PI pogovori: Vključujoča šola in otroci priseljenci v Sloveniji

Tema tokratnih  PI Pogovorov  bo vključujoče učno okolje v osnovnih in srednjih šolah. Naslovili bomo ovire s katerimi se srečujemo pri opolnomočenju otrok priseljencev in za njihovo uspešno vključevanje v pedagoški proces v šoli ter integracijo v širši skupnosti.  Tematiko bomo obravnavali s treh perspektiv,  jezikovne, prostovoljstva in profesionalnega razvoja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

Iz jezikovne perspektive nas bodo zanimala vprašanja kdo in kaj znotraj slovenske vzgoje in izobraževanja dodeljuje različnim jezikom ustrezna mesta  in omogoča priložnosti za njihovo spoznavanje? Kako dobro se sploh zavedamo njihove prisotnosti v pedagoškem procesu ter posledično tudi prisotnosti različnih slovenščin (kot prvega, drugega in tujega jezika)? Kaj pomeni omogočiti govorcem različnih jezikov enakopraven dostop do znanja, ki je primarno ubesedeno v učnem jeziku, ki ni materni jezik vseh udeležencev izobraževanja?

Iz perspektive prostovoljstva bomo poudarili pomen podpore otrokom priseljencev v sodelovanju šole z nevladnimi organizacijami. Posebno pozornost bomo namenili spodbujanju vključevanja otrok priseljencev in njihovih staršev kot prostovoljcev v šoli in tudi v lokalni skupnosti. Z vključevanjem v prostovoljno delo jim namreč omogočimo, da enakovredno sodelujejo pri skupnih dejavnostih v novem kulturnem okolju. Hkrati  pa s prostovoljstvom krepimo oblike neformalnega izobraževanja, ki igra pomembno vlogo pri preprečevanju izključevanja in zdrsa na rob družbe.

Profesionalni razvoj strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju je segment, ki  pomembno  prispeva k oblikovanju vključujočega učnega okolja. Zato mu je potrebno nameniti osrednje mesto pri oblikovanju izobraževalnih politik na področju migracij. Poskušali bomo premisliti aktualno stanje na področju izobraževanja in usposabljanja učiteljev ter izpostaviti bistvene elemente, ki naj bi jih profesionalni razvoj vključeval, da bi podprl učitelja/učiteljico v njegovem/njenem avtonomnem oblikovanju in izvajanju vključujočega učnega okolja.

 

Sogovornice:

  • Nataša Pirih Svetina, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Nevenka Alja Gladek, sodelavka Andragoškega centra
  • Alenka Gril, Pedagoški inštitut

 

Pogovor bo moderirala dr. Janja Žmavc, Pedagoški inštitut

Dostopnost