Projekt ROKA v ROKI: socialne in čustvene spretnosti za nediskriminatorno in vključujočo skupnost (celostni pristop) – 2017 do 2020

V letu 2016 smo uspešno pridobili projekt Erasmus+ K3 Policy experimentation (prednostno področje: Spodbujanje temeljnih vrednot skozi izobraževanje in usposabljanje z naslavljanjem raznolikosti znotraj učnega okolja): ROKA v ROKI: socialne in čustvene spretnosti za nediskriminatorno in vključujočo skupnost (celostni pristop) (angl. HAND in HAND: Social and Emotional Skills for Tolerant and Non-discriminative Societies (A Whole School Approach)).
V projektu poleg Pedagoškega inštituta, ki projekt vodi,  sodelujejo: MIZŠ – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Slovenija), Inštitut za društvena istraživanja – IDI (Hrvaška), MIUN- Mid Sweden University (Švedska), TUM – Technical University Munich (Nemčija), DIPF – German Institute for International Educational Research (Nemčija), VIA – Via University Coledge (Danska), NEPC – Network for Policy Experimentation.

S prihodom večjega števila priseljencev in beguncev v EU se je na Evropski ravni izoblikovala potreba po skupni vpeljavi politik z namenom preprečevanja segregacije ter diskriminatornega (tudi agresivnega) vedenja tako na ravni šol kot na ravni širše družbe. V odgovor na te potrebe smo na Pedagoškem inštitutu prepoznali priložnost, da v mednarodnem sodelovanju in v procesu medsebojnega učenja zasnujemo program, ki bo podprl socialne, čustvene in medkulturne spretnosti vseh vključenih v izobraževalni proces z namenom izgradnje sodelovalnih in sprejemajočih (inkluzivnih) učnih okolij.  V tovrstnih  učnih okoljih bosta potencial in vrednost vsakega posameznika prepoznana in cenjena na način, ki bo omogočal rast tako na ravni posameznika, šole ter družbe. Program je osnovan na poudarku, da so tovrstna razvojna orodja še posebej potrebna v okoljih, kjer je več priseljenih otrok in mladostnikov, vendar je program zasnovan celostno in univerzalno. Na ta način se lahko oblikujejo učna okolja in skupnosti, kjer se tudi otroci in mladostniki iz ranljivih skupin (na primer: begunci, priseljenci, učenci iz ekonomsko manj spodbudnih okolij…) počutijo sprejete.
Kljub temu, da je pomen socialnih in čustvenih spretnosti empirično prepoznan kot ključen dejavnih pozitivnega razvoja otrok in mladostnikov, razvoj teh spretnosti ni sistematično podprt na ravni držav EU (OECD, 2015) tako na ravni učencev kot na ravni strokovnih delavcev. V projektu bomo socialne in čustvene spretnosti prepletli z medkulturnimi spretnosti.
V projektu bomo razvili pripomočke za oceno teh spretnosti kot tudi program za spodbujanje socialnih, čustvenih in medkulturnih spretnosti tako za učence kot tudi za strokovne delavce šole (celostni pristop), ki bo empirično preverjen v mednarodnem prostoru ter kasneje prosto dostopen.
Učinkovitost programa pri razvoju socialnih, čustvenih in medkulturnih spretnosti ter izgradnjo vključujočega učnega okolja bo preverjena na mednarodni ravni z namenom oblikovanja  priporočil za vpeljavo politik in praks. Program ROKA v ROKI bo preizkušen z kvazi-eksperimentalnim raziskovalnim načrtom s kontrolno skupino v štirih državah konzorcija: Slovenija, Hrvaška, Švedska, Nemčija. V vseh eksperimentalnih pogojih bomo pred vpeljavo programa ROKA v ROKI izmerili socialne, čustvene in medkulturne spretnosti ter po vpeljavi programa še dvakrat (enkrat takoj po in spet šest mesecev po).

Cilj projekta je ponuditi sistemsko orodje za šole ne samo v Sloveniji in državah konzorcija temveč širše na ravni EU. V tem trenutku kljub številnim prepoznanim pozitivnim izidom razvijanja čustvenih, socialnih in medkulturnih spretnosti tako pri učencih kot strokovnih delavcih tovrstne vsebine niso sistematično vpeljane v prostor vzgoje in izobraževanja.
Pomembni rezultati projekta, ki bi jih posebej izpostavili so:

  • pregledni katalogi obstoječih merskih pripomočkov s področja čustvenih, socialnih in medkulturnih spretnosti (na mednarodnem in nacionalni ravni)
  • novi merski pripomočki za merjenje čustvenih, socialnih in medkulturnih spretnosti
  • program ROKA v ROKI za razvijanje čustvenih, socialnih in medkulturnih spretnosti za učence osnovnih šol
  • program ROKA v ROKI za razvijanje čustvenih, socialnih in medkulturnih spretnosti za strokovne delavce šole
  • priporočila za razvoj politik in praks

Več informacij o projektu je dostopnih na spletni strani projekta (www.handinhand.si), ki je še v pripravi.
dr. Ana Kozina, vodja projekta (kontakt: ana.kozina@pei.si)
Sodelavke na projektu v Sloveniji: dr. Maša Vidmar, dr. Urška Štremfel, dr. Tina Vršnik Perše, dr. Tina Rutar Leban, dr. Mojca Štraus, mag. Ana Mlekuž, mag. Suzana Geržina, Manja Veldin

Dostopnost