Sporočilo za medije: INTESYS / Skupaj – podpiranje ranljivih otrok preko integriranih storitev

(Ljubljana, 24. 4. 2019) Na Pedagoškem inštitutu, v Centru za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom smo aktivni v iniciativah, ki temeljijo na enakih možnostih in načelih demokratične civilne družbe, pri čemer posebno skrb namenjamo najranljivejšim skupinam otrok in njihovim staršem. Od leta 2015 si v mednarodnem konzorciju iniciative INTESYS / Skupaj – podpiranje ranljivih otrok preko integriranih storitev z 9 partnerji prizadevamo otrokom in družinam v ranljivem položaju zagotoviti dostop do kakovostnih storitev, ki bolje povezujejo različne sektorje, poklice, starostne skupine in upravne ravni.

V Sloveniji smo tako v dveh okoljih – v Grosupljem in Trebnjem – z lokalnima partnerjema VVZ Kekec Grosuplje in Vrtec Mavrica Trebnje, razvijali integriran sistem podpore romskim družinam. V obeh okoljih smo vzpostavili lokalni akcijski tim, sestavljen iz deležnikov, ki smo jih skupaj z lokalnima partnerjeva prepoznali kot relevantne na področju zagotavljanja podpornega sistema za ranljive skupine (predstavniki vrtca, osnovne šole, občine, zdravstvenega doma, centra za socialno delo, knjižnice, CŠOD, policije, zavoda za zaposlovanje, centra za izobraževanje odraslih, predstavnika romske skupnosti, romskega društva). Osredotočili smo se na horizontalno in vertikalno povezovanje, ožji cilj delovanja LAT-a pa se je v Grosupljem nanašal na povečanje vpisa in obiskovanje vrtčevskih programov med romskimi otroki, v Trebnjem pa na mehek prehod iz vrtca v osnovno šolo za romske otroke.

Za trajnostne izboljšave na področju izvajanja integriranih podpornih storitev za ranljive skupine prebivalstva je ključno zagotavljanje sistemskih pogojev tako na nacionalni kot tudi lokalni ravni, zato smo na podlagi pilotnih projektov oblikovali tudi priporočila za izvajanje integriranih podpornih storitev v predšolskem obdobju (za oblikovalce politik, medinstitucionalni nivo, nivo institucij in strokovne delavce).

Na podlagi dialoga med udeleženci konference »O pomenu izvajanja integriranih podpornih storitev za ranljive skupine prebivalstva«, ki je bila prav tako organizirana ob zaključku iniciative, se kot ključno izkazuje, da postane vzpostavitev LAT-ov zaveza, predpisana v zakonskih aktih, iz katerih mora izhajati tudi obveza, da so LAT-i multidisciplinarni timi in da je pri njihovem delovanju zahtevan medresorski pristop. Gledano iz perspektive lokalnega nivoja je delovanje LAT-ov potrebno vključiti v sistemizacijo dela posameznih inštitucij (npr. del delovne obveznosti, opredeljene za LAT) ter zagotoviti vire za financiranje, opredeliti časovni obseg obveznosti ipd. Občina se izkazuje kot najprimernejši koordinator LAT-a, saj je naloga LAT-a celostno ukrepanje, občina pa ima v domeni različna  področja delovanja – od izobraževanja do prostorskega urejanja  ter posledično možnost celostnega pregleda.

Predpogoj za uspešno delovanje LAT-ov je vključitev romske skupnosti oziroma drugih predstavnikov ranljivih skupin ter delovanje na osnovi prepoznavanja in razumevanja njihovih potreb. Za to pa je potrebna vzpostavitev zaupanja, ki se gradi preko neformalnih osebnih stikov in na dolgi rok.

Ključna spoznanja in ugotovitve pilotnih projektov niso relevantne le za delo z romskimi družinami, pač pa tudi z drugimi ranljivimi skupinami, zlasti tistimi iz drugih kulturnih in jezikovnih okolij. Zaradi političnih in ekonomskih migracij lahko v prihodnje pričakujemo še več z njimi povezanih izzivov, v Sloveniji pa šele razvijamo načine podpore za omenjene skupine. V luči zagotavljanja ustreznih pogojev za njihovo aktivno državljanstvo ter participacijo na trgu dela je ključno povezovanje relevantnih deležnikov s ciljem podpore pri vključevanju v sistem vzgoje in izobraževanja.

 

Dodatne informacije: Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom, Pedagoški inštitut
Telefon: 01 429 20 20
E-naslov: korakzakorakom@pei.si

Dostopnost