Pedagoški inštitut, Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za Korakom, išče zunanje sodelavce – izvajalce evalvacije – v iniciativi PRIMOKIZ

Iniciativa PRIMOKIZ – celostna podpora družinam z otroki do sedmega leta starosti – stremi h krepitvi celostnega naslavljanja potreb družin z mlajšimi otroki preko vzpostavljanja strategij »družinam z mlajšimi otroki prijazna občina«.

Tematiko se bo naslavljalo s pristopom PRIMOKIZ, ki so ga razvili v švicarski fundaciji Jacobs Foundation in je bil implementiran že v Švici, Romuniji in Nemčiji.

Iniciativa poteka na lokalni ravni, kjer bo vsaka vključena občina v naslednjih 2 letih razvila strategijo »družinam z mlajšimi otroki prijazna občina«. Z njo bo promovirala kvaliteten celostni razvoj predšolskih otrok ter posledično izboljšala kvaliteto bivanja za družine z mlajšimi otroki in na splošno višala standard bivanja v občini. Strategija stremi k povezovanju sektorjev in storitev, namenjenih celostnemu in kvalitetnemu razvoju otrok in podpori njihovim družinam.

Iniciativa deluje na treh različnih nivojih.

 • Na mednarodnem nivoju (ISSA) si želijo vključiti v pristop PRIMOKIZ čim več držav in nadaljevati kvalitetno delo na področju krepitve področja otrok in njihovih družin.
 • Za delo in povezovanje na nacionalnem nivoju bo skrbel Pedagoški inštitut, natančneje Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom (CKVI KZK). CKVI KZK bo nudil strokovno in tehnično podporo vsem vključenim.
 • Na nacionalnem nivoju se bo pridružil tudi zunanji izvajalec, ki bo v okviru iniciative in v sodelovanju z vsemi vključenimi izvedel analizo začetnega in končnega stanja tako na lokalnem kot nacionalnem nivoju.
 • Na lokalni ravni bo vsaka vključena občina v naslednjih 2 letih razvila strategijo »družinam z mlajšimi otroki prijazna občina«. Na lokalnem nivoju se bodo oblikovali lokalni akcijski timi (LAT), ki bodo sestavljeni iz različnih posameznikov in organizacij, ki delujejo na področju otrok in njihovih družin.
 • LAT bo vodil lokalni koordinator, ki bo predvidoma zaposlen v občinski upravi in bo tako imel direkten stik z odločevalci. Poskrbel bo za pripravo, sprejetje in implementacijo strategije »družinam z mlajšimi otroki prijazna občina«.
 • LAT in lokalni koordinator bosta imela stalno strokovno podporo s strani facilitatorja – strokovnjaka, ki verjame v pomen kvalitetnega okolja za predšolske otroke in njihove družine in si želi na tem področju narediti spremembo.

 

***

Namen razpisa je poiskati posameznike ali organizacije, ki bi izvedle evalvacijo izhodiščnega in končnega stanja na področju celostnega naslavljanja potreb družin z mlajšimi otroki v nekaterih občinah po Sloveniji.

