JAVNI RAZPIS za delovno mesto direktorja javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut

OBVESTILO – Rok zbiranja prijav je skladno z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS – CoV – 2 (COVID -19) z dne 28. 3. 2020 podaljšan

 

Na podlagi 10. člena Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut (Uradni list RS, št. 26/95, 65/99, 33/02, 57/02, 115/02, 11/06, 47/11 in 61/16) in 33. člena Statuta Javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut,  Pedagoški inštitut, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana objavlja

JAVNI RAZPIS

za delovno mesto direktorja javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o javnih uslužbencih, na dan objave razpisa izpolnjuje naslednje pogoje:

 • doktorat družboslovnih ali humanističnih znanosti;
 • izkazovanje mednarodno primerljivih raziskovalno-razvojnih rezultatov v zadnjih petih letih;
 • 8 (osem) let delovnih izkušenj, od tega vsaj 3 (tri) leta izkušenj pri vodenju raziskovalnih projektov;
 • izpolnjevanje pogojev za nosilca temeljnih ali aplikativnih projektov po merilih ministrstva pristojnega za znanost;
 • aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika;
 • aktivno znanje slovenskega jezika;
 • izkazovanje sposobnosti vodenja, organiziranja in koordiniranja;
 • poznavanje področja dela Zavoda;
 • državljanstvo Republike Slovenije.

 

Ob prijavi na razpis je kandidat dolžan predložiti tudi pisno zamisel razvoja in delovanja zavoda.

Pisni vlogi mora kandidat priložiti:

 1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 2. pisno izjavo o doseženi delovni dobi;
 3. dokazila o mednarodno primerljivih raziskovalno-razvojnih rezultatih v zadnjih petih letih (po kriterijih Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in vpetost v mednarodne povezave);
 4. dokazila o izpolnjevanju pogojev za nosilca temeljnih ali aplikativnih projektov po merilih ministrstva pristojnega za znanost oz. Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije;
 5. pisno izjavo da:
 • je državljan Republike Slovenije;
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

 

Direktorja zavoda na podlagi javnega razpisa imenuje Upravni odbor Pedagoškega inštituta, po predhodnem soglasju ustanovitelja. Mandat direktorja traja 5 let, po izteku te dobe pa je lahko ponovno imenovan. Z direktorjem sklene pogodbo o zaposlitvi v imenu Upravnega odbora Pedagoškega inštituta njegov predsednik.

Pisno vlogo z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in s kratkim življenjepisom naj kandidati pošljejo najkasneje do 10. 4. 2020 na naslov: Pedagoški inštitut, Gerbičeva 62, 1000 LJUBLJANA, s pripisom »Javni natečaj za direktorja JRZ Pedagoški inštitut«

Vloge kandidatov, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva objave razpisa.

Razpis se objavi na spletni strani zavoda, v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

V Ljubljani, 19. 3. 2020

Aleš Ojsteršek l.r.
Predsednik Upravnega odbora Pedagoškega inštituta

 

Povezavo do Uradnega lista, kjer je razpis za direktorja objavljen (str. 887): https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ra/r2020035.pdf

 

Opis del in nalog direktorja:

 1. Direktor organizira in vodi delo in poslovanje Inštituta.
 2. Direktor je hkrati tudi strokovni vodja Inštituta, ki vodi in organizira strokovno delo.

 

Direktor ima naslednja pooblastila:

 • skrbi za zakonitost dela Inštituta in za skladnost dela s splošnimi akti Inštituta,
 • zastopa, predstavlja Inštitut in se zanj podpisuje,
 • organizira, vodi in nadzoruje delo in poslovanje,
 • organizira in usmerja strokovno delo v skladu s Programom dela Inštituta in z letnim programom dela Inštituta,
 • predlaga temelje razvojne in poslovne  politike, delovni načrt in program razvoja ter organizacijo Pedagoškega inštituta,
 • daje poročilo o rezultatih poslovanja po letnem obračunu,
 • izvršuje sklepe Upravnega odbora,
 • sprejema splošne in posamične akte v skladu z zakonom in tem statutom,
 • določa sistemizacijo delovnih mest in notranjo organizacijo,
 • imenuje in razrešuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi s soglasjem Upravnega odbora,
 • odloča kot prvostopenjski organ v zvezi s pravicami, obveznostmi  in odgovornostmi iz  delovnih razmerij delavcev,
 • daje zahteve za uvedbo disciplinskega  postopka in izreka disciplinske ukrepe v skladu z zakonom,
 • imenuje komisije in druga delovna telesa za razrešitev posameznih zadev,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom Inštituta.
Dostopnost