Začetek projekta Neoliberalizem v evropskem izobraževalnem prostoru: med učinkovitostjo in pravičnostjo slovenskih izobraževalnih politik in praks

Na Pedagoškem inštitutu smo v letu 2016 začeli izvajati temeljni raziskovalni projekt z naslovom Neoliberalizem v evropskem izobraževalnem prostoru: med učinkovitostjo in pravičnostjo slovenskih izobraževalnih politik in praks. Pri izvedbi triletnega projekta sodelujemo s Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani.
V središču raziskovalne pozornosti projekta je vprašanje neoliberalne zasnovanosti evropskega izobraževalnega prostora in njenega vpliva na oblikovanje in izvajanje nacionalnih izobraževalnih politik. Osrednja pozornost je na dosežkih učencev in učenk, ki jih države članice na podlagi kulture performativnosti primerjajo v mednarodnih primerjalnih lestvicah dosežkov. Na podlagi teh uvrstitev in večinoma poenostavljenih analiz dosežkov Evropska komisija in druge mednarodne organizacije (npr. OECD) državam posredujejo priporočila, v katerih predlagajo ukrepe za (domnevno) izboljšanje uspešnosti izobraževalnega sistema in s tem gospodarske konkurenčnosti države. Navedena priporočila pogosto temeljijo na idejah neoliberalizma tako, da ukrepe za izboljšanje utemeljujejo na načelu učinkovitosti (angl. efficiency), ob strani pa puščajo druga pomembna načela izobraževanja, na primer načelo pravičnosti (angl. equity). Ob tem v projektu naslavljamo odprto edukacijsko znanstveno relevantno vprašanje (ne)komplementarnosti načel učinkovitosti in pravičnosti pri zasledovanju evropskih ciljev na področju izobraževanja.
Cilj projekta je pripraviti in uporabiti kompleksen teoretski okvir in poglobljene empirične analize za kritično presojo, ali sta učinkovitost in pravičnost izobraževalnih politik in praks resnično komplementarni in ali je visoke dosežke v mednarodnih raziskavah znanja v Sloveniji mogoče učinkovito dosegati ob večjem upoštevanju načela pravičnosti izobraževalnih politik in praks.
Cilje projekta zasledujemo z inovativnih izborom in prepletom več kompleksnih edukacijskih teorij in konceptov v preseku z relevantnimi filozofskimi, politološkimi, antropološkimi in psihološkimi teorijami ter premišljenim izborom treh študij primera, v katerih razvijamo interdisciplinarni epistemološki in metodološki okvir za poglobljene sekundarne analize bogatega nabora obstoječih podatkov mednarodnih raziskav znanja (npr. PISA) in razvoj novih kazalnikov za interpretacijo rezultatov teh raziskav. Novi kazalniki poleg dosežkov v ospredje postavljajo tudi pomen ozadenjskih dejavnikov kot kazalnikov pravičnosti izobraževalnega sistema (socialnoekonomski gradient, dejanska enakost spolov, blagostanje ter socialne in čustvene spretnosti). S poglobljeno koncipiranimi sekundarnimi analizami po mednarodnih metodologijah zbranih in primerljivih podatkov, kot jih predpostavlja projekt, ob vključevanju poznavanja nacionalne problematike izobraževanja, spodbujamo produktivno kritično razpravo ter učinkovito uporabo rezultatov raziskav pri razvoju nacionalnih izobraževalnih politik in praks.
Posebno pozornost v projektu tako namenjamo tudi diseminaciji njegovih vmesnih in končnih raziskovalnih rezultatov. Uvodni dogodek projekta z naslovom »Enakost dosežkov = enakost med spoloma? Neoliberalni in postfeministični diskurzi« je potekal 10. februarja 2016 v okviru PI pogovorov v Trubarjevi hiši literature. V mesecu decembru pa bo izšla posebna tematska številka Šolskega polja, ki jo pripravljamo sodelavci projekta. O novih dogodkih in rezultatih projekta vas bomo obveščali na spletni strani projekta (http://upsi.pei.si/).
Vodja projekta dr. Zdenko Kodelja in sodelujoči raziskovalci (dr. Slavko Gaber, dr. Živa Kos, dr. Ana Kozina, dr. Mojca Štraus, dr. Urška Štremfel, dr. Veronika Tašner in dr. Valerija Vendramin) se veselimo novih raziskovalnih izzivov in produktivnih kritičnih razprav o tematiki v širšem slovenskem raziskovalnem in izobraževalnem prostoru.

dr. Urška Štremfel, sodelavka na projektu

Dostopnost