerja Pedagoški inštitut, vodenje WP kvantitativne evalvacije, 2015-2018).


WERA IRN (World Educational Research Association – International Research Network): Theory and Practice of Using International Large-scale Students Assessments Datasets for National Evidence-based Policymaking (ILSA-PM) (2014 – potekajoče).


Arhiv projektov


ARRS in MIZŠ (CRP): Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju (Pedagoški inštitut- projektni partner, nosilka DP3; 2015-2017)


EU projekt - LLL: Raising Awareness and Opportunities of Lifelong Learning for Low Achievers, Pedagoški inštitut, 2013-2014.


EU projekt - EACEA: I Feel Europe: Teaching Europe in Rural Areas Action name: Learning EU at School, Fakulteta za družbene vede, 2012-2013.


ESS projekt: Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v izobraževanju in usposabljanju, Evalvacija vzgoje in izobraževanja na podlagi mednarodno priznanih metodologij, Pedagoški inštitut, 2008-2013.


Bilateralni projekt Slovenija - Poljska: The Quality of Education in Poland and Slovenia, Pedagoški inštitut, 2009-2011.


Bilateralni project Slovenija - ZDA: Mid-European Physics of 17th and 18th Century in the Knowledge Society, Pedagoški inštitut, 2011-2012.


CRP: Odnos do znanja v družbi znanja; Pedagoški inštitut, 2010-2012.


Evalvacijska študija (Svet za kakovost in evalvacije): Razvoj državljanske vzgoje v RS: konceptualni okvir in razvoj kurikulov (državljanska vzgoja in etika, družba, Pedagoški inštitut, 2010-2011.


ESS projekt: Teorije, politike in strategije vzgoje in izobraževanja za medkulturne odnose ter aktivno državljanstvo, Znanstveno-raziskovalni center SAZU, Pedagoški inštitut in Fakulteta za družbene vede, 2010-2011.


ESS projekt: Perspektive evalvacije in razvoja sistema vzgoje in izobraževanja, Pedagoški inštitut, 2009.


ESS projekt: Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju socialnih in državljanskih kompetenc, Pedagoška fakulteta, 2008-2011.


ESS projekt: Evalvacija vzgoje in izobraževanja v RS, Pedagoški inštitut, 2008.


EU - EK (LLL) in MŠŠ: Implementation of National Lifelong Learning Strategies within the Policy Framework “Education & Training 2010”, Pedagoški inštitut in MŠŠ, 2008.


MOL: Prakse družbenega udejstvovanja mladih v sodobni demokratični družbi, Pedagoški inštitut, 2007-2008.


CRP: Metodološka priprava mednarodno primerljivih kazalnikov spremljanja razvoja vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, Pedagoški inštitut, 2002-2006.


Mednarodni projekt: EU- EACEA: EU Classroom ePortfolios (koordinacija partnerja Pedagoški inštitut, 2013-2015).


Mednarodni projekt IEA ICILS 2013 (International Computer and Information Literacy Study) (NRC- nacionalna raziskovalna koordinatorka) (od leta 2012 naprej – v zaključni fazi (priprava nacionalnega poročila).


Projekt ARRS in Ministrstva za zdravje (CRP): Razvoj modela nacionalne mreže služb za duševno zdravje otrok in mladostnikov (vodja projekta, Centerkontura d.o.o., 2016-2017).


Mednarodni projekt: Erasmus+ KA2 (decentralizirana akcija- Ciper): DIDESU (Differentiation of instruction for teacher professional Development and students' Success) (koordinacija partnerja Pedagoški inštitut, 2015-2017).


LDN: Vpliv mednarodnih raziskav znanja na razvoj kurikula, Pedagoški inštitut, 2012.


LDN: Regijske analize znanja učencev, Pedagoški inštitut, 2012.


Multilateralni project: GDNET (SAR): Basic Education Quality Assurance Systems in South Eastern Europe: What Works in Our Region?, 2011-2012 (koordinatorka za Slovenijo).


Nacionalni projekt (Urad vlade RS za komuniciranje): Program usposabljanj za učitelje o vsebinah EU, Pedagoški inštitut, 2011-2012.


EU - EK (LLL) in MŠŠ: Implementation of National Lifelong Learning Strategies within the Policy Framework “Education & Training 2010”, Pedagoški inštitut, 2009.

Dostopnost