Žmavc Janja

izr. prof. dr. Janja Žmavc, višja znanstvena sodelavka, izredna profesorica za jezikoslovje


email: janja.zmavc@pei.si


telefon: +386 1 420 12 65


COBISS


Janja Žmavc je doktorica jezikoslovnih znanosti (naslov disertacije: »Etos in patos v antični retorični teoriji in praksi ter njuno razmerje do zgodnje rimske komedije«, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani).

 

Na Pedagoškem inštitutu je zaposlena kot raziskovalka v Centru za diskurzivne študije v vzgoji in izobraževanju, kjer se ukvarja z raziskovanjem vloge in pomena jezika/jezikov v vzgoji in izobraževanju. Področja njenega raziskovanja so: zgodovina retorike, retorična teorija in praksa argumentacija in teorije argumentacije, jezikovna pragmatika in besediloslovje klasičnih ter sodobnih jezikov, didaktika klasičnih jezikov ter didaktika retorike.
Je soavtorica edinega slovenskega učbenika za pouk retorike v osnovni šoli pri nas, univerzitetnega učbenika za govorniške vaje, prav tako je zasnovala delavnice za pouk retorike v gimnaziji, z naslovom Retorika za srednješolke in srednješolce. V okviru stalnega strokovnega spopolnjevanja deluje kot koordinatorica programa Retorika za učitelje retorike ter kot predavateljica na seminarjih, ki so namenjeni učiteljem obveznega izbirnega predmeta retorika. Kot predavateljica retorike, latinščine in starejše kulturne zgodovine je sodelovala ali še sodeluje z vsemi štirimi slovenskimi univerzami (UL, UM, UNG, UP).

 

Članstva v strokovnih združenjih in upravnih telesih:

 • članica Znanstvenega sveta za interdisciplinarne raziskave, Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS)
 • predsednica Zunanjega ekspertnega panela za popularizacijo znanosti pri Znanstvenem svetu Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ZSA ARIS)
 • gostujoča urednica v reviji Šolsko polje
 • članica uredniškega odbora revije Keria
 • članica uredniškega odbora zbirke Digitalna knjižnica
 • glavna urednica zbirke Compendia pri založbi Pedagoškega inštituta
 • članica ISSA (International Society for the Study of Argumentation)
 • članica RSE (Rhetoric Society of Europe)
 • članica ISHR (International Society for the History of Rhetoric)
 • članica Upravnega odbora Društva za antične in humanistične študije Slovenije
 • članica Upravnega odbora Pedagoškega inštituta
 • članica Predmetne skupine za latinščino pri Zavodu za šolstvo
 • članica ožje strokovne skupine za ureditev pouka drugega tujega jezika v OŠ (MIZŠ)
 • članica posvetovalnega Posvetovalnega telesa za državljanske in socialne competence (MIZŠ)

 

 


Trenutni projekti


2023-: Edukacijske raziskave - raziskovalni program (P5-0106 (A)), vodja


2022-: Cost Action CA21114: CLIL Network for Languages in Education: Towards bi- and multilingual disciplinary literacies (CLILNetLE), članica upravnega odbora; članica delovne skupine 1 (Konceptualizacije dvo-/večjezične predmetne oz. področne pismenosti)


2023-: EDUCAT(H)UM): Izobraževanje na mejah človeškega: izziv novih tehnologij (N5-0272 (A), ARRS)


2018 -: Izdelava teoretskih podlag in praktičnih smernic za poučevanje retorike v osnovni in srednji šoli


2017-: SIRIUS 2.0 Policy Network on Migrant Education


Arhiv projektov


2019-2022: Pozitivni razvoj mladih v Sloveniji: razvojne zakonitosti v kontekstu migracij


2017-2022: Jeziki štejejo (JEŠT)


2016-2021: ESS projekt: Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev v VIZ, »Le z drugimi smo« (Konzorcijski projekt, ZRC SAZU ISIM in Pedagoški inštitut; vodja: Marina Lukšič Hacin; vodja na PEI: Alenka Gril) – izvedba predavanj na temo spoštljive komunikacije v šoli


1.7.2004-30.6.2007, Edukacija in konstrukcije kritične pismenosti:percepcija, argumentacija, interpretacija (J56435 (B), vodja: Igor Ž. Žagar)


1.2.2008-30.1.2011, Oblikovanje, razvoj in raba pojma Evropa v slovenskih medijih od leta 1954 do danes (J60906 (B), vodja: Igor Ž. Žagar)


IZVEDENA SAMOSTOJNA RAZISKAVA: »Evropa v slovenskih osnovnošolskih učbenikih« (diskurzivno-pragmatična analiza pojmovanja Evrope v slovenskih osnovnošolskih učbenikih zgodovine, geografije ter državljanske vzgoje in etike)


2007-2013: ESS projekt Posodobitev gimnazij (Zavod za šolstvo Republike Slovenije, vodja: Amalija Žakelj) – zasnova in priprava didaktičnih materialov za poučevanje retorike in argumentacije v gimnaziji


2008-2011: ESS projekt Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju socialnih in državljanskih kompetenc (Konzorcijski projekt, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, vodja: Slavko Gaber) – zasnova in izvedba predavanj o retoriki in argumentaciji


2009: ESS projekt Perspektive evalvacije in razvoja sistema vzgoje in izobraževanja (Pedagoški inštitut, Ljubljana, vodja: Janez Kolenc)- priprava in urejanje monografije o argumentaciji


2010-2011: ESS projekt Strokovne podlage, strategije in teoretske tematizacije za izobraževanje za medkulturne odnose ter aktivno državljanstvo (Konzorcijski projekt, ZRC SAZU in Pedagoški inštitut, Ljubljana, vodja: Oto Luthar)


IZVEDENA SAMOSTOJNA RAZISKAVA: »Vloga in pomen jezika v državljanski vzgoji – komunikacijska kompetenca kot nujna sestavina odgovornega državljanstva« (analiza obvladovanja prvin retorike in argumentacije v slovenskih osnovnih in srednjih šolah)


2010-,: ESS projekt Evalvacija vzgoje in izobraževanja na podlagi mednarodno priznanih metodologij (Pedagoški inštitut, Ljubljana; vodja: Mojca Štraus) – sodelovanje pri mednarodni raziskavi PIRLS 2011


IZVEDENE SAMOSTOJNE diskurzivne analize mednarodne raziskave PISA 2013-2014: ESS projekt: Približajmo priložnosti vseživljenjskega učenja vsem (Pedagoški inštitut, Ljubljana; vodja: Urška Štremfel) – oblikovanje strategij in teoretskih okvirov retorično argumentativnih vsebin za vseživljenjsko učenje


2015: ESS projekt: Model interdisciplinarnega učbenika o rimski književnosti in kulturi (ULJ Filozofska fakulteta; vodja: David Movrin).


2015: ESS projekt: Razvoj gradiv za vseživljenjsko učenje latinščine (ULJ Filozofska fakulteta; vodja: David Movrin).


Pedagoški modul programa Slovenistika II UNG (vodenje projekta: zasnova modula in koordiniranje skupine na Pedagoškem inštitutu, 2014).


Priprava raziskovalnega programa: Programska skupina Edukacijske raziskave (priprava programa in koordiniranje skupine za obdobje 2015-2019).

Dostopnost