Vendramin Valerija

doc. dr. Valerija Vendramin, znanstvena sodelavka


email: valerija.vendramin@pei.si


telefon: +386 1 420 12 52


COBISS


Dr. Valerija Vendramin je magistra sociologije kulture in doktorica ženskih študij, zaposlena pa je kot višja znanstvena sodelavka v Centru za družboslovne in antropološke raziskave, ki ga od začetka leta 2018 dalje tudi vodi. Doktorirala je leta 2001 na Filozofski fakulteti v Ljubljani z disertacijo »Feministična teorija na presečišču psihoanalize in literature«.

Njena aktualna raziskovalna področja so: ženske študije in feministična teorija ter edukacijske študije; v tem okviru se predvsem ukvarja s problematiko, ki zadeva konceptualizacijo spolne razlike tako na polju vzgoje in izobraževanja, pa tudi širše, uradno vednost in (prikriti) kurikulum ter epistemološka vprašanja in dileme.

Je predsednica Znanstvenega sveta Pedagoškega inštituta (od marca 2015) in tudi glavna in odgovorna urednica založbe Pedagoškega inštituta.

Med leti 2010 in 2017 je bila aktivna članica Komisije za ženske v znanosti, ekspertnega telesa pri ministrstvu, pristojnem za znanost. Je članica Women’s Network pri European Communication Research and Education Association (ECREA), bila je podpredsednica, od novembra 2016 dalje pa je predsednica te mreže.

Je pridružena profesorica za področje »Edukacijske vede« na Univerzi v Novi Gorici, kjer je bila nosilka predmeta »Spol in edukacija« ter v letih 2015/16 in 2016/17 njegova izvajalka.

 

 


Trenutni projekti


EDUCAT(H)UM): Izobraževanje na mejah človeškega: izziv novih tehnologij (N5-0272 (A), ARRS)


EMPATH: Empowering youth to engage in coMbating gender stereotyPes by Addressing Toxic masculinity patterns and beHaviour (Evropska komisija, CERV 2021–2027)


Arhiv projektov


Vloga ženskih migracij in migrantk v konstrukciji slovenske nacionalne identitete od nacionalne do postnacionalne dobe: primerjalni slovenski, evropski in globalni vidiki (2011 - 2014)


program Edukacijske raziskave


Epistemološki in kulturni vidiki konstrukcije spolnosti in nasilja v novih informacijsko-komunikacijskih tehnologijah (IKT) ter njihovo sprejemanje pri otrocih in mladih (2009 - 2012)


'Šola za deklice': kurikularne spremembe in enakost v izobraževanju (2003 - 2005)


Neoliberalizem v evropskem izobraževalnem prostoru: med učinkovitostjo in pravičnostjo slovenskih izobraževalnih politik in praks, (2016 - 2018)

Dostopnost