Rutar Sonja

izr. prof. dr. Sonja Rutar, višja strokovna sodelavka VIII


email: sonja.rutar@pef.upr.si


telefon: +386 1 429 20 20


COBISS


Doc. dr. Sonja Rutar je dodiplomski študij pedagogike in sociologije kulture zaključila na Univerzi v Ljubljani leta 1993, magisterij s področja pedagogike na Oddelku za pedagogiko in andragogiko Univerze v Ljubljani leta 2003 in doktorat znanosti s področja pedagogike leta 2012.

Po končanem dodiplomskem študiju je bila od leta 1995 vključena v implementacijo Child Development Project, Program Korak za korakom (v Vrtcu Idrija, v sodelovanju z Open Society Institute).

Na Pedagoškem inštitutu se je zaposlila leta 1997, v Centru za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom. Od leta 2003 je zaposlena na Univerzi na Primorskem, Pedagoški fakulteti.

Pri svojem razvojnem in raziskovalnem delu proučuje in si prizadeva za zagotavljanje participacije otrok/ učencev/dijakov/študentov v procesu vzgoje in izobraževanja, inkluzije ter kakovosti v vrtcih, šolah in v visokošolskem izobraževanju. V zadnjem obdobju raziskovalno in razvojno deluje tudi na področju spremljanja in izvajanja umetniških vsebin v pedagoškem procesu, internacionalizacije visokega šolstva ter vključevanja IKT v proces visokošolskega izobraževanja. Predsedovala je programskim in organizacijskim odborom ter sodelovala pri pripravi mednarodnih znanstvenih konferenc, katerih namen je bil konceptualizacija in razvoj na učenca/študenta osredinjenega pedagoškega procesa.

 

 


Trenutni projekti


Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobjih od 2014-2020: Inovativno s tehnologijo do znanja-InoTez (2017-2020),


Inovativne in prožne oblike učenja in poučevanja v pedagoških študijskih programih (2017-2018),


Gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na Univerzi na Primorskem - GOST UP, (2016-2018).


Mobilnost visokošolskih učiteljev Univerze na Primorskem 2017/2018,


Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo, (UP PEF, UL FF, UL PeF, UL AG ter PI in ZRSS) (2017-2022).


Izzivi medkulturnega sobivanja (2016-2021), Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobjih od 2014-2020.


Arhiv projektov


Sodelavka v razvojno-raziskovalnem projektu: Child Development Project- Open Society Institute Slovenia, New York in Children's Resources International, Washington, D.C, USA., Vrtec Idrija, Ljubljana, (1995- 1997).


Step by Step Program, master teacher trainer, Ljubljana, Pedagoški inštitut, (1997−2005).


Implementacija iniciative Reading and Writing for Critical Thinking, Open Society Institute, International Reading Association, Pedagoški inštitut, RRCPI Korak za korakom, (od 2001-)


Certifikator v mednarodnem sistemu International Certification System- ISSA pedagogical standards, International Step by Step Association, Pedagoški inštitut, RRCPI Korak za korakom (od 2003).


Mednarodni trener za Anti- Bias Curriculum, (od 2004), Pedagoški inštitut, RRCPI Korak za korakom.


»RE- FINE project«- razvoj, testiranje inštrumentov in razvijanje strategij za spodbujanje opismenjevanja otrok, (2005- 2007).


Razvojno- raziskovalni projekt »Integracija romskih otrok v šole«, Pedagoški inštitut, RRCPI Korak za korakom, v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport ter Roma Educational Initiative- Budimpešta (2002-2005).


Partnerstvo fakultet in šol v letih 2004−2005 in 2006–2007, sodelavka v obeh projektih; 2006- 2007 nosilka stebra praksa, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta.


Edipe- EC Grundtvig Learning Partnerships, “European Dimension in Parent Education”, Pedagoški inštitut Ljubljana, (2007 –2009).


Soavtorica koncepta in programa ter izvajalka Pedagoško- andragoškega usposabljanja za visokošolske učitelje in sodelavce na Univerzi na Primorskem od leta 2010.


Kulturna zavest in izražanje, Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (2009-2011).


Tempus projekt- Curriculum Reform in Teacher Education (Srbija, Finska, Slovenija), Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, (2010).


UVRVI - Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje, Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj in Pedagoški inštitut, Ljubljana (2008-2011).


CORE – Competence Requirements in Early Childhood Education and Care (University of East London, Universiteit Gent), Pedagoški inštitut, Ljubljana, (2011).


Nacionalna evalvacijska študija uspešnosti romskih učencev v osnovni šoli, Pedagoški inštitut, Ljubljana (2011).


MAPPING – Development a Directory of ECD Human, Technical, Institutional Resources in the CEE/CIS Region – a partnership project between UNICEF and ISSA (2009 – 2010).


Comparative research of primary teachers profesional development in Slovenia and Serbia (2010 - 2011).


ESS 1: Strokovne podlage za oblikovanje socialne kohezivnosti v vzgoji in izobraževanju, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (2010-2012).


DSKK - Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti, Pedagoški inštitut, Ljubljana (2010-2013).


Study to Prepare the European Commission Report on Policies for Tackling Low Achievement in Basic Skills, nacionalni ekspert (2013).


European Commission study, Map legislation, policy and practice on child participation in the 27 Member States of the EU and Croatia, nacionalni ekspert (november 2012−november 2013).


Projekt: DG EAC - Study on the diversity within the teaching profession - with particular focus on migrant and/or minority background, Evropska komisija, nacionalni ekspert (2015).


Razvijanje kulture kakovosti in odličnosti delovanja UP, (2013−2015).


Entrepreneurial Competences for School Leadership Teams, Erasmus+, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, (2014-2016).


Izboljšanje procesa internacionalizacije slovenskega visokega šolstva, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,Univerza na Primorskem, (2016-2017).


Dostopnost