JAVNI RAZPIS za kandidatke in kandidate za mlade raziskovalke in mlade raziskovalce pri izbranih mentoricah in mentorjih v letu 2024

Št.: 18. 2024

Datum: 15. 3. 2024

Pedagoški inštitut na podlagi Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/2021), Splošnega akta o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 87/2022 in 103/2022), internega Pravilnika o izboru in financiranju mladih raziskovalk in raziskovalcev z dne 13. 9. 2022 in Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013 s spremembami in dopolnitvami) objavlja

JAVNI RAZPIS za kandidatke in kandidate za mlade raziskovalke in mlade raziskovalce pri izbranih mentoricah in mentorjih v letu 2024

 

1. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je izbira mladih raziskovalk oziroma mladih raziskovalcev (doktorandk oziroma doktorandov), ki bodo v letu 2024 začeli usposabljanje za pridobitev doktorata znanosti pri izbranih mentoricah in mentorjih. Seznam mentoric oziroma mentorjev z navedbo področij in raziskovalnih programov je v Prilogi 1. Kandidatka oziroma kandidat za mlado raziskovalko oziroma mladega raziskovalca se prijavi na razpisano mesto pri izbrani mentorici oziroma izbranem mentorju.

 

2. Pogoji za kandidatke oziroma kandidate za mlade raziskovalke oziroma mlade raziskovalce

Pogoji za izbor kandidata ali kandidatke za mladega raziskovalca ali mlado raziskovalko:

 • še nima zaključenega doktorata znanosti oziroma pridobljenega znanstvenega naslova doktorice ali doktorja znanosti;
 • še ni bil(a) zaposlen(a) kot mladi raziskovalec ali mlada raziskovalka;
 • od leta zaključka študijskega programa druge stopnje oziroma študijskega programa, s katerim se izpolnjujejo pogoji za vpis v doktorski študijski program, niso minila več kot štiri leta; če je kandidat ali kandidatka za mladega raziskovalca ali mlado raziskovalko izkoristil(a) starševski dopust v trajanju najmanj šestih mesecev za posameznega otroka, v času od zaključka študijskega programa druge stopnje oziroma študijskega programa, s katerim se izpolnjujejo pogoji za vpis v doktorski študijski program, se ta čas ustrezno podaljša, in sicer za eno leto; enako velja tudi v primeru odsotnosti zaradi daljše bolezni v trajanju skupno najmanj šestih mesecev.

 

Dodatni prednostni pogoji so opredeljeni v Prilogi 1, ki vključuje seznam mentorjev in raziskovalnih področij.

 

3. Merila za ocenjevanje in izbor kandidatke ali kandidata za mlado raziskovalko ali mladega raziskovalca

Merila za ocenjevanje in izbor kandidatke ali kandidata za mlado raziskovalko ali mladega raziskovalca:

 • povprečna ocena vseh izpitov in vaj (brez diplome) na univerzitetnem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. 6. 2004, ali na študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje, mora biti najmanj osem (8);
 • že zaključen magisterij in vpis v študijski program tretje stopnje do 30. 9. tekočega leta;
 • prejete nagrade ali priznanja;
 • objavljeni članki;
 • sodelovanje pri raziskovalnem delu;
 • ocena razgovora s kandidatko ali kandidatom za mlado raziskovalko ali mladega raziskovalca.

 

4. Prijava

Prijava na javni razpis mora vsebovati:

 1. Prijavni obrazec MR2024: Prijavni obrazec mora biti v celoti izpolnjen in podpisan. Varen elektronski podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom, je enakovreden lastnoročnemu podpisu.
 2. Dokazilo o izobrazbi:
  • dokazilo o opravljeni diplomi, doseženi po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, ali dokazilo o opravljenem študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje, in
  • prilogo k diplomi oziroma prilogi k diplomama, če se kandidat za mladega raziskovalca vpisuje v prvi letnik študijskega programa tretje stopnje, oziroma potrdilo o opravljenih izpitih in vajah, če mlademu raziskovalcu diploma še ni bila podeljena. Če je kandidatka oziroma kandidat že vpisan na podiplomski študij 3. stopnje, priloži potrdilo o vpisu in dokazilo o opravljenih obveznostih na podiplomskem študiju;
  • dokazilo o povprečni oceni dodiplomskega študija (tj. dodatek k diplomi oz. uradno potrjen seznam vseh opravljenih izpitov in vaj, iz katerega je razvidna povprečna študijska ocena, izračunana na 2 decimalki natančno). Opravljenih mora biti najmanj 80 % vseh izpitov in vaj.
 3. Izjave:
  • IZJAVA št. 1: Izjava, da bo kandidatka oziroma kandidat diplomirala oziroma diplomiral ali magistrirala oziroma magistriral do vključno 14. 9. 2024 in dostavila oziroma dostavil potrdilo o opravljeni diplomi oziroma o opravljenem zagovoru magisterija do istega dne (če je kandidatka oziroma kandidat že
   vpisan na podiplomski študij).
  • IZJAVA št. 2: Izjava kandidatke oziroma kandidata o varovanju osebnih podatkov.
  • IZJAVA št. 3: Izjava kandidatke oziroma kandidata o državljanstvu.

 

Prijavi so lahko priložene še naslednje priloge:

 • dokazilo o prejetih nagradah in priznanjih, seznam objavljenih znanstvenih člankov in dokazilo o sodelovanju pri raziskovalnem delu;
 • dokazilo o morebitnem porodniškem oziroma starševskem dopustu ali daljši bolezenski odsotnosti.

