TEMATSKA ŠTEVILKA ŠOLSKEGA POLJA: Pedagoška terminologija in novorek v vzgoji in izobraževanju

S tematsko številko Šolskega polja Pedagoška terminologija in novorek v vzgoji in izobraževanju bomo odprli vprašanje terminologije v pedagogiki oziroma na področju vzgoje in izobraževanja. Vsekakor gre za temo, ki bi morala biti v ospredju razprav, saj terminologija in seveda tudi diskurz pomembno določata področje vzgoje in izobraževanja, tako na konceptualni in znanstveni ravni kot tudi v praksi.

Čeprav je ena izmed specifik pedagogike oziroma področja vzgoje in izobraževanja nenehna konfrontacija ali dialog z drugimi znanostmi, raznimi politikami ter mnogimi drugimi področji človekove vsakdanjosti, se odvija pomemben paradigmatski preobrat. Medtem ko je v pedagogiki in humanističnih smereh raziskovanja edukacije vprašanje terminov in konceptov še prisotno in obravnavano, pa z vse večjim vplivom mednarodnih institucij, kot sta OECD in Evropska komisija na področje vzgoje in izobraževanja prihaja do samoumevnega sprejemanja novih terminoloških okvirjev, ki vzpostavljajo dominacijo enodimenzionalnosti.

In ker postaja eden od osrednjih smotrov izobraževanja vedno bolj zgolj priprava na delo, skoraj samoumevno vstopajo na polje vzgoje in izobraževanja koncepti s področij managementa, psihologije dela ali pozitivne psihologije, s čimer se spreminjajo tako način, kako razumemo področje izobraževanja, kot tudi njegove prakse. Pojmi, kot so družba znanja, vseživljenjsko učenje, kompetence, rezilientnost, čuječnost itd. ne vstopajo na področje izobraževanja na silo, temveč so še v večji meri »prostovoljno« in nekritično prevzeti. S tem pa tudi njihove pojmovne, paradigmatske oziroma ideološke dimenzije. Kljub temu se praviloma ne sprašujemo o konceptualnih podlagah tega »izrazja«, temveč vanj prej polagamo svoje pobožne želje in dobre namene.

Kajti to spreminjanje, ki ga prehitro sprejemamo kot nujnost sedanjosti, odpira področje vzgoje in izobraževanja učinkom številnih navzkrižnih idejnih ali praktičnih eksperimentacij, ki begajo sem in tja po poti ugibanj prihodnjih trendov. Pogosto tematizirani procesi detradicionalizacije, instrumentalizacije, splošnega zatona avtoritete, izgube konsenza glede namenov vzgoje in izobraževanja rezultirajo tudi v tem, da področju edukacije postavljamo vedno nove in nove zahteve in kar je še pomembneje, s tem omogočajo vstop novih disciplin in paradigem, ki bodo te zahteve, kot svoje, artikulirale v lastnem jeziku.

Z zastavljeno tematsko številko ne želimo le preizprašati sodobni novorek, temveč tudi prispevati k vprašanju terminologije v pedagogiki in s tem širiti prostor za temeljna in konceptualna vprašanja pedagogike ter samega  področja vzgoje in izobraževanja.

 

Urednika številke: Sabina Autor in Igor Bijuklič (Pedagoški inštitut, Ljubljana)

Časovnice:

  • 1. 12. 2020: Rok za oddajo povzetkov (do 250 besed)
  • 1. 6. 2021: Rok za oddajo člankov (od 5000 do 7000 besed)
  • December 2021: Publikacija številke

 

Povzetke in članke pošljite po e-pošti: sabina.autor@pei.si in igor.bijuklic@pei.si

Dostopnost