JAVNI RAZPIS za kandidate/-ke za mladega/-o raziskovalca/-ko v letu 2022

Predmet javnega razpisa je izbor kandidatov ali kandidatk za mladega/-o raziskovalca/-ko, ki se bo usposabljal/a v okviru raziskovalnega programa P5-0106 EDUKACIJSKE RAZISKAVE, na Pedagoškem inštitutu, za pridobitev doktorata znanosti.

Ime in priimek mentorja: dr. Plamen V. Mirazchiyski.

ARRS klasifikaciji delovanja mentorja:

5.01.00  Družboslovje (področje: vzgoja in izobraževanje);

7.02.00  Interdisciplinarne raziskave.

Kandidati/-ke morajo svoje vloge oddati do vključno 14. 7. 2022 na elektronski naslov tajnistvo@pei.si in po pošti. Kot pravočasno se štejejo tudi prijave oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do vključno 14. 7. 2022 (velja poštni žig). Nepravočasne prijave ne bodo upoštevane.

Prijava na javni razpis mora vsebovati izpolnjen in lastnoročno podpisan prijavni obrazec ter priloge:

 • dokazilo o izobrazbi,
 • potrdilo o povprečni študijski oceni vseh izpitov in vaj,
 • potrdilo o vpisu na podiplomski študij tretje stopnje (lahko se priloži naknadno),
 • kratek življenjepis z navedbo prejetih nagrad oz. priznanj,
 • bibliografijo objavljenih člankov in opis dosedanjega sodelovanja pri raziskovalnem delu,
 • motivacijsko pismo (kaj in zakaj želi kandidat/ka raziskovati, področja) – v slovenskem in angleškem jeziku,
 • izjavo (priloga temu razpisu) glede tega, da kandidat/ka še ni bil/a financiran/a za usposabljanje MR ter glede uporabe osebnih podatkov;
 • fotokopijo dokazila o morebitnem starševskem dopustu ali daljši več kot šestmesečni, dokumentirani bolniški odsotnosti;
 • druge dokumente, ki kažejo na njihovo kvalificiranost za raziskovalno delo (priporočilna pisma ipd.).

 

Če kandidat/ka za mladega/-o raziskovalca/-ko ni opravil/a dodiplomskega ali podiplomskega študija 2. stopnje oziroma magistrskega študija v Republiki Sloveniji, mora priložiti še:

 • odločbo visokošolskega zavoda o priznavanju tujega izobraževanja za namen izobraževanja v Republiki Sloveniji in
 • pretvorbo povprečne ocene dodiplomskega študija glede na sistem ocenjevanja, ki se izvaja na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji, ki jo pripravi izvajalec usposabljanja, upoštevaje sistem ocenjevanja v tujini opravljenega izobraževanja, ali
 • drugi del pisne izjave (priloga k razpisu), da bo predložil/a odločbo visokošolskega zavoda o priznavanju tujega izobraževanja skupaj s pretvorbo povprečne ocene dodiplomskega študija.

 

Vsi pogoji za kandidiranje na delovno mesto, tudi kriteriji oz. merila izbora, so navedeni v dokumentu Javni razpis.

Ostale informacije in prilogi:

 

Vprašanja o razpisu, vsebini in področjih raziskovanja naj kandidati/-ke naslovijo neposredno na predvidenega mentorja dr. Plamna V. Mirazchiyskega na elektronski naslov plamen.mirazchiyski@pei.si.

Razpis je objavljen tudi na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje.

 

Ažurirano dne 30. 06. 2022 ob 17.25

Dostopnost