 

5. Tujke in tujci oziroma kandidatke in kandidati za mlade raziskovalke oziroma mlade raziskovalce, ki so diplomirali v tujini

Tujke oziroma tujci ali kandidatke oziroma kandidati za mlado raziskovalko oziroma mladega raziskovalca, ki bodo kandidirali na tem razpisu, morajo imeti urejeno vso potrebno dokumentacijo za zaposlitev v Republiki Sloveniji do 14. 9. 2024 (IZJAVA št. 1).

Če kandidatka oziroma kandidat za mlado raziskovalko oziroma mladega raziskovalca ni opravil študijskega programa prve stopnje oziroma študijskega programa druge stopnje oziroma magistrskega študija v Republiki Sloveniji, mora Pedagoškemu inštitutu pred podpisom pogodbe poslati še:

 • odločbo visokošolskega zavoda o priznavanju tujega izobraževanja za namen izobraževanja v Republiki Sloveniji; in
 • pretvorbo povprečne ocene vseh izpitov in vaj študijskega programa prve stopnje oziroma študijskega programa druge stopnje glede na sistem ocenjevanja, ki se izvaja na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji, ki jo pripravi zavod, kjer se izvaja usposabljanje, upoštevaje sistem ocenjevanja v tujini opravljenega izobraževanja.

 

6. Sklenitve delovnega razmerja

Pedagoški inštitut z izbrano kandidatko oz. kandidatom za mlado raziskovalko oz. mladega raziskovalca sklene pogodbo o zaposlitvi in dogovor o izvajanju usposabljanja in izobraževanja.

 

7. Prijave na javni razpis

Kandidatke oziroma kandidati za mlade raziskovalce prijavo z vsemi zahtevanimi prilogami oddajo po elektronski pošti na naslov tajnistvo@pei.si ali priporočeno po pošti na naslov Pedagoški inštitut, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana (pripis Razpis MR). Razpisna dokumentacija je v času javnega razpisa dosegljiva na spletni strani Pedagoškega inštituta.

Zadnji rok za oddajo popolnih prijav na javni razpis je 15. april 2024. V postopku izbora bodo obravnavane le popolne prijave, ki bodo prispele na naslov Pedagoškega inštituta v razpisnem roku. Prijave dospele pred datumom objave javnega razpisa oziroma po roku, določenem v objavljenem javnem razpisu, ne bodo upoštevane. Izbor kandidatov za mlade raziskovalke oziroma mlade raziskovalce bo opravil Pedagoški inštitut v soglasju z izbranimi mentoricami oziroma mentorji. Kandidatke oziroma kandidati za mlade raziskovalke oziroma raziskovalce bodo o izboru pisno obveščeni.

V prijavi (Prijavni obrazec MR2024) za mladega raziskovalca mora kandidat oziroma kandidatka jasno navesti izbrano temo usposabljanja in predlaganega mentorja ali mentorico (Priloga 1). Kandidat oziroma kandidatka za mladega raziskovalka oziroma mlado raziskovalko mora v prijavi (prijavni obrazec MR2024) opredeliti izpolnjevanje prednostih pogojev za temo usposabljanja.

 

8. Zagotavljanje enakih možnosti

Zagotavlja se enakost med spoloma in preprečuje vsakršna diskriminacija med osebami, ki kandidirajo za mlade raziskovalke oziroma raziskovalce.

 

9. Opozorila in dodatne informacije

Izbrane kandidatke oziroma kandidati za mlade raziskovalke oziroma mlade raziskovalce se morajo ločeno prijaviti na razpis za vpis v podiplomske študijske programe v študijskem letu 2024/2025 na izbrani fakulteti podiplomskega študija. Kandidati za mladega raziskovalca, ki se ne bodo vpisali v podiplomski študij do vpisnih rokov, ne bodo mogli skleniti pogodbe o zaposlitvi.

Vpis na doktorski študij mora biti izveden prek univerzitetnega spletnega portala.

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko interesenti dobijo prek elektronske pošte tajnistvo@pei.si vsak delavnik med 12. in 14. uro do zaključka javnega razpisa.

Zaradi zagotavljanja čim boljše informiranosti bo Pedagoški inštitut v petek, 29. marca, od 11. do 13. ure organiziral dan odprtih vrat za bodoče mlade raziskovalce in mlade raziskovalke, v okviru katerega bo predstavljena organizacija in delo Pedagoškega inštituta, po predstavitvi pa se bodo kandidatke in kandidati za mlade raziskovalke in mlade raziskovalce lahko pogovorili z bodočo mentorico oz. bodočima mentorjema.


Kandidatke in kandidati, ki želijo podrobnejše informacije, se lahko po e-pošti obrnejo na mentorico in mentorja, in sicer:
 • če vas zanima raziskovanje razlik pri branju/učenju s papirja in z zaslonov, na prof. dr. Igorja Ž. Žagarja (e-naslov: igor.zagar@guest.arnes.si);
 • če vas zanima raziskovanje odprtih vprašanj edukcijskih znanosti o evropeizaciji vsebin in procesov oblikovanja, izvajanja in evalvacije nacionalnih izobraževalnih politik, na dr. Urško Štremfel (e-naslov: urska.stremfel@pei.si); in
 • če vas zanima raziskovanje enakih možnosti kot temeljnega načela distribucije selektivnih družbenih položajev ter enega od temeljnih načel javnega šolanja v sodobnih družbah, na Mitja Sardoča (PhD) (e-naslov: mitja.sardoc@pei.si).

 

Ljubljana, 15. 3. 2024

prof. dr. Igor Žagar Žnidaršič
direktor PI

Razpisna dokumentacija:

 

Uradno besedilo razpisa je v prilogi.

Dostopnost