Projekt ETTECEC: zgodnja pozornost inkluziji otrok z motnjami avtističnega spektra v predšolsko vzgojo in varstvo (2017-2019)

11. januarja 2018, se je na španski univerzi Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) odvil prvi projektni sestanek, kateremu je sledila tiskovna konferenca s predstavitvijo projekta širši javnosti. Španska organizacija »Mi Hijo y Yo « je v svojih prostorih sprejela 12 partnerjev iz štirih evropskih držav (Španije, Slovenije, Češke republika in Belgije) in organizirala tiskovno konferenco, ki se je udeležilo več kot 50 ljudi; televizijskih in radijskih novinarjev, akademikov, ljudi z motnjami avtističnega spektra, staršev otrok z motnjami avtističnega spektra, političnih odločevalcev in drugih zainteresiranih posameznikov.

Na tiskovni konferenci so projekt predstavili (z leve): Lucie Milcent (projektna koordinatorica), María Davinia González (vodja projekta in predsednica organizacije Mi Hijo y Yo), David Pérez-Dionis (namestnik ministra za šolstvo na Kanarskih otokih), Ángeles Perera Santana (dekanja Fakultete pedagoških znanosti na ULPGC) in Octavio O’Shanahan (profesor na ULPGC).

Predstavitvi projekta je sledila predstavitev partnerjev v projektu; njihovih organizacij, vloge v projektu in predvajanje kratkih filmov, ki so bili pripravljeni v ta namen.
Oktobra 2017 se je pričel nov Erasmus+ K2 projekt ETTECEC: zgodnja pozornost inkluziji otrok z motnjami avtističnega spektra v predšolsko vzgojo in varstvo (angl. Early aTTention for the inclusion of children with autism spectrum disorders in Early Childhood Education and Care systems), ki se osredotoča na izobraževanje in trening vzgojiteljev, s ciljem zmanjševanja razlik in spodbujanjem vključevanja vseh otrok. Projekt združuje akademike in praktike iz različnih centrov v Evropi, saj z organizacijo Mi Hijo y Yo (Španija), ki projekt vodi, sodelujejo tudi: Pedagoški inštitut in Svetovalnica za avtizem (Slovenija), Autisme-Europe AISBL (Belgija), Schola empirica in Fakultní základní škola a mateřská škola při PedF UK Barrandov II (Češka republika).

Učenje se ne prične z obveznim šolanjem, temveč že ob rojstvu. Strateški okvir EU za izobraževanje in trening 2020 izpostavlja potencial sistemov predšolske vzgoje in izobraževanja za naslavljanje socialne inkluzije in ekonomskih izzivov. Zastavljen je cilj, ki predvideva vsaj 95% udeleženost otrok v predšolsko vzgojo in varstvo (PVV) (med 4. letom starosti in začetkom obveznega šolanja). Zaključno poročilo iz leta 2012 glede »PVV za otroke iz manj spodbudnih okolij« pravi, da je participacija v PVV ključen faktor za socializacijo otrok v formalno izobraževanje. Še posebej pa je PVV koristen za večino otrok iz manj spodbudnih okolij, vključno z otroki z motnjami avtističnega spektra, katerih pridobitve v kognitivnem in socialno-emocionalnem razvoju so večje kot pri njihovih vrstnikih. Vendar pa so glede na poročilo Evropske komisije »Podpora otrokom s posebnimi potrebami«, le-ti manj zastopani v PVV zaradi neprilagojenih pogojev. Potreba po inkluzivnem izobraževanju je zapisana tudi v UN Konvenciji za pravice posameznikov s primanjkljaji, kjer je v členu 24.2 zapisano, da ljudje s primanjkljaji ne bi smeli biti izključeni iz splošnega izobraževalnega sistema in, da bi sistem moral biti prilagodljiv in omogočati sodelovanje vseh posameznikov. Project ETTECEC se tako osredinja na izboljšavo sistemov PVV v partnerskih regijah, preko vključevanja in izogibanju segregacije otrok z avtizmom, kar bo otrokom omogočalo boljšo pripravljenost za vstop v šolo.

V projektu bomo razvili spletni trening za vzgojitelje, ki jim bo nudil potrebna znanja in zmožnost za pridobivanje kompetenc, ki jih potrebujejo za vključevanje otrok z motnjami avtističnega spektra v dejavnosti v vrtcu in posledično zmanjševanje razlik v dosežkih med otroki. V pilotnem treningu novo nastalih metod bo sodelovalo 18 vzgojiteljev iz petih vrtcev, kar bo posredno vplivalo na 270 otrok. V raziskavi bodo vključeni vrtci iz Slovenije, Češke republike in Kanarskih otokov. Trening je zastavljen kot inovativen pedagoški pristop, ki temelji na paradigmi vključevanja v izobraževanje. Razvoj spletnega treninga za vzgojitelje je usmerjen v krepitev njihovih sposobnosti vključevanja otrok starih med 0 in 6 let (predšolska vzgoja) v vse dejavnosti. Njegovo temeljno filozofijo bi lahko ob upoštevanju različnih potreb in značilnosti učencev, uspešno prenesli tudi na druge ravni izobraževanja, kjer je enako pomembna.

https://ettecec.wordpress.com/

dr. Maša Vidmar, vodja projekta, in Manja Veldin, raziskovalka

Dostopnost