Simpozij na temo retorike in pandemije / A symposium dedicated to rhetoric and pandemics

Pedagoški inštitut in Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem sta 9. 9. 2021 organizirala simpozij z naslovom Diskurzi pandemije: retorika kužnosti in kužna retorika, ki je potekal v Dvorani Sv. Frančiška Asiškega v Kopru.

Trenutna kriza Covid-19 je foucaultovski pojem biopolitike, ki je v akademskem in širšem kulturnem diskurzu v preteklih desetletjih postal skoraj že obrabljen, poživila. Če je bila prej zamisel, da pandemija ni zgolj – ali v določenih primerih celo ne primarno – problem naravoslovja, v veliki meri omejena na humanistično in družboslovno stroko, so v preteklem letu politične in družbene dimenzije »zdravja« postale očitne skoraj vsakomur. Pa vendarle je »pandemijo« kot politični in družbeni fenomen potrebno še podrobneje raziskati, da bi razkrili njeno pestro in raznoliko strukturo. Retorika lahko tukaj s svojo analizo aktualnega kot tudi preteklega javnega govora in komunikacije ponudi dragocen vpogled v vprašanje zakaj, kdaj in kako lahko majhna, razmnožujoča se molekularna struktura – tj. virus – postane središče velikega zanimanja politike, ekonomije, izobraževanja in številnih drugih nacionalnih in mednarodnih družbenih polj. Morda je še najpomembneje, da nam lahko pomaga razumeti, kako diskurzivne in lingvistične reprezentacije strukturirajo družbeno življenje in kako je mogoče politične odločitve s pomočjo retoričnega dispozitiva uokviriti na način, da služijo včasih neslutenim namenom.

Izbor govork in govorcev na srečanju, ki sta ga organizirala Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem in Pedagoški inštitut, je jamčil, da so bile tematike, povezane z diskurzi pandemij, obravnavane z vidika različnih perspektiv, vključujoč zgodovinske, kulturne, politične, filozofske in tudi izobraževalne vidike. Poleg individualnih prezentacij je občinstvo ob koncu dneva sodelovalo tudi na okrogli mizi, ki je na primeru novega specialističnega programa iz retorike izpostavila pomembnost retorike kot tiste discipline, ki omogoča razumevanje različnih vidikov skupnostnega življenja.

Programski odbor simpozija: prof. dr. Igor Ž. Žagar, doc. dr. Janja Žmavc, izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik

Posnetek simpozija:

 

Posnetek okrogle mize:


Pandemic Discourses: Rhetoric of Contagiousness and Contagious Rhetoric

The Foucauldian notion of biopolitics that became almost a worn-out concept in academia as well as in the broader cultural discourse in the past decades has been reinvigorated by the current Covid-19 crisis. If previously the idea that pandemic is not only – or in certain respects not even primarily – an issue of natural sciences was largely limited to specialists from humanities and social sciences, in the past year political and social dimensions of “health” became apparent to almost everyone. Nonetheless, “pandemic” as a political and social phenomenon needs further exploring in order to reveal its variegated and nuanced structure. Rhetoric with its analysis of the present as well as past public speech and communication can yield especially valuable insight into why, when, and how a tiny, self-replicating molecular structure – i.e., the virus – can become a topic of immense interest for politics, economics, education and a wide variety of other academic fields and the public sphere. Perhaps, and most importantly, it can help us understand how discourse and linguistic representations structure social life and how political decisions can be reframed with the help of rhetorical dispositive in order to serve sometimes unforeseen purposes.

The selection of speakers at the meeting organized under the auspices of the University of Primorska, Faculty of Education and Educational Research Institute ensures that the topics related to the discourses of the pandemic will be thoroughly covered from various perspectives, including historical, cultural, political, philosophical as well as educational viewpoints. In addition to individual presentations, the audience will have the opportunity to attend the round table, dedicated to the new specialist program in rhetoric that will take place at the end of the day, highlighting the importance of the discipline of rhetoric as a vehicle to understand various aspects of communal life.

Program board: dr. Igor Ž. Žagar, dr. Janja Žmavc, dr. Tomaž Grušovnik


Datum in kraj / Time and place: 9. 9. 2021, Dvorana Sv. Frančiška Asiškega, Koper, Slovenija

Organizatorji: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta in Pedagoški inštitut

Organized by: the University of Primorska, Faculty of Education and Educational Research Institute, Ljubljana

 

Program (15 min. predstavitev/presentation + 5 min. diskusija/discussion):

