JAVNI RAZPIS za delovno mesto direktorja javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut

Na podlagi 10. člena Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut (Uradni list RS, št. 26/95, 65/99, 33/02, 57/02, 115/02, 11/06, 47/11 in 61/16) in 33. člena Statuta Javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut, Pedagoški inštitut, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana, objavlja

 

JAVNI RAZPIS

         za delovno mesto direktorja javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut

 

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o javnih uslužbencih, na dan objave razpisa izpolnjuje naslednje pogoje:

 • doktorat družboslovnih ali humanističnih znanosti;
 • izkazovanje mednarodno primerljivih raziskovalno-razvojnih rezultatov v zadnjih petih letih;
 • 8 (osem) let delovnih izkušenj, od tega vsaj 3 (tri) leta izkušenj pri vodenju raziskovalnih projektov;
 • izpolnjevanje pogojev za nosilca temeljnih ali aplikativnih projektov po merilih ministrstva pristojnega za znanost;
 • aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika;
 • aktivno znanje slovenskega jezika;
 • izkazovanje sposobnosti vodenja, organiziranja in koordiniranja;
 • poznavanje področja dela Zavoda;
 • državljanstvo Republike Slovenije.

 

Ob prijavi na razpis je kandidat dolžan predložiti tudi pisno zamisel razvoja in delovanja zavoda.

Pisni vlogi mora kandidat priložiti:

 1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 2. pisno izjavo o doseženi delovni dobi;
 3. dokazila o mednarodno primerljivih raziskovalno-razvojnih rezultatih v zadnjih petih letih (po kriterijih Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in vpetost v mednarodne povezave);
 4. dokazila o izpolnjevanju pogojev za nosilca temeljnih ali aplikativnih projektov po merilih ministrstva pristojnega za znanost oz. Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije;
 5. pisno izjavo da:
  • je državljan Republike Slovenije;
  • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
  • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Direktorja zavoda na podlagi javnega razpisa imenuje Upravni odbor Pedagoškega inštituta s soglasjem ustanovitelja. Mandat direktorja traja 5 let, po izteku te dobe pa je lahko ponovno imenovan. Z direktorjem sklene pogodbo o zaposlitvi v imenu Upravnega odbora Pedagoškega inštituta njegov predsednik.

Pisno vlogo z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in s kratkim življenjepisom naj kandidati pošljejo najkasneje do 10. IX. 2021  na naslov: Pedagoški inštitut, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana, s pripisom »Javni natečaj za direktorja JRZ Pedagoški inštitut«.

Vloge kandidatov, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva objave razpisa.

Razpis se objavi na spletni strani zavoda, v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

V Ljubljani, 27. VIII. 2021

Aleš Ojsteršek,

predsednik Upravnega odbora Pedagoškega inštituta

Dostopnost