JAVNI RAZPIS za delovno mesto direktorja javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut

Na podlagi 14. člena Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut (Uradni list RS, št. 114/22), 32. in 33. člena Statuta Javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut z dne 13. 9. 2022, objavlja

JAVNI RAZPIS

za delovno mesto direktorja javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut

 

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o javnih uslužbencih, na dan objave razpisa izpolnjuje naslednje pogoje:

 • doktorat s področja dejavnosti inštituta (družboslovje ali humanistika),
 • aktivno obvlada slovenski in en svetovni jezik, s prednostjo znanja angleškega jezika,
 • ima izkušnje pri opravljanju zahtevnejših vodstvenih nalog,
 • ima sposobnosti za organiziranje in vodenje znanstvenoraziskovalnega dela,
 • izpolnjuje kriterije za vodjo temeljnega raziskovalnega projekta,
 • pripravi vizijo razvoja inštituta za pet let,
 • izkazuje mednarodno primerljive raziskovalno-razvojne rezultate v zadnjih petih letih,
 • ima 8 let delovnih izkušenj, od tega vsaj 3 leta izkušenj pri vodenju raziskovalnih projektov.

 

Ob prijavi na razpis je kandidat dolžan predložiti tudi pisno zamisel razvoja in delovanja zavoda.

Pisni vlogi mora kandidat priložiti:

 1. dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 2. pisno izjavo o doseženi delovni dobi ter opis dela, iz katerega so razvidna vsaj 3 leta delovnih izkušenj pri vodenju raziskovalnih projektov ter izkušnje pri opravljanju zahtevnejših vodstvenih nalog;
 3. dokazila o izpolnjevanju pogojev za nosilca temeljnih projektov po merilih ministrstva pristojnega za znanost oz. Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije;
 4. dokazila o mednarodno primerljivih raziskovalno-razvojnih rezultatih v zadnjih petih letih (po kriterijih Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in vpetost v mednarodne povezave);
 5. vizijo razvoja inštituta za 5 let;
 6. pisno izjavo da:
  • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
  • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

 

Direktorja zavoda na podlagi javnega razpisa imenuje Upravni odbor Pedagoškega inštituta. Mandat direktorja traja 5 let, po izteku te dobe pa je lahko ponovno imenovan. Z direktorjem sklene pogodbo o zaposlitvi v imenu Upravnega odbora Pedagoškega inštituta njegov predsednik.

Pisno vlogo z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in s kratkim življenjepisom naj kandidati pošljejo najkasneje do 16. 10. 2022 na naslov: Pedagoški inštitut, Gerbičeva 62, 1000 LJUBLJANA ali nevenka.zemljic-drnovsek@pei.si,  s pripisom »Javni natečaj za direktorja JRZ Pedagoški inštitut«

Vloge kandidatov, iz katerih bo razvidno, da ne izpolnjujejo pogojev, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Kandidati, ki bodo predložili vloge, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje pogojev, bodo v primeru manjše pomanjkljivosti vloge pozvani k dopolnitvi. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva objave razpisa.

Razpis se objavi na spletni strani javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut, v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

V Ljubljani, 3. 10. 2022

izr. prof. dr. Damijan Štefanc, predsednik UO PI

Dostopnost