 • 9:00 – 9:30 pozdravni nagovori / Welcome addresses
  • izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik, prodekan za mednarodno sodelovanje in umetnost, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta
  • red. prof. dr. Klavdija Kutnar rektorica Univerze na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
  • red. prof. dr. Mara Cotič, dekanja, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta
  • red. prof. dr. Igor Ž. Žagar, v d. direktorja Pedagoškega inštituta
 • 9:30 – 10:00 uvodno predavanje / Keynote lecture
  • dr. Kristian Bjørkdahl (Univerza v Oslu, Norveška/University of Oslo, Norway): Internacionalistična retorika in nacionalne realnosti Covid-19/Pan Demos? – Internationalist Rhetoric and Nationalist Realities in Covid-19 (The lecture will be held in Engslih language.)
 • 10:00 – 11:20
  • prof. dr. Jana Rošker (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta/University of Ljubljana, Faculty of Arts): Konfucijanski relacionizem kot alternativni model organizacije družb v časih virusnih pandemij
  • zasl. prof. dr. Rastko Močnik (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, upokojen/University of Ljubljana, Faculty of Arts, retired): Retorika zaupanja
  • izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik (Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta/University of Primorska, Faculty of Education): Diskurzi teorij zarot: med skepticizmom in ekscesnim verjetjem/Discourses of Conspiracy Theories: Between Skepticism and Excessive Belief (The lecture will be held in Engslih language.)
  • red. prof. dr. Igor Ž. Žagar (Pedagoški inštitut in Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta/Educational Research Institute and University of Primorska, Faculty of Education): Credo quia absurdum: Cepljenje, cepiči in retorika apologije
 • 11:20 – 11:40 odmor za kavo / Coffee break
 • 11:40 – 13:20
  • izr. prof. dr. Boris Vezjak (Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta/University of Maribor, Faculty of Arts): Argumentacija in retorika kužnosti
  • dr. Barbara Turk Niskač (Znanstveno raziskovalni center SAZU/Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts): Otroci in mladostniki med pandemijo: Od korona zmagovalcev znanja do mladoletnih prestopnikov
  • doc. dr. Barbara Rajgelj (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede/University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences): Retorika kužnosti kot podlaga za omejitev pravice do protesta
  • dr. Ali Žerdin (sociolog, urednik Sobotne priloge Dela): Epidemija, zastopanje občega interesa in korupcija
 • 13:20 – 14:15 kosilo / Lunch
 • 14:15 – 15:45 okrogla miza / Round table: Ali je sistematično retorično izobraževanje v visokošolskem pedagoškem izobraževanju anahronizem ali nujna sestavina formiranja učiteljev in učiteljic?
 • 15:45 – 16:15 zaključna slovesnost / Closing ceremony

 

Povzetki/Abstracts


Okrogla miza

(the round table will be in Slovenian):

 

Ali je sistematično retorično izobraževanje v visokošolskem pedagoškem izobraževanju anahronizem ali nujna sestavina formiranja učiteljev in učiteljic?

Namen okrogle mize je predstaviti program specialističnega pedagoškega usposabljanja Retorika: od  javnega nastopanja do kritičnega govorništva, ki bo v kratkem zaživelo na Pef Koper. Usposabljanje je zasnovano kot enoletni interdisciplinarni študij in je novost na področju slovenskih pedagoških visokošolskih programov.

Osnovno jedro programa predstavljajo vsebine, ki tvorijo konceptualni okvir sodobne retorične discipline, nadgrajujejo in dopolnjujejo pa ga vsebine različnih drugih strok, ki prečijo družboslovne in humanistične vede s področja jezika, edukacije in javnega diskurza v družbi. A ključna posebnost programa izhaja iz njegove izvirne, to je klasične oz. antične perspektive retoričnega izobraževanja, ki je specifično tako v smislu nabora vsebin kot tudi metod, predvsem pa omogoča celovito in sistematično oblikovanje učitelja_ice – govorca_ke, ki v tem procesu ne usvaja le znanja in razvija spretnosti, temveč se oblikuje tudi v določeno osebnost na moralni, intelektualni in estetski ravni. Program bodoče učitelje_ice povsem odkrito vzgaja in izobražuje za kritično govorništvo, ki znajo to vednost smiselno in didaktično ustrezno prenesti v pedagoški proces. A hkrati ima takšno izobraževanje še drugotni cilj. Retorično usposobljeni učitelji_ice se v procesu izobraževanja hkrati oblikujejo tudi v aktivne državljane_ke, ki razumejo pomen aktivnega poseganja v vsakdanja družbeno-politična dogajanja in se kot primerno usposobljeni posamezniki_ce nanje lahko ustrezno odzivajo.

Na okrogli mizi bomo poskušali skozi odpiranje nekaterih temeljnih vprašanj o sodobnem visokošolskem pedagoškem izobraževanju in profesionalnem razvoju učiteljev_ic pokazati na aktualnost in potrebnost takšnega programa.

Sodelujoči_e:

 • izr. prof. dr. Damijan Štefanc, FF UL (izredni profesor za področje didaktike)
 • prof. Mojca Cestnik, OŠ Polzela (dolgoletna učiteljica slovenščine in retorike na OŠ Polzela)
 • doc. dr. Nina Žavbi, AGRFT UL (visokošolska učiteljica za področje govora, sodelovala pri oblikanju programa)
 • izr. prof. Tomaž Grušovnik, Pef UP (izredni profesor za področje filozofija vzgoje in izobraževanja, sodeloval pri oblikovanju programa)
 • red. dr. Igor Ž. Žagar (redni profesor retorike in argumentacije soavtor programa)
 • doc. dr. Janja Žmavc (docentka za področje jezikoslovja, soavtorica programa).

 

Dostopnost