Kozina Ana

izr. prof. dr. Ana Kozina, znanstvena sodelavka


email: ana.kozina@pei.si


telefon: + 386 1 420 12 54


COBISS


Ana Kozina je diplomirana univerzitetna psihologinja, doktorica psiholoških ved in izredna profesorica psihologije. Leta 2011 je uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom “Agresivnost kot odgovor na anksioznost in vloga obeh v šolskem prostoru”. Na Pedagoškem inštitutu je vodja Centra za Evalvacijske študije. Njeno raziskovalno delo sega na področji pedagoške in razvojne psihologije. Ukvarja se z razvojem agresivnosti in anksioznosti (v obdobju otroštva in mladostništva) ter njune interakcije na ravni posameznika in na ravni širšega družbenega okolja. Aktivno je vključena v mednarodno skupino (sedež na Univerzi v Bergnu), ki raziskuje dejavnike pozitivnega razvoja mladih (angl. Positive Youth Development). Na področju pedagoške psihologije se ukvarja s preučevanjem dejavnikov, ki vplivajo na učne dosežke otrok in mladostnikov (šolska klima, socialno in čustveno učenje, motivacija, samopodoba, dobrobit). S svojimi raziskovalnim delom je vključena v nacionalne in mednarodne raziskovalne projekte ter evalvacijske študije. Izsledke svojih raziskav redno objavlja in predstavlja na mendarodnih znanstvenih konferencah, nacionalnih posvetih in v okviru mednarodnih psiholoških združenj (ISSBD, EADP, SSM, IAAP). Je aktivna članica programske skupine Edukacijske raziskave, članica uredniškega odbora Založbe Pedagoškega inštituta, podpredsednica Slovenskega društva raziskovalcev na področju edukacije SLODRE ter predsednica Znanstvenega sveta Pedagoškega inštituta.

 

 


Trenutni projekti


Model pozitivnega razvoja učiteljic in učiteljev


Arhiv projektov


ROKA v ROKI: Opolnomočenje učiteljev


Pozitivni razvoj mladih v Sloveniji: razvojne zakonitosti v kontekstu migracij (PYD–SI–MODEL)


Erasmus K3: ROKA v ROKI: Socialne in čustvene spretnosti za nediskriminatorno in vključujočo skupnost(celostni pristop) (vodja)


Erasmus K2: BRAVEdu: Breaking the poverty tabu: Roles and responsibilities of education (vodja).


ARRS temeljni projekt: Neoliberalizem v evropskem izobraževalnem prostoru: med učinkovitostjo in pravičnostjo slovenskih izobraževalnih politik in praks (študija primera 2: Zagotavljanje pravičnosti z razvijanjem čustvenih in socialnih spretnosti dijakov ter njihovega blagostanja za višjo učinkovitost) (raziskovalka)


ARRS temeljni podoktorski projekt: Razvoj smernic za zmanjševanje agresivnosti na ravni šol na podlagi modela povezanosti agresivnosti in anksioznosti ter analize trenda obeh pojavov v slovenskih osnovnih šolah od leta 2007 do leta 2011 (vodja)


TITA: Team cooperation to fight early school leaving (raziskovalka)


RAOLLLA: Približajmo priložnosti vseživljenjskega učenja vsem (raziskovalka)


ARRS CRP: Analiza nasilnega vedenja (pogostost, oblike in razvojni trendi) v slovenskem šolskem prostoru od leta 1991 dalje s poudarkom na mednarodnih primerjavah (raziskovalka)


Nacionalna evalvacijska študija: Profesionalni razvoj strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju (sodelujoča raziskovalka)


Mednarodna razikava TIMSS (mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja) in TIMSS Advanced (mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja za maturante) (raziskovalka)

Dostopnost