Akcijska raziskava v okviru projekta Together Old and Young (TOY)

Partnerji v projektu TOY smo z namenom, da bi izvedeli več o tem, kakšne koristi ima medgeneracijsko učenje za mlajše otroke in starejše odrasle, obiskali 21 dejavnosti medgeneracijskega učenja, se srečali z udeleženci in jih vprašali po njihovih izkušnjah. Vse dejavnosti, ki smo jih obiskali, so kljub zelo različnim pogojem v različnih državah uspešno združile dve (ali več) generacij.
Akcijska raziskava je potekala v sedmih državah Evropske unije.

Potek raziskave

Z namenom zagotovitve konsistentnosti in koherentnosti so bila oblikovana enotna raziskovalna navodila, ki so določala merila za izbor medgeneracijskih dejavnosti, etične smernice raziskovanja ter enoten časovni okvir raziskave. Vsaka partnerska organizacija je opravila od dve do tri študije primera, ki so ustrezale naslednjim kriterijem:

 • dejavnost vključuje mlajše otroke (8 let in manj) in starejše odrasle (55 let in več);
 • dejavnost spodbuja učenje v okviru tematskega sklopa narava in učenje na prostem ali umetnost, kultura in ustvarjalnost;
 • dejavnost se odvija v neformalnem okolju (če ni bilo mogoče najti nobene take dejavnosti, smo lahko proučili tudi tako dejavnost, ki se je odvijala v formalnem okolju, kot na primer v prostorih vrtca).

Informacije smo zbirali s pomočjo opazovanj, fotografiranja, polstrukturiranih intervjujev in fokusnih skupin. V celotni raziskavi smo sledili trem glavnim ciljem:

 1. Identificirati stališča organizatorjev/izvajalcev in udeležencev (starih in mladih) medgeneracijskih dejavnosti glede ciljev in koristi, ki jim jih take dejavnosti lahko prinašajo, s posebnim poudarkom na regionalnih (nacionalnih) razlikah.
 2. V praksi preveriti pet “TOY” ciljev medgeneracijskih praks, identificiranih v okviru pregleda literature v predhodni fazi projekta (Konzorcij projekta TOY, 2013).
 3. Identificirati uspešne prakse, strategije in pogoje medgeneracijskega učenja, ki vključujejo starejše odrasle (55 let in več) in mlajše otroke (8 let in manj) v neformalnih okoljih v okviru dveh tematskih sklopov: narava in učenje na prostem ter umetnost, kultura in ustvarjalnost.

Posebna pozornost je bila posvečena tudi iskanju odgovorov na vprašanja, ki so se nam porajala ob pregledu literature o medgeneracijskem učenju v predhodni fazi projekta:

 • Kako razlike med državami in različna pričakovanja do medgeneracijskega učenja prevesti v medgeneracijske prakse?
 • Kakšen je prispevek mlajših otrok in starejših odraslih k medgeneracijskemu učenju in kje so njihove omejitve?
 • Kakšna je vloga srednje generacije (staršev, vzgojiteljev, socialnih delavcev, organizatorjev/koordinatorjev) v medgeneracijskih dejavnostih, ki vključujejo mlajše otroke in starejše odrasle?
 • Glede na to, da so medgeneracijske dejavnosti precej odvisne od predanosti in inovativnosti ključnih posameznikov – katere strategije in vedenja so potrebna, da medgeneracijske dejavnosti postanejo dostopne vsem članom skupnosti?
 • Kakšna je v medgeneracijskih dejavnostih zastopanost po spolu in kakšen je prispevek obojih – deklet in fantov, žensk in moških?

Vsaka partnerska organizacija je podatke obdelala individualno, skupne ugotovitve ter primerjalna analiza vseh 21-ih študij primerov pa je bila opravljena v prijaviteljski organizaciji (vodja projekta).

Ugotovitve raziskave

Končne ugotovitve akcijskega raziskovanja v sedmih državah se nanašajo na naslednje tri sklope:

 • Medgeneracijske interakcije in medsebojne odnose, ki se ob tem zgradijo,  je treba prepoznati kot učenje.
 • V praksah medgeneracijskega učenja je treba biti inovativen.
 • Medgeneracijsko učenje vključuje več kot samo dve generaciji.

Podrobnejše ugotovitve raziskave in primerjalno analizo vseh 21-ih študij primerov si lahko preberete v poročilu Tkanje preproge generacij: vodnik po evropskih medgeneracijskih dejavnostih / Reweaving the Tapestry of the Generations: A Guide to Community-based Intergenerational Initiatives in Europe. Študije primerov po posameznih državah si lahko preberete tukaj.
Interaktivna elektronska brošura s slikovnim materialom “Tkanje preproge generacij: medgeneracijska učna ekskurzija po Evropi” bo na voljo v vseh jezikih partnerskih držav, konec meseca decembra 2013, na spletni strani projekta. Tiskana izdaja bo na voljo v začetku leta 2014 pri posameznih partnerskih organizacijah.

Naslednji koraki projekta TOY

Projekt TOY se še nadalje zavzema za razvojno in raziskovalno delo v zvezi z medgeneracijskim učenjem. Konec leta 2013 in v prvi polovici 2014 bo šest partnerskih organizacij razvijalo in pilotsko preizkusilo modul za izvajalce z informacijami in vsebinami, kako organizirati medgeneracijsko dejavnost, ki vključuje mlajše otroke in starejše odrasle ter se povezuje z lokalno skupnostjo (izvedena bodo usposabljanja za izvajalce). V letu 2014 bo v omenjenih partnerskih državah potekala ena ali dve pilotni medgeneracijski dejavnosti, temelječi na znanjih, pridobljenih v okviru usposabljanja. Ugotovitve in izkušnje vseh faz projekta TOY bodo predstavljene na mednarodni konferenci v Leidnu, Nizozemska, oktobra 2014.

Več informacij o vseh projektnih aktivnostih je na voljo na spletni strani projekta

Viri
Konzorcij projekta TOY (2013). Skupaj stari in mladi: poročilo o medgeneracijskem učenju med mlajšimi otroki in starejšimi odraslimi / Together Old & Young: A Review of the Literature on Intergenerational Learning Involving Young Children and Older People. Leiden: Projekt TOY.
Jerneja Jager, koordinatorica projekta za Slovenijo

Projekt Skupaj stari in mladi (TOY – Together Old and Young) (2012 – 2014) je projekt o povezovanju otrok do devetega leta starosti s starejšimi odraslimi z namenom skupnega učenja in učenja drug od drugega, druženja in skupne zabave. Temu pravimo medgeneracijsko učenje.

Skupaj stari in mladi (TOY) spodbuja povezovanje mlajših otrok in starejših odraslih. Med izmenjavo izkušenj se zabavajo, učijo drug od drugega in gradijo pomembne medsebojne odnose. Stari in mladi bodo skupaj gradili starosti prijazne skupnosti!

Dostopnost