Izjava in poziv Zbora zaposlenih Pedagoškega inštituta ob Sklepu Vlade Republike Slovenije o nesoglasju k imenovanju direktorja

Spoštovana ministrica, prof. dr. Simona Kustec!

Dne 9. 10. 2020 smo na Pedagoškem inštitutu prejeli sklep Vlade Republike Slovenije [številka: 01415-56/2020/3] o nesoglasju k imenovanju prof. dr. Igorja Žagarja Žnidaršiča za direktorja javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut.

Nad sklepom Vlade RS o nesoglasju k imenovanju smo nemalo presenečeni, saj je bil zaradi preteklega dela in razvojne vizije prof. dr. Igor Žagar Žnidaršič ob ponovni kandidaturi za mesto direktorja soglasno imenovan na to funkcijo s strani Upravnega odbora Pedagoškega inštituta (v katerem ima ministrstvo dva predstavnika od skupno petih članov, pri čemer noben od članov ni v nobenem koraku izbirnega postopka izrazil nasprotovanja imenovanju). Poleg tega je prejel soglasno pozitivno mnenje Znanstvenega sveta Pedagoškega inštituta.

Zaposleni na Pedagoškem inštitutu se zelo čudimo odločitvi vlade, še zlasti ob odsotnosti argumentov, saj je prof. dr. Igor Žagar Žnidaršič v svojem dosedanjem 5-letnem mandatu zagotovil ustrezno materialno, kadrovsko in vsebinsko podlago za kvalitetno opravljanje znanstveno-raziskovalnega dela ter okrepil mreženje Pedagoškega inštituta v mednarodnem znanstveno-raziskovalnem prostoru. Prav na podlagi tega je Pedagoški inštitut, tako Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport kot tudi vsem ostalim deležnikom na širšem vsebinskem področju vzgoje in izobraževanja v slovenskem in mednarodnem prostoru, zagotavljal verodostojne in zanesljive podatke, kakor tudi kvalitetne rezultate znanstveno-raziskovalnega dela.

Raziskovalci in raziskovalke ter zaposleni v skupnih službah Pedagoškega inštituta obdobje zadnjih petih let skozi pogoje, ki jih imamo za svoje delo, kot tudi skozi številne dosežke, projekte in aktivnosti, ter vzdušje dela na inštitutu, ocenjujemo kot zelo uspešne in ugodne (kar je v luči podhrajenosti financiranja znanstveno-raziskovalne sfere velik izziv). O znanstveni odličnosti našega dela priča tudi podatek, da je programska skupina Edukacijske raziskave, katere nosilec je Pedagoški inštitut, osvojila 24 od 25 točk in je bila najbolje ocenjena programska skupina s področja vzgoje in izobraževanja. Na Pedagoškem inštitutu je zaposlenih 43 raziskovalcev in raziskovalk skupaj s skupnimi službami, ki trenutno izvajamo 38 projektov različnih vrst in velikosti, od ARRS-ovih temeljnih raziskovalnih projektov (TRP) preko Erasmusov+ (KA2, KA3), do projektov v okviru pogodbe LDN. V mandatu tega direktorja smo prvič prijavili tudi European Council Research (ERC) projekt. Pogoji dela, ustvarjeni tudi v teku mandata prof. dr. Igorja Žagarja Žnidaršiča, so omogočili neodvisno raziskovalno delo, zagotavljali učinkovitost in doseganje projektnih ciljev ter diseminacijo rezultatov na več ravneh, pa tudi dobre medosebne odnose. Nenazadnje je kot direktor vedno odločno branil napade (politike in javnosti) na  neodvisno znanstveno-raziskovalno delo inštituta ter aktivno nastopal v reševanju širše problematike mesta znanosti v družbi ter s tem povezanega financiranja. Zaposleni torej odločno in nedvoumno soglasno podpiramo njegovo kandidaturo za direktorja.

Sklep Vlade Republike Slovenije o nesoglasju k imenovanju prof. dr. Igorja Žagarja Žnidaršiča za direktorja Pedagoškega inštituta razumemo tudi kot izraz nezaupanja oz. negativno oceno znanstveno-raziskovalnega dela, ki ga opravljamo raziskovalci in raziskovalke ter ostali zaposleni Pedagoškega inštituta. Posledica takšne odločitve bo destabilizacija kontinuiranega znanstveno-raziskovalnega dela na Pedagoškem inštitutu, kar bo vplivalo na celoten slovenski izobraževalni prostor in širše. Takšne enostranske poteze so vedno problematične, a v tem občutljivem času, ko je zaradi številnih negotovosti in nejasnosti izjemno dobro poznavanje specifike delovanja samega inštituta toliko pomembnejše za sprejemanje ustreznih odločitev (včasih tudi hitrih), so lahko posledice usodne.  Za svoje delo na tekočih raziskavah in projektih ter pri prijavljanju novih, raziskovalci in raziskovalke nujno potrebujemo (vsaj) ohranjanje že uveljavljenih raziskovalnih pogojev, da jih lahko uspešno izvajamo.

Pričakujemo torej, da kot resorna ministrica v dobrobit znanstveno-raziskovalnega dela na Pedagoškem inštitutu in njegovih zaposlenih ter v dobrobit širše strokovne javnosti na področju vzgoje in izobraževanja, javno predstavite argumente, ki bodo sklep Vlade RS o nesoglasju k imenovanju prof. dr. Igorja Žagarja Žnidaršiča za direktorja Pedagoškega inštituta ustrezno legitimirali.

Glede na dejstvo, da je bil na 17. seji Komisije za administrativne zadeve in imenovanja (dne, 6. 10. 2020) pod točko 3G obravnavan predlog soglasja k imenovanju direktorja Pedagoškega inštituta (kjer ste navedeni kot poročevalka), kar je tudi podlaga za obravnavo na seji Vlade RS, pričakujemo Vaše odgovore na naslednja vprašanja:

  • Kako pojasnjujete sklep Vlade RS o nesoglasju k imenovanju prof. dr. Igorja Žagarja Žnidaršiča za direktorja z vidika soglasne podpore Upravnega odbora in Znanstvenega sveta, in zakaj za vlado ni ustrezen kandidat za vodenje tega javnega raziskovalnega zavoda tudi v prihodnje?
  • Kako utemeljujete sklep Vlade RS o nesoglasju k imenovanju z vidika postopka izbire direktorja Pedagoškega inštituta, saj je bil postopek za prijavo kandidatov odprt več kot tri mesece?
  • V čem naj bi bila takšna odločitev Vlade RS v dobrobit znanstveno-raziskovalnega dela na Pedagoškem inštitutu in njegovih zaposlenih, kakor tudi za celoten slovenski prostor vzgoje in izobraževanja?
  • Katera merila oz. kriteriji so bili uporabljeni pri sprejemu sklepa Vlade RS o nesoglasju k imenovanju prof. dr. Igorja Žagarja Žnidaršiča za direktorja Pedagoškega inštituta?

 

Vljudno prosimo za ustrezne odgovore in pojasnila. Prosimo tudi, da odločitev spremenite in kandidatu za direktorja, ki ga je soglasno imenoval Upravni odbor Pedagoškega inštituta, izdate potrebno soglasje.

V pričakovanju Vašega odgovora Vas pozdravljamo.

S spoštovanjem

Zbor zaposlenih Pedagoškega inštituta

(s soglasno podporo – pisne izjave vseh zaposlenih hranimo v arhivu)

Dostopnost