Ob dnevu učiteljev opozarjamo na poročilo “Nacionalna študija zaznave nasilja nad učitelji in ravnatelji: zagotavljanje varnega in vzpodbudnega učnega okolja”

Učitelji za svoje uspešno delo potrebujejo varno delovno okolje. V Sloveniji zaznavamo problematiko nasilja nad učitelji, ki ji posvečamo premalo porozornosti. Na dan učiteljev zato opozarjamo na potrebo po zazanavanju problemov in izboljšanju stanja.

Primerjalne raziskave z drugimi državami kažejo, da na polovici slovenskih šol ravnatelji zaznavajo verbalno nasilje učencev nad učitelji, na vsaki deveti šoli pa tudi fizično nasilje. Leta 2018 smo zato opravili raziskavo med učitelji osnovnih in srednjih šol, ki bi pojasnila oblike in probleme reševanja nasilnih dogodkov nad učitelji. V študiji smo odkrili, da besedno nasilje s strani učencev doživlja vsak peti učitelj v osnovni šoli in vsak sedmi učitelj v srednji šoli, fizično pa vsak petdeseti, najpogosteje na hodnikih šole med odmori. Vzroki so največkrat ocenjevanje in problemi medvrstniškega nasilja. Okoli tretjina učiteljev doživlja tudi pritiske odraslih na šoli, obrekovanje med sodelavci in prekomerne obremenitve z določenimi deli in nalogami s strani vodstva šole.

Učitelji o nasilnih dogodkih premalo poročajo. Precej problemov nasilja nad učitelji ostane prikritih vodstvu šole in svetovalni službi. Okoli dve tretjini učiteljev poročata, da večine nasilja s strani odraslih in učencev ne morejo na šoli nikomur prijaviti. Skoraj polovica ravnateljev poroča, da jih vsaj včasih pri reševanju nasilnih dogodkov ovirajo nasprotujoča pravila o reševanju problemov. Več kot polovica učiteljev precej nujno potrebuje spremembe na bolje: hitrejše postopke obravnave nasilnih učencev in dijakov, boljša pravila o ravnanju na šoli, o sodelovanju z zunanjimi institucijami ter ureditev pomoči, tudi psihološke, zunanjih institucij učitelju kot žrtvi nasilja ter bolje organizirano komunikacijo in pravila sodelovanja s starši, ki bi zagotovila ohranjanje avtonomije učiteljev brez poseganja staršev v učiteljeve strokovne odločitve.

V upanju na premike k bolje urejenemu šolskemu okolju na vseh ravneh izobraževanja vabimo k branju celotnega poročila.

Glavne poudarke pa si lahko ogledate v PPT predstavitvi.

Dostopnost