Splošni pogoji dela

 • Za uspešno doseganje ciljev iniciative je treba poskrbeti za natančno merjenje učinkov. Predvsem pri analizi začetnega in končnega stanja, ki se bo na lokalni in nacionalni ravni izvedla v iniciativi.
 • Analiza začetnega stanja vsebuje pregled stanja dela in aktivnosti na področju zgodnjega otroštva v vseh posameznih vključenih občinah in povzetek celostnega pregleda. Analiza končnega stanja vsebuje pregled doseženih sprememb oziroma učinkov v vseh posameznih občinah in povzetek celostnega pregleda. Analizirani bodo podatki na lokalnem in nacionalnem nivoju.
 • Iniciativa se bo izvajala med letoma 2020 in 2022. Analiza začetnega stanja bo predvidoma potekala junija 2020, analiza končnega stanja pa septembra 2022. Natančnejše delovne roke se bo določilo v pogodbi.
 • V evalvacijo bo vključenih med 6 in 8 občin po Sloveniji.
 • Spremembe na ravni občin se bodo spremljale in beležile kvalitativno ter kvantitativno. Evalvacija bo nato zajemala izmerjene splošne kazalnike iniciative, ki so v določeni meri že opredeljeni vnaprej glede na teorijo sprememb (angl. Theory of Change), ki jo dodajamo kot prilogo in je povzeta iz projektne prijave.
 • S posameznikom ali organizacijo (zunanji sodelavec) bo podpisana pogodba o izvedbi storitve.
 • Zunanji izvajalec bo za svoje opravljeno delo upravičen do plačila, ki je določeno z višino odobrenih projektnih sredstev. Zunanji izvajalec naj ob prijavi na razpis poleg motivacijskega pisma odda tudi ponudbo za izvedbo analize začetnega in končnega stanja. Po prejetih prijavah se bomo naknadno uskladili o pogodbi in posledično tudi o višini plačila.
 • Zunanji sodelavec bo sodeloval s predstavniki občine (lokalni akcijski tim (LAT)), facilitatorjem, ki strokovno vodi LAT, in zaposlenimi na Pedagoškem inštitutu v Centru za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom (CKVI KZK).
 • Zunanji sodelavec si bo delo razporejal sam in o svojem delu poročal CKVI KZK.

***

Za sodelovanje iščemo posameznike ali organizacije, ki:

 • imajo znanje o pripravljanju pregleda obstoječih dokumentov, povezanih z lokalnimi politikami (zaželeno tudi s področja dela z družinami in otroki);
 • imajo izkušnje z zbiranjem podatkov, izvedb analiz in interpretacij kvantitetnih in kvalitativnih podatkov;
 • so že izvajale podobne evalvacije;
 • imajo sposobnost dela pod časovnim pritiskom in sposobnost sodelovanja z zunanjimi organizacijami;
 • imajo dobro znanje angleškega jezika.

Prednost bodo imeli posamezniki ali organizacije:

 • s predhodnimi izkušnjami dela na področju zgodnjega razvoja otrok v Sloveniji.

 

***

Zunanji sodelavec je v času izvajanja iniciative odgovoren za:

 • pripravo načrta za izvedbo izhodiščne in/ali končne evalvacije (v angleščini in slovenščini);
 • pripravo natančnega predloga za izvedbo evalvacije (v angleščini in slovenščini);
 • izvedbo izhodiščne in/ali končne evalvacije v 6-8 občinah (poročilo v slovenščini in povzetek v angleščini);
 • stalno komunikacijo in sodelovanje med vsemi vpletenimi (LAT, facilitator, CKVI KZK);
 • izvedbo sestankov s predstavniki občin (LAT) in facilitatorji.

Pripravljen načrt za izvedbo evalvacije bo potrjen s strani CKVI KZK in LAT.

Načrt evalvacije vključuje pregled obstoječih relevantnih dokumentov o potrebah otrok in njihovih družin na ravni občine, predstavitev sodelujočih v evalvaciji, metodologijo in postopek izvedbe.

***

Bodočim zunanjim sodelavcem nudimo:

 • strokovno in tehnično podporo s strani usposobljenih strokovnjakov iz CKZV KZK in ISSA;
 • pomoč pri usklajevanju izvedbe evalvacije med vsemi vključenimi;
 • vzpostavljanje komunikacije z vsemi sodelujočimi;
 • sodelovanje z različnimi deležniki in izmenjavo znanj, dobrih praks in novih pristopov;
 • priložnost za osebno in profesionalno rast;
 • plačilo za opravljeno delo.

***

Prijave za sodelovanje v projektu v vlogi zunanjega sodelavca zbiramo do 4. maja 2020 na elektronskem naslovu korakzakorakom@pei.si. Zainteresirani kandidati oziroma organizacije naj ob prijavi pošljejo tudi motivacijsko pismo in (finančno) ponudbo za izvedbo analize začetnega in končnega stanja. V zadevo e-pošte naj zapišejo Prijava za zunanjega sodelavca (PRIMOKIZ).

Za dodatna vprašanja smo na voljo na istem elektronskem naslovu.

 

Dostopnost