Novice

Vprašanje tehnološkega razvoja in edukacija

Dr. Novak Bogomir   januar, 2018 Štiri teorije tehnološkega razvoja Državni zbor je na seji dne 24. 5. 2011 sprejel Resolucijo o raziskovalni in
inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (ReRIS11-20). Resolucija predvideva v prihodnosti primat Azije pred drugimi kontinenti. Slovenija bo tehnološki razvoj z raziskovalno in inovativno dejavnostjo podpirala zaradi kvalitete življenja in boljšega izkoristka človeških virov. […]

več

Dr. Novak Bogomir: Smo lahko vsak dan pametnejši, hitrejši in boljši?

1. Kratek vpogled v razvoj humanistične pozitivne psihologije Pozitivna psihologija se je začela uveljavljati v Evropi predvsem po letu 1990. Njeno temeljno izhodišče je, da je raziskovanje polnosti in notranje sreče enako važno kot raziskovanje duševnega trpljenja in motenj. Začetki tega pristopa segajo že v petdeseta leta 20. stoletja. Tedaj so veliki humanistični psihologi in […]

več

Kritika potrošništva

Odnos med prodajalcem in kupcem kot komunikacijsko vprašanje Schreiter (2014) se sprašuje, kako naj trgovci vzpostavijo odnos med prodajalcem in kupcem. Odnos se razvija z izmenjavo besed, storitev, dejanj. Ob tem pripomnimo, da Schreiter ne  pozna NLP tehnike vzpostavljanja dobrega stika s seboj in z drugimi (raport). Ko vzpostav ljajo stike z besedami kot so, »vsi vemo«, »večina […]

več

Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju

Urejeno izobraževanje je eden od temeljev profesionalizacije vsake stroke in ključnega pomena za razvoj stroke kot znanstvene discipline. Glavni namen projekta je bil predlagati mednarodno primerljiv kompetenčni model za vse ravni izobraževanja v zdravstveni negi in nacionalni model razvoja in krepitve zdravstvene nege kot znanstvene discipline v Sloveniji. Sodelujoči partnerji v projektu (MFDPŠ, NIJZ, PI, […]

več

Projekt START – A good start for all: Sustaining TrAnsitions across the Early Years

Pedagoški inštitut je vodja konzorcija, ki bo med septembrom 2016 in februarjem 2019 izvajal projekt START- A good start for all: Sustaining TrAnsitions across the Early Years, oblikovanega v okviru programa Erasmus+.  Cilj projekta je promocija in izboljševanje praks, povezanih s prehodom med različnimi izobraževalnimi konteksti. V partnerstvu sodeluje devet partnerjev iz Italije, Belgije, Velike […]

več

Projekt ROKA v ROKI: socialne in čustvene spretnosti za nediskriminatorno in vključujočo skupnost (celostni pristop) – 2017 do 2020

V letu 2016 smo uspešno pridobili projekt Erasmus+ K3 Policy experimentation (prednostno področje: Spodbujanje temeljnih vrednot skozi izobraževanje in usposabljanje z naslavljanjem raznolikosti znotraj učnega okolja): ROKA v ROKI: socialne in čustvene spretnosti za nediskriminatorno in vključujočo skupnost (celostni pristop) (angl. HAND in HAND: Social and Emotional Skills for Tolerant and Non-discriminative Societies (A Whole School Approach)). […]

več

PISA pod drobnogledom – 3. del

Predstavljamo vam serijo (vsega skupaj 6) krajših analiz podatkov, ki smo jih zbrali v okviru mednarodne raziskave PISA in ki postavljajo zbrane podatke v novo luč. Izhajali smo iz mesečnika PISA in focus, ki ga izdaja OECD, mednarodnim analizam pa smo dodali še analizo slovenskih podatkov.  1. Ali domače naloge pomagajo odpravljati razlike v dosežkih? Raziskava PISA […]

več

Začetek projekta Neoliberalizem v evropskem izobraževalnem prostoru: med učinkovitostjo in pravičnostjo slovenskih izobraževalnih politik in praks

Na Pedagoškem inštitutu smo v letu 2016 začeli izvajati temeljni raziskovalni projekt z naslovom Neoliberalizem v evropskem izobraževalnem prostoru: med učinkovitostjo in pravičnostjo slovenskih izobraževalnih politik in praks. Pri izvedbi triletnega projekta sodelujemo s Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani. V središču raziskovalne pozornosti projekta je vprašanje neoliberalne zasnovanosti evropskega izobraževalnega prostora in njenega vpliva na […]

več

Rezultati raziskav TIMSS 2015

Rezultati raziskav TIMSS 2015 kažejo, da matematično in naravoslovno izobraževanje v Sloveniji dosega odlično znanje med učenci v osnovni šoli in dijaki gimnazij. Slovenija je dosegla nadpovprečne in zelo visoke rezultate iz znanja matematike in naravoslovnih predmetov v osnovni šoli, ter matematike in fizike v gimnaziji. Osmošolci so se z znanjem naravoslovja uvrstili med najboljše […]

več

Rezultati mednarodne raziskave PISA 2015

Najnovejši podatki raziskave PISA iz leta 2015 kažejo stabilnost naravoslovnih in porast matematičnih in bralnih dosežkov slovenskih učenk in učencev. Na vseh treh področjih pismenosti Slovenija dosega rezultate nad povprečjem OECD. Ob tem pa učenke in učenci manj kot pred devetimi leti v raziskavi PISA 2006, ko je bilo naravoslovje tudi glavno področje preverjanja, poročajo […]

več

Dostopnost