Štremfel Urška

dr. Urška Štremfel, znanstvena sodelavka


email: urska.stremfel@pei.si


telefon: +386 1 420 12 67


COBISS


Urška Štremfel je doktorica znanosti s področja politologije (analiza politik). Na Pedagoškem inštitutu je zaposlena kot znanstvena sodelavka v Centru za uporabno epistemologijo.

Njen znanstvenoraziskovalni interes predstavlja skupno evropsko sodelovanje na področju izobraževanja ter njegov vpliv na nacionalni izobraževalni prostor. V tem okviru posebno pozornost namenja vlogi mednarodnih raziskav znanja pri oblikovanju slovenske izobraževalne politike in izobraževalnih praks slovenskih šol ter razvoju na podatkih temelječega izobraževanja.

Raziskovalno delo opravlja v okviru programske skupine Edukacijske raziskave ter v raznolikih nacionalnih in mednarodnih temeljnih in aplikativnih projektih.

 

 


Trenutni projekti


Programska skupina Edukacijske raziskave


Pozitivni razvoj mladih v Sloveniji: razvojne zakonitosti v kontekstu migracij (PYD–SI–MODEL)


STAIRS: Podpora nacionalnim, regionalnim in lokalnim deležnikom pri soočanju z izzivi socialne inkluzije v izobraževanju in usposabljanju


HAND in HAND: Empowering Teachers


Arhiv projektov


ESS16/20 - Evalvacija in spremljanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema s pomočjo mednarodnih raziskav in študij


Roka v Roki: Socialne in čustvene spretnosti za nediskriminatorno in vključujočo skupnost
(celostni pristop)


Neoliberalizem v evropskem izobraževalnem prostoru: med učinkovitostjo in pravičnostjo slovenskih izobraževalnih politik in praks


TITA – Team cooperation to fight early school leaving (ESL): training, innovative tools and actions (Medsektorski pristopi k obravnavi zgodnjega opuščanja izobraževanja: inovativna usposabljanja, pripomočki in dejavnosti) (2014-2017)


CAREER – Creative Awareness Raising and Empowerment for Employability and Resiliency (Opolnomočimo mlade na karierni poti) (2014-2015)


RAOLLLA – Raising Awareness and Empowerment for Employability and Resiliency (Približajmo priložnosti vseživljenjskega učenja vsem) (2013-2014)


Ugotavljanje in zagotavaljanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju – evalvacija vzgoje in izobraževanja na podlagi mednarodno priznanih metodologij (2008-2013)


Strokovne podlage, strategije in teoretske tematizacije za izobraževanje za medkulturne odnose in aktivno državljanstvo (2010-2011)


Razvoj inovativnih in ustvarjalnih pristopov k učenju in poučevanju ob upoštevanju rezultatov mednarodnih primerjalnih študij (2009)

Dostopnost