PROGRAM FRIENDS – Socialno in čustveno učenje

Dr. Ana Kozina se je udeležila mednarodnega usposabljanja za uporabo programov FRIENDS (International FRIENDS Training Conference, Brisbane, Avstralija) in pridobila dvoletno raziskovalno licenco za uporabo programov v Sloveniji. Slovenija se je na ta način, poleg ostalih držav, ki program že uspešno uporabljajo, uvrstila na FRIENDS zemljevid.

Opomba. Z zeleno so označene države, kjer že uporabljajo program FRIENDS.

Kaj je program FRIENDS?

Program FRIENDS (Barrett, 2005)  je preventivni program, ki preko socialnega in čustvenega učenja učinkovito zmanjšuje anksioznost in depresivnost otrok, mladostnikov in odraslih. Anksioznost je kognitivni (npr. skrbi), čustveni (npr. strah), vedenjski (npr. umik) in fiziološki odziv posameznika, ki ima občutek nevarnosti ali grožnje in katerega vzroka se ne zaveda. Je najpogostejša čustvena težava v otroštvu in mladostništvu. Anksioznost prizadene otroka na čustvenem področju, škodi otrokovemu telesnemu zdravju, vpliva na njegov razvoj, učenje in razvoj medosebnih odnosov, še posebej v šolskem obdobju (Coplan, Findlay in Schneider, 2010; Stallard, 2009). V kolikor težavam, vezanim na povečano anksioznost, v otroštvu ne namenjamo ustrezne pozornosti ter jih ne obravnavamo, vztrajajo v odraslo dobo in povečajo verjetnost negativnih izidov (Furr, Tiwary, Suveg in Kendall, 2009). Program je na osnovi kognitivno-vedenjskega pristopa razvila mednarodno priznana strokovnjakinja s področja klinične psihologije Dr. Paula Barrett.

Program:

  • pomaga otrokom, mladostnikom in odraslim razvijati spretnosti učinkovitega spoprijemanja z vsakdanjimi izzivi;
  • normalizira negativna čustva;
  • gradi vseživljenjsko čustveno odpornost;
  • podpira vzpostavljanje in ohranjanje socialnih podpornih mrež ter pozitivnih vzornikov;
  • spodbuja empatijo in veča samozavest;
  • zmanjšuje medvrstniško nasilje ter uči spretnosti konstruktivnega razreševanja medosebnih konfliktov;
  • izboljšuje učno uspešnost ter
  • opolnomoči otroke, družine in učitelje.

In zakaj ravno program FRIENDS? Za razliko od podobnih programov je program FRIENDS dokazano učinkovit, razvojno specifičen, časovno ekonomičen in zaradi skupinske izvedbe zlahka prenosljiv v šolsko okolje. Učinkovitost programa je bila  dokazanav številnih raziskavah tako v Avstraliji, kjer je nastal, kot drugje po svetu. Raziskave med drugih potrujejo vztrajanje pozitivnih učinkov programa (na zmanjšano anksioznost) tudi še šest let po zaključku programa (Barret, Duffy, Dadds in  Rapee, 2001). Na podlagi njegove učinkovitosti program FRIENDS kot edinega te vrste priporoča Svetovna zdravstvena organizacija (WHO, 2004).

Program FRIENDS v šoli: Poleg pozitivnih učinkov programa FRIENDS na posameznika program pozitivno učinkuje tudi na šolo kot celoto. Socialno in čustveno učenje namreč poleg večje socialne in čustvene kompetentnosti učencev izboljša tudi njihova stališča do sebe, drugih in do šole, na ravni šole znižuje pogostost agresivnega vedenja, spodbuja sodelovalno vedenje znotraj razreda ter nenazadnje veča učni uspeh (Durlak, Weissberg, Dymnicki, Schellinger in Taylor, 2011). Raziskave namreč kažejo, da lahko učni uspeh v osmem razredu bolj učinkovito napovemo iz podatka o učenčevi socialni in čustveni kompetentnosti izpred petih let v kot pa iz podatka o njegovi učni uspešnosti izpred petih let (Barrett, 2012).

Izvedba: Program je namenjen vsem otrokom, mladostnikom in odraslim ne glede na njihov nivo anksioznosti. Osredotoča se namreč na opremljanje otrok in odraslih z veščinami, ki jih potrebujejo v vsakdanjem življenju in ob spoprijemanju z negativnimi dogodki, katerim so bili ali pa še bodo izpostavljeni.
Program zajema 10 delavnic ter dve srečanji za starše. Predvidoma poteka enkrat tedensko 10 zaporednih tednov. Izvedba je skupinska. Glede na starostno skupino uporabimo različne sklope vse od predšolskega obdobja do odraslosti.

 

Za konec
Zaključimo z izjavo Nobelovega nagrajenca Dr. Heckmana “Naša najboljša možna dolgoročna investicija v človeški kapital je čustveno, socialno in kognitivno izobraževanje. Do današnjega dne smo v izobraževalnem sistemu v celoti zanemarili prvi dve področji. Eno izmed najbolj pomembnih sporočil literature s področja učinkovitih zgodnjih intervencij je, da imamo na socialne spretnosti ter motivacijo za razliko od IQ-ja večji vpliv. Te spretnosti vplivajo tako na delovanje v šoli kot delovanje v službenem okolju kasneje. Prepogosto tako ocenjujemo, da so samo kognitivne sposobnosti tiste, ki so ključnega pomena za uspeh v življenju.”
(Dr. Heckman, Nobelov nagrajenec za področje ekonomije, 2000)
Dodatne informacije o programu so dostopne na elektronskem naslovu ana.kozina@pei.si

dr. Ana Kozina, vodja programa FRIENDS v Sloveniji

Dostopnost