Javni razpis za kandidata/ko za mladega raziskovalca ali mlado raziskovalko za raziskovalno področje »Jezikoslovje«

Pedagoški inštitut, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana, na podlagi 106. ter 112. in 113. člena pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20 in 145/20) ter Obvestila direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS o dodelitvi mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2021 in okvirnem številu mentorskih mest raziskovalnim programom za čas trajanja raziskovalnega programa (št. 6316-18/2020-21 z dne 1. 4. 2021)

objavlja

JAVNI RAZPIS

ZA KANDIDATA/KO ZA MLADEGA RAZISKOVALCA ALI MLADO RAZISKOVALKO ZA RAZISKOVALNO PODROČJE »JEZIKOSLOVJE«

 

(1) Kandidat/ka za mladega raziskovalca ali mlado raziskovalko (v nadaljevanju MR) mora po 113. členu Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20 in 145/20) (v nadaljevanju Pravilnik) do 30. 09. 2021 izpolnjevati naslednje pogoje:

 • ima najmanj univerzitetno izobrazbo humanističnih ali družboslovnih smeri, doseženo po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, in povprečno oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na podiplomski študij tretje stopnje, ali
 • ima izobrazbo, doseženo po študijskem programu druge stopnje humanističnih ali družboslovnih smeri, sprejetem v Republiki Sloveniji po 11. juniju 2004, in povprečno oceno vseh izpitov in vaj na študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje najmanj 8,00 (upošteva se tudi ocena diplomskega in magistrskega dela), ali
 • ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu humanističnih ali družboslovnih smeri, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, ali
 • ima glede na prvo, drugo in tretjo alinejo primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini, in
 • starost do vključno 28 let (upošteva se letnica rojstva); starostna meja se dvigne nad 28 let, če je MR brez finančne podpore že opravil/a eno oziroma dve leti podiplomskega študija tretje stopnje, in sicer se za vsak opravljen letnik doda eno leto.

 

(2) Če se kandidat/ka za MR ob sklenitvi pogodbe vpisuje v drugi oziroma tretji letnik študijskega programa tretje stopnje, povprečna ocena dodiplomskega študija po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, oziroma povprečna ocena vseh izpitov in vaj študijskega programa prve stopnje in študijskega programa druge stopnje ni pomembna. Če ima kandidat/ka opravljen magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna.

(3) Če je kandidat/ka za MR izkoristil/a dopust iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo v trajanju najmanj šestih mesecev, pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto, se starostna meja dvigne nad 28 let. Enako velja za daljšo, najmanj šestmesečno dokumentirano bolezensko odsotnost kandidata/ke.

(4) Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS ne financira kandidatov/tk za MR, ki se ob podpisu pogodbe vpisujejo v dodatno leto študijskega programa tretje stopnje oziroma so navedeni status že izkoristili/e, kandidatov/tk, ki so prek agencije že bili financirani/e v programu mladih raziskovalcev, in kandidatov/tk, ki že imajo opravljen doktorat znanosti.

(5) Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS financira usposabljanje MR do doktorata znanosti, in sicer največ 4 leta, če so vpisani v študijski program tretje stopnje.

(6) Merila za ocenjevanje kandidatov/tk za MR v skladu s 114. členom Pravilnika so:

 • povprečna ocena vseh izpitov in vaj (brez diplome) na univerzitetnem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, oziroma na študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje; opravljenih mora biti najmanj 80 odstotkov vseh izpitov in vaj;
 • že zaključen magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004;
 • vpis v študijski program tretje stopnje;
 • prejete nagrade oziroma priznanja;
 • objavljeni članki;
 • sodelovanje pri raziskovalnem delu;
 • ocena razgovora s kandidatom/ko.

 

(7) Izbrani/a kandidat/ka za MR se mora posebej prijaviti tudi na Razpis za vpis v doktorske študijske programe v študijskem letu 2021/2022 na izbrani fakulteti podiplomskega študija. Izbrani/a kandidat/ka, ki se ne bo vpisal/a v podiplomski študij do vpisnih rokov, ne bo mogel/la skleniti pogodbe o usposabljanju MR z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS.

(8) Usposabljanje MR se bo predvidoma začelo 01. 10. 2021 oz. z datumom, ki ga bo določila Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS s pogodbo o usposabljanju MR.

(9) Z izbranim/ kandidatom/ko bo sklenjeno delovno razmerje s polnim delovnim časom za določen čas do konca usposabljanja do doktorata, v skladu z roki, določenimi v pogodbi o usposabljanju MR.

(10) Kandidati/ke naj pošljejo pisne prijave in priložijo:

 • dokazilo o izobrazbi,
 • potrdilo o povprečni študijski oceni vseh izpitov in vaj (brez diplome),
 • potrdilo o vpisu na podiplomski študij tretje stopnje (lahko se priloži naknadno),
 • kratek življenjepis z navedbo prejetih nagrad oz. priznanj,
 • bibliografijo objavljenih člankov in opis dosedanjega sodelovanja pri raziskovalnem delu,
 • motivacijsko pismo (kaj in zakaj želi kandidat/ka raziskovati, področja),
 • druge dokumente, ki kažejo na njihovo kvalificiranost za raziskovalno delo (priporočilna pisma ipd.).

 

Prednost imajo kandidatke in kandidati z raziskovalnimi izkušnjami ter raziskovalnimi interesi s področja jezikoslovja, zlasti na področjih jezikovne pragmatike, retorike in argumentacije z močno navezavo na področje vzgoje in izobraževanja.

Kandidati/ke naj prijavo in dokazila pošljejo do vključno 31. 05. 2021 s priporočeno pošto na naslov (kot pravočasno oddane se štejejo prijave oddane na pošti z datumom 31. 05. 2021) :

Pedagoški inštitut
Gerbičeva 62
1000 LJUBLJANA

z obveznim pripisom na sprednji strani ovojnice: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA MR V LETU 2021« ter na zadnji strani ovojnice navedejo svoj polni naslov, telefonsko številko in e-poštni naslov.

Nepravočasne vloge bodo zavržene, vloge z nepravilno označeno ovojnico pa bodo vrnjene pošiljatelju.

Izbrani/e kandidati/ke bodo po zaključenem roku za prijavo na javni razpis povabljeni/e na osebni razgovor.

Vsi/e prijavljeni/e kandidati/ke bodo o izboru obveščeni/e po elektronski pošti najpozneje v 30 dneh po izteku roka za prijavo na javni razpis.

Vprašanja o razpisu, vsebini in področjih raziskovanja naj kandidati/ke naslovijo neposredno na predvideno mentorico dr. Janjo Žmavc na naslov janja.zmavc@pei.si.

 

Ljubljana, 17. 05. 2021

v.d. direktorja

prof. dr. Igor Žagar Žnidaršič

 

Dostopnost