Skupaj za bolj učinkovito podporno okolje v evropskih projektih

Na Kmetijskem inštitutu Slovenije smo v aprilu pričeli z izvajanjem novega projekta »Sodelovanje za krepitev uspešnosti projektnih pisarn – SKUPP«, ki je financiran v okviru mehanizma Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) in sofinanciran s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Projekt izvajamo v konzorciju skupaj s partnerji iz projektnih pisarn oziroma enot iz Geološkega zavoda, Gozdarskega inštituta in Pedagoškega inštituta.

Znanstvenoraziskovalno področje postaja vse bolj zahtevno in terja uporabo inovativnih pristopov k delu, učinkovito premeščanje resursov in strateške razmisleke. V ta namen bomo člani konzorcija SKUPP v okviru projekta usposobili administrativno in raziskovalno osebje za te bodoče izzive, hkrati pa povečali uspešnost inštitutov na centraliziranih programih EU od faze prijavljanja do izvedbe in poročanja. V konzorciju se nadejamo, da bo boljša usposobljenost kadrov v projektnih pisarnah in izvedba projektov pripomogla k širšemu ugledu in prepoznavnosti članov projekta SKUPP, na dolgi rok pa omogočila večji ugled v domačem in mednarodnem okolju.

Člani konzorcija SKUPP smo javni raziskovalni zavodi, ki smo komplementarni s svojimi aktivnostmi, ki se nanašajo na projektne pisarne. Vsi partnerji konzorcija že imamo bogate izkušnje s prijavami na centralizirane in druge evropske in nacionalne razpise, vključeni smo v aplikativne in bazične raziskave ter sodelujemo pri podpori države z izvajanjem javnih služb in strokovnih nalog.

V okviru projekta bomo z novimi zaposlitvami v projektnih pisarnah in enotah, organizacijo vsaj 35 dogodkov, delavnic in mreženj med partnerji, zunanjimi deležniki ter skupaj z drugimi konzorciji v okviru NOO krepili podporno okolje raziskovalno razvojnih projektov. Med načrtovanimi dogodki so različna usposabljanja z nacionalnimi in mednarodnimi predavatelji (od boljšega pisanja in komuniciranja v znanosti do finančnega menedžmenta projektov), svetovanja (npr. intelektualna lastnina, prenos praks) do različnih mednarodnih informativnih dogodkov ter mreženj z nacionalnimi kontaktnimi točkami in drugimi konzorciji.

Krepitev podpornega okolja bomo izvedli na treh nivojih: (a) z internimi prenosi znanja in idej znotraj partnerjev na zaposlene, (b) z medsebojnim povezovanjem in s skupnimi usposabljanji znotraj konzorcija za vodje, projektne vodje, koordinatorje, administratorje z namenom vsebinske in organizacijske krepitve kompetenc, (c) ter z informiranjem in povezovanjem z drugimi konzorciji na dogodkih za širšo zainteresirano javnost. Z javno dostopnim repozitorijem bomo širili in prenašali pridobljena znanja.

Vsi partnerji bomo spoznali nove načine za krepitev kompetenc in usposobljenosti zaposlenih ter optimizacijo njihovih nalog. Večja vključenost tako administrativnih delavcev kot raziskovalcev v mednarodno okolje nenazadnje pomaga raziskovalni instituciji in sektorju kot celotni regiji, saj uspešne institucije z novim znanjem omogočajo prepotreben razvoj družbe. Manjkajoča znanja za uspešnejše prijave in posledično dvig Slovenije na evropskem inovacijskem indeksu bomo pridobili tako od usposobljenih strokovnjakov iz domačega okolja kot tudi iz tujine.

 

Datum: 22. 5. 2023
Kontakt: dr. Andreja Žibrat Gašparič, Andreja.Zibrat-Gasparic@kis.si

 

 

Dostopnost